Ulus nedir, Ulus ne demek

Ulus; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

"Ulus" ile ilgili cümleler

 • "Doğrulup gürlüyorsun yeryüzünde yeniden / Her silkinen, kalkınan, kurtulan ulusla sen" - B. K. Çağlar

Yerel Türkçe anlamı:

Aşiret, kavim.

Göçebe.

Oba.

Sosyoloji'deki anlamı:

Derebeylik düzeninin yıkılışı ve anamalcı düzenin oluşumu döneminde ortaya çıkan, toprak, ekonomik yaşam, dil, ruhsal yapı ve ekinsel.özellikler yönünden ortaklaşalık gösteren en geniş insan topluluğu biçimi.

Diğer sözlük anlamları:

Aşiret, halk, millet, kavim.

Ulus isminin anlamı, Ulus ne demek:

Erkek ismi olarak; Millet, halk, insan topluluğu. Göçebe. Oba, aşiret kavim.

Bilimsel terim anlamı:

Belli bir sınır içinde yaşayan ve halk kültürüyle seçkin kültürünü yaratan insanların oluşturduğu siyasal toplum, bk. halk kültürü, seçkin kültürü, ulusal kültür.

İngilizce'de Ulus ne demek? Ulus ingilizcesi nedir?:

nation

Fransızca'da Ulus ne demek?:

population

Ulus hakkında bilgiler

[Bakınız: millet]

Ulus tanımı, anlamı:

Millet : Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus. Bir yerde bulunan kimselerin bütünü, herkes. Benzer özellikleri olan topluluk.

 

Uluslararası : Çeşitli milletlerin arasında yapılan, milletlerin arasında çok yönlü ilişkilerle ilgili olan, milletlerarası, beynelmilel, enternasyonal.

Ulusötesi : Baskın ulusal kimliği olmayan, belirli devletlerin politikalarıyla kontrol edilemeyen, kurallarla kısıtlanamayan.

Ulussever : Ulusunu seven (kimse), milliyetperver.

Ulusal : Millî.

Ulusal bayram : Cumhuriyet Bayramı.

Ulusal dil : Bilinen bir tarihten beri bir ulusun bireyleri arasında kullandıkları iletişim aracı, millî dil.

Ulusal ekonomi : Bir milletin kendine özgü ekonomi siyaseti, millî ekonomi, millî iktisat.

Ulusal gelir : Millî gelir.

Ulusal savunma : Bir milletin kendine özgü savunma yöntemi, millî savunma, millî müdafaa.

Ulusallaştırma : Millîleştirme.

Ulusallaştırmak : Ulusal bir nitelik vermek, millîleştirmek.

Ulusallık : Milliyet, millîlik.

Ulusçu : Milliyetçi.

Ulusçuluk : Milliyetçilik.

Ulusseverlik : Ulussever olma durumu, milliyetperverlik.

Çok uluslu : İki veya daha çok ulusla ilgili olan (sanayi veya ticaret). Çeşitli ulusların katılımıyla oluşturulan (ortaklık).

Bartın : Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

İlçe : Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza.

 

Bağlı : Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek). Kapatılmış olan, kapalı. Sınırlanmış, sınırlı. Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste. Bir bağ ile tutturulmuş olan. Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, sadık, tutkun. Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan.

Biri : Bilinmeyen bir kimse. Bir tanesi.

Ulusa belgelik : Bir ülkenin kamusal ve yerel yönetimine ilişkin tüm belgelerinin genellikle mikrofilm/mikrofiş ortamı üzerinde saklanan kopyaları ile bunlara yeni belgelerin sürekli biçimde katılmasını ve aranan belgelere erişimi sağlayan donatım ve örgüt.

Ulusal ağ : Herhangi bir ülkenin sınırları içinde yer alan televizyon ağı.

Ulusal ant : Son Osmanlı parlamentosunun, 28 Ocak 1920 tarihinde açıkladığı temeli Erzurum ve Sivas kongrelerince benimsenen ilkelere dayanıp Türk ulusunun birliği ile yurdunun bütünlüğünü ve gelecekteki güvenliği ile gelişmesini amaçlayan, karar.

Ulusal banka : Banka yasalarına göre kurulan ve çalıştırılmakta olan Banka.

Ulusal biçim : Her halkın sanat alanındaki özel anlatım biçimi.

Ulusal bildirmelik : Gümrük birliklerinde, Birlik üyesi ülkelerin geçiş dönemlerinde ve açık değişme bölgelerinde uyguladıkları kendi bildirmelikleri. a. bk. ortak bildirmelik. Bir ülkenin kendi bildirmeliği.

Ulusal bilgi akış düzeni : Bir ülkenin, türlü amaçlar güden çok sayıda bilgi toplama odağında biriken verileri kamusal, yerel yönetimlerin ve öteki kurum ve kişilerin bilgi gereksemelerini karşılamak üzere kamunun yararlanmasına açma amacı güden, bu amacı gerçekleştirmek üzere veri kaynaklarına ilişkin bilgileri derleyen, bu çabanın ürünlerini kılavuz niteliğinde süreli yayınlarla duyuran, giderek verilerin birden çok yerde yinelenerek toplanmasını önlemek ve veri toplama standartları geliştirmek üzere, veri toplayan başlıca kuruluşlar, ülkede oluşmuş veri bankaları, bilgi erişim dizgeleri vb. veri kaynakları arasında eşgüdüm sağlamaya çalışan bir üstyapı örgütü ve bunun sağladığı hizmetlerin topu.

Ulusal borç : Bir ülkenin iç ve dış borçlarının birikimli toplamı. Devletin yurt içindeki ve dışındaki borçlarının tümü.

Ulusal elerki : Ekonomik bağımsızlık uğrunda çalışma, sömürgeciliğe karşı savaşma, geniş elerksel hak ve özgürlükleri sağlama, halkın yönetime katılması ilkeleri üzerine dayalı bir siyasal örgütlenme biçimi.

Ulusal gezilik : Önemli güzelduyusal ve görsel değerlere sahip bulunmakla kalmayıp dağcılık, yüzme, yürüme, kampçılık halkın dinlenmesi, eğlenmesi ve eğitilmesi gibi amaçlarla kamunun yararlanmasına ayrılan, işletilen, özel bakım ve koruma önlemlerinden yararlanan geniş kırsal alan.

Ulus ile ilgili Cümleler

 • Ulusal borç büyüyor.
 • Bu ulusal bir skandaldı.
 • Yosemite Ulusal Parkı dünyadaki en güzel yerlerden biridir.
 • Hükümet üç günlük ulusal yas ilan etti. Ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi.
 • Ulusal bütünlüğü korumak gereklidir.
 • Birleşmiş milletler uluslararası bir organizasyon.
 • Ulusal bayramlarda bayrakları havaya kaldırmalıyız.
 • Ulus büyüyordu.
 • Biz uluslararası olmak istiyoruz.
 • Ulus son zamanlarda bağımsızlığını ilan etti.
 • Sevgili dil öğrenicisi, bir gün, uluslararası sesletim derneği çizelgelerini tetkik etmekten vazgeçmelisin ve insanları dinlemeye başlamalısın.
 • Ulus barış halindeydi.
 • Bu ulusal park güzel manzarayla dolu.
 • Ulusal Brukenthal Müzesi Romanya'da resmi olarak açılan ilk müzedir.

Diğer dillerde Ulus anlamı nedir?

İngilizce'de Ulus ne demek? : [ulu] n. all purpose knife with a wide almost semicircular blade attached to a short handle at a right angle of the not sharpened side (traditional tool used by Inuit/Eskimo women)

n. nation, people, commonwealth, commonweal

Fransızca'da Ulus : nation [la]

Almanca'da Ulus : n. Gemeinwesen, Nation, Volk

Rusça'da Ulus : n. нация (F), народ (M)