Yöntem nedir, Yöntem ne demek

"Yöntem" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Belki o da bir usandırma yöntemi kullanıyordu." - A. Kulin

Yerel Türkçe anlamı:

Uygun: Bu iş daha yöntemdir.

Yakın, kolay.

Yersiz, anlamsız.

Yetenek.

Yüz, alnaç.

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Yeni gerçekleri bulmak, bilinen gerçekleri yorumlamak ve açıklamak için tutulan mantıklı düşünme yolu.

Bir sorunu çözmek, bir deneyi sonuçlandırmak, bir konuyu öğrenmek ya da öğretmek gibi amaçlara ulaşmak için bilinçli olarak seçilen ve izlenen düzenli yol.

Felsefi anlamı:

Bir ereğe erişmek için izlenen, tutulan yol. Bilimlerde belli bir sonuca erişmek üzere bir plana göre gidilen yol. (Ör. tümdengelimli, tümevarımlı yöntemler.)

Bir fizik terimi olarak tanımı:

Bir sorunu çözüme götürmek için geliştirilen yollar.

Gösteri Sanat terimi olarak anlamı:

Çağdaş oyunculuğun kurucusu Stanislavski yöntemi için kullanılan sözcük. bk. Stanislavski dizgesi.

Kimya'daki anlamı:

Bir işlemin yapılması yolu.

Sosyoloji'deki anlamı:

İnceleme konusunun anlıksal düzeyde çoğaltımını yapmaya dayalı dizgesel, düzenli bilgi edinme yolu.

 

Yöntem isminin anlamı, Yöntem ne demek:

Erkek ismi olarak; Yol, tarz, metot. Yetenek. Uygun, kolay.

Bilimsel terim anlamı:

Bilimsel bilgi üretmek üzere izlenen genel yol ve bu yolda başvurulan yordamların, işlemlerin tümü.

Bir amaca, bir sonuca ermek için tutulan düzenli yol.

İngilizce'de Yöntem ne demek? Yöntem ingilizcesi nedir?:

method

Fransızca'da Yöntem ne demek?:

méthode, système, attitude

Osmanlıca Yöntem ne demek? Yöntem Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

usul

Yöntem hakkında bilgiler

Yöntem ya da metot en genel tanımıyla, bir amacın gerçekleştirilmesi için izlenen yol ya da usuldür. Metot terimi eski Yunanca’da « izleyen, sonraki, müteakip » anlamındaki μετά, μέθ- (metα, meth-) öneki ile “yol, araç” anlamındaki οδός (odos) sözcüğünün birleştirilmesiyle elde edilmiş bir terimdir.

Yöntem ile ilgili Cümleler

 • Biz senin yönteminin dışında kalacağız.
 • Yöntemi ona açıkladım.
 • Bunun çalışma yöntemi bu değil.
 • Yöntemi bilmiyorum.
 • Yönteminizin bir alternatifi var mı?
 • İşe yarayan bir yöntem buluncaya kadar denemeye devam etmek zorundayız.
 • Bunu yapmanı istediğimiz yöntem bu.
 • Yöntemi biliyorsun.
 • Onu yapma yöntemimiz bu.
 • Yöntemim şaşırtıcı şekilde basit, ama etkisi büyük.
 • Bizim yöntemimiz basittir.
 • Yöntemi bilmiyordum.
 • Glutensiz diyet, çölyak hastalığı için en etkili tedavi yöntemidir.
 • Yöntem biri, bir ikiyi, iki üçü, ve üç sayısız şeyleri üretir.
 

Yöntem anlamı, kısaca tanımı:

Metot : Yöntem.

Yöntem bilgisi : Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yola ilişkin bilgi. Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul ve sistemlere ilişkin bilgi.

Yöntem bilimi : Özellikle felsefe ve bilim alanında yöntem araştırmak ve yeni yöntemler yaratmak için ilkeler geliştiren bilim, metodoloji.

Bulgusal yöntem : Öğretilmek istenen şeyi, öğrencilerin kendilerinin bulmasını sağlayan öğretim yöntemi.

Sarmal yöntem : Herhangi bir çalışmada basitten karmaşığa giden işlemler bütünü, sarmal metot.

Beyin çizgesi yöntemi : Elektroensefalografi.

Çalışma yöntemi : Bir çalışma veya iş süresinde izlenen bilimsel ve metodik yöntem.

Kalp çizgesi yöntemi : Elektrokardiyografi.

Yöntem bilimsel : Yöntem bilimle ilgili, metodolojik.

Yöntemli : Belli bir yönteme dayanılarak yapılan, metotlu, metodik.

Yöntemlilik : Yöntemli olma durumu.

Yöntemsiz : Bir yönteme dayanmayan, düzensiz, uygunsuz, metotsuz.

Yöntemsizlik : Yöntemsiz olma durumu, düzensizlik, uygunsuzluk, metotsuzluk.

Yolsuz yöntemsiz : Bir kurala, bir yönteme uymayan, usulsüz.

Erişmek : Zaman gelip çatmak. Bir yere ulaşmak, varmak. Varılması zamana, emeğe bağlı olan veya uzakta bulunan bir amaca varmak, ulaşmak. Bitkiler veya bunların ürünleri olgunlaşmak.

Sistem : Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni. Düzen. Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat. Yol, yöntem. Dizge. Model, tip.

Prosedür : Yöntem. İşlem.

Politika : Bir hedefe varmak için karşısındakilerin duygularını okşama, zayıf noktalarından veya aralarındaki uyuşmazlıklardan yararlanma vb. yollarla işini yürütme. Devletin etkinliklerini amaç, yöntem ve içerik olarak düzenleme ve gerçekleştirme esaslarının bütünü, siyaset, siyasa. Davranış biçimi, düşünce yapısı.

Bilim : Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

Plan : Düşünce, niyet, maksat, tasavvur. Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen. Çekim. Bir şehrin, bir yapının, bir makinenin çeşitli bölümlerini gösteren çizim.

Genel : Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Bir genelleme sonucunda elde edilen. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi.

Yöntem bulgu belgesi : Yapım işlerinde elde olunan yeni bir yöntem karşılığı verilen belge.

Yöntem bulgusu : Bir malın ya da bir durumun ortaya konulmasına, sürüp gitmesine, yönetilmesine, ortaya çıkmasını önlemeğe ilişkin teknik yollar konusundaki bulgu.

Yöntem incelemesi : Bir işlemin gereği gibi verimli olarak uygulanabilmesi sağlanılmak üzere en kısa yoldan başarıya varılması yollarını araştırma.

Yöntembiiim : Öğretimde kullanılan yöntemlerin niteliği, yeri ve türlerine ilişkin kuram. Araştırma ve incelemelerde baş vurulan yöntemler ile yolları uğraşı konusu yapan mantık kolu.

Yöntembilim : Özellikle felsefe ve bilim alanında yöntem araştırmak ve yeni yöntemler yaratmak üzere ilkeler geliştiren bilim.// Bilim olarak, ancak yeniçağda ortaya çıkmıştır. Bilimsel bilgi elde etmenin ve dünyayı değiştirmenin yöntemlerini inceleyen bilgi dalı. Belli bir bilimin kullandığı inceleme yöntemlerinin toplamı. Bilimsel bilgi üretme sürecine ilişkin yöntem ve yordamların ilke ve kurallarını inceleyen bilgi dalı.

Yöntemdeki belirsizlik : [yöntemdeki belirsizlik, sm] Bir ölçme yöntemi ile ilgili standart sapma; bir analizin toplam standart sapmasının tayininde numunenin standart sapması ile birlikte kullanılan bir faktör.

Diğer dillerde Yöntem anlamı nedir?

İngilizce'de Yöntem ne demek? : n. cast, deal, form, gateway, how, line, method, modality, mode, modus, order, practice, procedure, proceeding, process, rite, system, tack, technic, technique, way, the way, wise, technics

Almanca'da Yöntem : n. Methode, Verfahren, Verfahrensweise, Weise

Rusça'da Yöntem : n. метод (M), методика (F), прием (M)

adj. методический, методичный