Yüksekokul nedir, Yüksekokul ne demek

  • Üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren yükseköğretim kurumu, akademi

Yüksekokul hakkında bilgiler

Yüksekokul, üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren yükseköğretim kurumlarıdır. Yüksekokul dört yıllık eğitim verilir.Genellikle meslek yüksekokulları ile karıştırılmaktadır.Çünkü meslek yüksekokulları iki yıllıktır.Yüksek okullar statü olarak Mühendislik fakültesi ile eşdeğerdir.Örneğin Tütün Teknolojisi Mühendisliği yüksek okuldur.Ve dört yıllıktır.Statü olarak Ziraat Fakülteleri ile eşdeğerdir.

Önlisans veya iki yıllık üniversite olarak bilinen kurumlar meslek yüksekokulu olarak adlandırılırlar.

Lisans veya 4 yıllık üniversite olarak bilinen kurumlar uygulamalı bilimler yüksekokulu olarak adlandırılır, fakülteler ile eşdeğer özelliğe sahiptirler.

Yüksekokul anlamı, kısaca tanımı:

Düzey : Bir nesnenin, bir kimsenin başka nesnelere veya kimselere göre olan değer ve yücelik derecesi, seviye. Bir kursun basamaklarından her biri, kur. Bir yüzeyin veya bir noktanın yüksekliğindeki yatay sınır, seviye.

Uygulayıcı : Uygulayan, gereğini yapan, tatbikatçı.

Meslek : Uğraş. Dizge. Çığır, okul, ekol. Öğreti. Belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş iş.

 

Eleman : Kümeye ait varlıklardan her biri. Bir toplulukta çalışan insanların her biri. Öge.

Yükseköğretim : Üniversiteleri yönetmek görevini ve sorumluluğunu taşıyan birimlerden oluşan kuruluş. Ortaöğretimi bitirenlere, üniversite, akademi vb. eğitim kurumları tarafından planlanıp uygulanan öğretim.

Kurum : Kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, gösteriş, azamet, tekebbür. Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren, genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik, müessese. Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is.

Akademi : Yüksekokul. Bilginler, yazarlar, sanatçılar kurulu. Çıplak modelden yapılmış insan resmi.

Dört : Dört sayısının adı. Üçten bir artık. Bu sayıyı gösteren 4 ve IV rakamlarının adı.

Yıllık : Yılın gün, hafta, ay vb. bölümlerinden başka, bayram, yıl dönümü gibi belli günleri ve birtakım astronomi, meteoroloji, istatistik bilgilerini gösteren kitap biçiminde takvim, almanak. Yılda bir yapılan. Yılda bir çıkan ve o yılın olaylarını anlatan kitap, bülten, dergi vb. eser, salname. Bir yıl için, senelik, senevi. Yapımından veya doğumundan başlayarak üzerinden bir yıl geçmiş olan. Öğretim yılı sonunda hazırlanan, öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin özellikleriyle ilgili bilgiler ile eğlendirici konuların yer aldığı kitap. Bir yılda verilen ücret. Bir yıl içinde olan.

Eğitim : Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye. Eğitim bilimi.

 

Karıştırılmak : Karıştırma işi yapılmak.

Okul : Bir okuldaki öğrenci ve görevlilerin bütünü. Her türlü eğitim ve öğretimin toplu olarak yapıldığı yer, mektep. Ekol.

Statü : Tüzük. Heykel. Kadro bakımından bağlı olduğu durum, pozisyon. Bir kimsenin, bir kurum veya bir toplum içindeki durumu.

Diğer dillerde Yüksekokul anlamı nedir?

İngilizce'de Yüksekokul ne demek? : n. junior college, academy, college

Fransızca'da Yüksekokul : école supérieure

Almanca'da Yüksekokul : Hochschule f