Yakınlık nedir, Yakınlık ne demek

"Yakınlık" ile ilgili cümle

  • "Ayrı ayrı anlıyorum da aralarında ne yakınlık var, çıkaramadım." - M. Ş. Esendal

Yerel Türkçe anlamı:

Gönül birleşmesi.

Cinsel ilişki.

Cinsel ilişki.

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

(X,ß) bir yakınlık uzayı olmak üzere G(X) güç kümesi üzerindeki ß ikili bağıntısı.

Sosyoloji'deki anlamı:

Birden çok sayıda kişi arasında gerçek ya da varsayılan dünürlük, hısımlık ilişkileri.

İngilizce'de Yakınlık ne demek? Yakınlık ingilizcesi nedir?:

proximity, kinship

Fransızca'da Yakınlık ne demek?:

coït

Yakınlık anlamı, kısaca tanımı:

Yakınlık duymak : Birine karşı sevgi veya ilgi duymak.

Yakınlık görmek : İlgi, sevgi görmek.

Yakınlık göstermek : Biriyle ilgilenmek, sevgiyle davranmak.

Yakınlık kurmak : Sıkı ilişki içinde bulunmak, ilgi ve destek vermek.

Yakınlık derecesi : Akrabalık ilişkisi içindeki sıra. Sosyal grup içinde kişileri bir merkez etrafında toplama, kohezyon.

Yakınlık eylemi : Yakınlık fiili.

Yakınlık fiili : Bir fiile -e zarf-fiil ekiyle yazmak fiili getirilerek oluşturulan ve kavramda olayın çok yaklaştığını, neredeyse gerçekleşeceğini gösteren birleşik fiil, yaklaşma eylemi, yakınlık eylemi, yaklaşma fiili: Düşeyazmak, öleyazmak gibi.

 

Akla yakınlık : Akla yakın olma durumu.

Cana yakınlık : Cana yakın olma durumu.

Yakın : Uzak olmayan yer. Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer), uzak karşıtı. Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba. Uzak olmadan. Benzeyen, andıran, yaklaşan. Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan. Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan. Aralarında sıkı ilgi bulunan.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Duygusal : Duygunun ağır bastığı, duygunun aşırı etkilediği (eser veya insan). Duygularla ilgili, duygulara dayanan, hissî.

Akrabalık : Akraba olma durumu.

İlişki : Bağlantı, temas. İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas.

Olma : Olmak işi.

Bağ : Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel vb. düğümlenebilir nesne. Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçası. Bağlam, deste, demet. Sargı. Kemikleri birbirine bağlamaya, iç organları yerinde tutmaya yarayan lif demeti. Nota yazarken yan yana gelen aynı veya farklı değerdeki notaların birbirine bağlanarak çalınacağını belirtmek için yapılmış olan yay biçimindeki işaret. İlgi, ilişki, rabıta. Meyve bahçesi. Bir halat üzerine atılan sağlam, düzgün ve istendiğinde kolayca çözülebilen her türlü düğüm.

 

Veya : Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut. Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olduğunda kullanılan bir söz.

Yakınlık belirteci : Doğrudan ya da saçılmış ışınımla, iki cismin bağıl yakınlığını belirlemeye yarayan iyonlaştırıcı ışınım kaynaklı belirteç.

Yakınlık etmek : Cinsel ilişkide bulunmak

Yakınlık kılmak : Cinsî münasebette bulunmak.

Yakınlık ölçüsü : (Moreno) İki kişinin birbirine karşı gerçek özelliklerinin etkisiyle duydukları yakınlık ya da uzaklık.

Yakınlık savı : (bağlanım çözümlemesi) Bağlanımı katsayılarının en küçük üstikiler yöntemiyle kestiriminde, yanın küçüklüğüne ilişkin bir kanıtsav.

Yakınlık uzayı : (…) gerektirmesini doğrulayan (X, ß) yakınımsı uzayı.

Yakınlık ile ilgili Cümleler

  • Yakınlık gösterin.
  • O iki problem arasında herhangi bir yakınlık görmüyorum.
  • Yardım edemem ama onu gördüğüm zaman onunla yakınlık gösterebilirim.
  • Ali çok yakınlık göstermiyor, değil mi?
  • O, çocukları için sıcak duygusal yakınlık gösteriyor.

Diğer dillerde Yakınlık anlamı nedir?

İngilizce'de Yakınlık ne demek? : n. adjacency, affinity, approximation, closeness, connection, connexion, contiguity, familiarity, immediacy, imminence, intimacy, kinship, nearness, propinquity, proximity, relationship, terms

Fransızca'da Yakınlık : proximité [la], intérêt [le], affinité [la], approche [la], attention [la]

Almanca'da Yakınlık : n. Gewogenheit, Herzlichkeit, Konnexion, Liebenswürdigkeit, Nähe, Verwandtschaft

Rusça'da Yakınlık : n. близость (F), недалекость (F), чуткость (F), сродство (N), участие (N)