Yorum nedir, Yorum ne demek

 • Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir.
 • Bir ürünün, bir modelin, bir sanat eserinin farklı bir açıdan ele alınarak yeniden oluşturulmuş biçimi, versiyon.
 • Bir olayı belli bir görüşe göre açıklama, değerlendirme.
 • Bir müzik parçasını veya bir tiyatro oyununu kendine özgü bir duyarlık ve teknikle çalma, söyleme veya oynama.
 • Gizli veya hayalî olan bir şeyden anlam çıkarma

"Yorum" ile ilgili cümle

 • "Böyle bir yorum hiçbir şey öğretmez." - F. R. Atay
 • "Amatörler çoğu kez yeniliklerde, yeni yorumlarda, denemede daha başarılıdırlar." - M. And

Yerel Türkçe anlamı:

İyiye yoran (fal, düş ve benzeri için).

Üstüne yükleme.

Felsefi anlamı:

(Lat. interpretare = yorumlamak) : Bir metnin anlamı üzerine yapılmış olan açıklama, bk. yorumsama

Gösteri Sanat terimi olarak anlamı:

Bir yapıtın anlamını aydınlatmada tutulan inceleme ya da düşünme yolu.

Hukuki terim anlamı:

tefsîr.

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

[Bakınız: formülün yorumu]

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

Televizyon haber izlencelerinde günün önemli bir olayı üzerine belirtilen görüş.

Tiyatro'daki terim anlamı:

Bir yapıtın anlamını açıkça ortaya çıkarabilmekte tutulan yol.

Bilimsel terim anlamı:

 

Bir kitapta ileri sürülen düşüncenin daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla, kullanılan sözcük ve terimlerin açıklamasını veren yapıt.

Bir biçimsel dilin her kapalı düzgün deyimine karşılık belli bir dildışı nesneyi, her değişkenine karşılık da belli bir değer alanını belirleyen dizge. || Örn. (…) . Krş..yorum biçimi.

Bir yapıtın iyi anlaşılması için açıklanması.

Bir yazının, bir sözün anlaşılması güç, karanlık yönlerini iyice açıklayarak aydınlığa kavuşturma.

İngilizce'de Yorum ne demek? Yorum ingilizcesi nedir?:

interpretation, realization, structure, model, commentary, comment

Almanca'da Yorum ne demek?:

interpretation

Osmanlıca Yorum ne demek? Yorum Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

şerh, tefsir

Yorum hakkında bilgiler

Yorum bir bilgi ya da gözleme dayanan sözlü ya da yazılı ifadedir.

Düşünce açılımı bağlamında yorum, olayın bireysel açıdan ifade edilmesine verilen addır. Yorumlar genellikle özneldir.

Kişinin duygu, düşünce ve yaşadığı ruh halini yalnızca sözlü anlatımla değil; resim, müzik, heykel gibi çok farklı sanatsal yapıtlarla ortaya çıkarması ve dışa vurmasıdır.

Yorum ile ilgili Cümleler

 • Yorum ekleme kod okumayı kolaylaştırır.
 • Yorum eklemek şifreyi okumayı daha kolay hale getirir.
 • Yorum yapmayı reddetti.
 • Onların yorumları aydınlatıcıydı.
 • John Motson en ünlü İngiliz yorumculardan biridir.
 • Yorum yapmamayı tercih ediyorum.
 • Kutsal yazıların orijinal dilini bilmeden, nasıl onlar hakkındaki yorumlarına güvenebilirsin?
 • Yorum eklemek kodu okumayı daha kolay hale getirir.
 • Burak asistanları yorumlarıyla güldürdü.
 • Ne aptalca bir yorum!
 • O yoruma katılmıyorum.
 • Yorum için teşekkürler.
 • Yorum olarak yazacağına ekleyebilirdin.
 • O yorumdan hoşlandım.
 

Yorum kısaca anlamı, tanımı:

Olay : Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka. Önemli tarihsel olgu, fenomen.

Çıkarma : Düşman kıyılarına gemi, bot vb.nden asker indirme, asker çıkarma. Dört işlemden biri, çıkarmak işlemi, tarh. Çıkarmak işi, emisyon.

Farklı : Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı.

Müzik : Birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatı, musiki. Bu biçimde düzenlenmiş seslerden oluşan eserlerin okunması veya çalınması.

Yorum yok : Yorumsuz.

Yorumcu : Yorum yapan kimse.

Yorumculuk : Yorumcu olma durumu.

Yorumlama : Yorumlamak işi, tefsir.

Yorumlamak : Bir yazıyı veya bir sözü yorum yaparak açıklamak, tefsir etmek. Bir olaya, bir duruma bir anlam vermek, tabir etmek. Bir müzik parçasını, bir tiyatro oyununu kendine özgü bir duyarlılık ve teknikle çalmak, söylemek veya oynamak, icra etmek.

Yorumlanma : Yorumlanmak işi.

Yorumlanmak : Yorumlama işi yapılmak veya yorumlama işine konu olmak.

Anlaşılma : Anlaşılmak işi.

Aydın : Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alan illerinden biri. Kolayca anlaşılacak kadar açık, vazıh (söz veya yazı). Kültürlü, okumuş, görgülü, ileri düşünceli (kimse), münevver, entelektüel. Işık alan, ışıklı, aydınlık.

Tefsir : Yorumlama. Kur'an'ın surelerini açıklayarak görüşler ileri sürme ve bunları yazma, yorumlama bilimi. Kur'an'ın surelerini açıklayan eser. Yorum. Kur'an'ın surelerini açıklayarak görüşler ileri sürme ve bunları yazma, yorumlama.

Görüş : Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir. Cezaevi veya hastanedeki birine yapılmış olan ziyaret. Benzerlerinden ayıran özellik, konsept. Görme işi. Gözle bir şeyi algılama yetisi.

Açıklama : Açıklamak işi, izah.

Değerlendirme : İletişim organlarında izlenme oranı. Değerlendirmek işi, kıymetlendirme.

Hayal : Aydınlatılan bir perde arkasında deri veya kartondan yapılmış, hareket edebilen resimler ve bunlarla oynatılan oyun. Görüntü. Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, imge, hülya. Belli belirsiz görülen şey, gölge. İmge.

Bilgi : Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler. Bilim. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.

Yorum biçimi : Belli bir yorum işleminde mantıksal olmayan değişmezlerin tek tek anlamı ile değişkenlerin değer alanı olan evreni belirleyen dizge. || (…) . Krş.. yorum, im yorumlayıcı izerge.

Yorum davası : Tüze yargılıklıklarında görülmekte olan bir davayı, yargıya bağlamak için çözümlenmesi gereken yönetsel bir tüzük ya da yönetmeliğin anlamını belirtmek amacıyla, Danıştay'a açılan yönetsel dava türü.

Yorum yargıları : İki yanın açıkladıkları istemlerinin ne yolda yorumlanmasını belirten yasa yargıları.

Yorumbilim : Birsözedilen dilin olağan yorumuyla tüm olanaklı yorumlarını belirleyip dilin düzgün deyimlerinin her bir yorumda kazandıkları anlamları belirten, doğruluk, geçerlilik, tutarlılık, içerme, eşdeğerlik gibi kavramları tanımlayan; düzgün deyimler ile anlamları arasındaki ilişkiler konusundaki kanıtsavları ortaya koyan sözeden kuram. ||Anl. anlambilim.

Yorumcu sağaltım : Hastanın çatışmalarını sözlü olarak belirtmesine, bunların simgesel anlamlarını kavramasına ve bu süreç yolu ile sorunlarını çözmesine sağaltımcının yardımcı olduğu bir sağıtım yolu.

Yorumlama örnekçesi : İki değişken arasında gözlenmiş bir bağıntı üçüncü bir etken karşısında sınanıp aldatıcı çıktığında, bu etkenin araya giren bir değişken olması durumunda, söz konusu bağıntının hangi etken aracılığıyla kurulduğunu söyleyerek yorumda bulunmaya elveren ve yeni bir bilgi kazandıran çözümleme işlemi, bk. geliştirme, geliştirme örnekçeleri.

Yorumlanabilme : Yorumlanabilmek işi.

Yorumlanabilmek : Yorumlanma imkânı veya olasılığı bulunmak. İlgili cümle: "“Güçsüzlük belirtisi olarak yorumlanabilen bu şey aslında senin yaşamındı.”" İ. O. Anar.

Yorumlanan : Yorum işleminin uygulandığı deyim, deyimler kümesi ya da çıkarım.

Yorumlanmış biçimsel dil : Bir biçimsel dil ile bu dilin bir yorumundan oluşan dizge. || Anl. yorumsal dizge.

Diğer dillerde Yorum anlamı nedir?

İngilizce'de Yorum ne demek? : n. comment, commentary, construction, exegesis, exercise, explanation, explication, gloss, interpretation, observation, paraphrase, reading, remark, rendering, rendition, version

Fransızca'da Yorum : commentaire [le], interprétation [la], glose [la]

Almanca'da Yorum : n. Kommentar, Lesart

Rusça'da Yorum : n. комментарий (M), обзор (M), обозрение (N), истолкование (N), интерпретация (F)