Current attenuation türkçesi Current attenuation nedir

  • Akım zayıflaması.

Current attenuation ingilizcede ne demek, Current attenuation nerede nasıl kullanılır?

Current : Akarsu debisi. Şu anki. Elektrik yükünün aktarım hızı. Olagelen, geçerli, yürürlükte olan. Genel. Düşünce hayatında ortaya çıkan yeni akım. Bugünkü. Birim zamanda, dik bir kesitten geçen özdek, kıvıl yük vb. ilişkin nicelik. Elektriğin bir yöne akışı. Akıntı.

Attenuation : Söndürme. Azalma. Bir çevrimde, bir akımmıknatıssal alanda güç yitiğinin desibel olarak ölçüsü. Bir patojenin bağışıklık oluşturma yeteneğini değiştirmeden hastalık oluşturma yeteneğinin azaltılması. Bilgisayar, fizik, nükleer enerji, sinema, televizyon, veterinerlik alanlarında kullanılır. Azaltma. Güç yitimi. Attenüasyon. Alkınma. İnceltme.

Current account : Vadesiz mevduat. İşler sayışım. İki kişi arasındaki alacakların belirli bir süre sonucunda arıtımı yapılmak üzere karşılıklı borçlu ve alacaklı sayışımlara ayrıntılı olarak yazılması. Geçerli sayışım. İki kişi arasındaki alacakların belirli bir süre sonunda arıtımı yapılmak üzere karşılıklı borçlu ve alacaklı sayışmalara ayrıntılı olarak yazılması. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Cari hesap. Cari hesap veya işlem. Cari işlemler hesabı. Birbiriyle sürekli iş ilişkisinde bulunan iki kişinin karşılıklı borç ve alacaklarını her defasında nakden ödeyip tahsil etmek yerine bunları borç ve alacak kalemleri halinde bir hesaba yazıp, belirlenen bir tarihte hesabın kesilmesiyle doğacak bakiyeyi borçlu durumdaki tarafın alacaklısına ödeyeceğine ilişkin sözleşme.

 

Current account balance : Cari işlemler bilançosu. Cari işlemler dengesi. Cari işlemler bilançosunda yer alan mal, hizmet dışsatımından ve tek yanlı transferlerden elde edilen döviz gelirlerinin; mal, hizmet dışalımı ve tek yanlı transferler için yapılan döviz giderlerine eşit olması. Cari denge.

Current account bankbook : Cari hesap defteri. Geçici kabul ve muaflık rejimleri kapsamında her dışalımcıya yeteri kadar sayfa ayırarak dışalımcıyı ve dışalımı yapılan eşyayı izlemek amacıyla gümrük idarelerince tutulan defter. bankaların açtıkları mevduat hesabı karşılığında hesap hareketlerini izlemek amacıyla müşterilerine verdikleri belge.

Current account credit : Gerçek kişilerin nakit; işletmelerin işletme sermayesi gereksiniminin karşılanması amacıyla belli bir limit içerisinde kullandırılan ve cari hesap üzerinden verilen kısa vadeli bir tür kredi. Cari hesap kredisi.