Univariate analysis türkçesi Univariate analysis nedir

Univariate analysis ingilizcede ne demek, Univariate analysis nerede nasıl kullanılır?

Univariate : Bir değişkeni olan (istatistikte - bir dağılımla alakalı). Tek değişkenli.

Analysis : Analiz. Geçmiş yıllarla karşılaştırma yapabilmek için bilançonun ayrıntılı biçimde hazırlanması. Bir bütünü oluşturan parçaları bilimsel bir amaçla birbirinden ayırma işi. öğretimde bir konunun ya da birimin (ünite) bölümleri üzerinde ayrı ayrı durarak çalışma. Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede ya da gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılması yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi. Sayışım dökümü. Bir dizgeyi, onu oluşturan altdizgelere ayırıp bunlar arasındaki işlevsel ilişkileri araştırarak inceleme, bu yolla dizgeyi tanımaya çalışma yöntemi, bk. dizge çözümleme. Bir özdeğin kimyasal bileşimini nitel ve nicel olarak belirleme. İnceleme, irdeleme. Sayışımların bütün ayrıntıları ile ele alınıp değerlendirilmesi. Kimyasal çözümleme.

Univariate distribution : Tek-değişkenli dağılım. Tek değişkenli dağılım.

Univariate forecast : Tek değişkenli öngörü.

Univariate marginal posterior density : Tek değişkenli marjinal ardıl yoğunluk.

Univariate model : Tek değişkenli model.