Naki nedir, Naki ne demek

Naki; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür.

Naki isminin anlamı, Naki ne demek:

Temiz, pak. Çok ince, çok güzel, arif. Naki ismi; Arapça kökenli olup bir Erkek ismidir.

Naki ile ilgili Cümleler

 • Nakit mi ödeyeceksiniz?
 • Jale nakit ödedi.
 • Nakit ödemek ister misiniz?
 • Nakit ödersem bir indirim olur mu?
 • Ben nakit ödedim.
 • Ali nakil ameliyatı oldu.
 • O bir sürü nakit.
 • Nakitim var.
 • Artık nakit taşımıyorum.
 • Nakit üç yüz dolarım var.
 • Nakitin tükenirse bankadaki tasarruflarına baş vurabilirsin.
 • Bu cadde tehlikeli eşya nakilleri için kapalı.
 • Nakit mi ödeyeceksin?

Naki ile ilgili Atasözü veya Deyim

vakit nakittir : “zaman çok değerlidir, boş yere harcanmamalıdır” anlamında kullanılan bir söz.

Naki tanımı, anlamı

Evreden evreye nakil : Theileria etkenleriyle enfekte kenelerin etkenleri sonraki gelişme dönemlerine aktarmaları (larva-nimf, nimf-imago), transtadiyal nakil

Faaliyet nakit akımı : Şirketin vergi sonrası net faaliyet kârından toplam sermayedeki değişimin çıkarılmasıyla bulunan değer.

Nakid : Akça.

Nakil firesi : Hayvanların bir yerden başka bir yere taşınması sırasında yeteri kadar yem ve su alamamaları, stres ve benzerleri nedenlerle uğradıkları canlı ağırlık kaybının, taşıma başlangıcındaki ağırlıklarına oranı.

Nakil humması : Genellikle çok sayıda genç sığırın bir arada taşınmasından kısa bir süre sonra ortaya çıkan, toksemi ve fibrinli pnömoniyle seyreden etiyolojisinde başta pastörellalar olmak üzere birçok bakteri ve virüsler sorumlu tutulan genellikle ölümcül solunum sistemi enfeksiyonu, hayvan pazarı humması, ulaşım humması. Genellikle pnömonik pastörellozis için kullanılır, ancak tam sinonimi değildir. .

 

Nakil miyopatisi : Evcil hayvanlar, hayvanat bahçesi hayvanları ve yabani hayvanlardaki fiziksel etkinlik ve nakil stresine bağlı oluşan kas bozuklukları, transport miyopatisi, ulaşım miyopatisi.

Nakil tetanisi : Daha çok besi sığırlarında, gebe hayvanlarda ve buzağılamadan sonraki dönemlerde 1-2 gün veya daha uzun süre taşıma sırasında veya sonrasında strese bağlı olarak kan serum magnezyum, kalsiyum ve fosfor seviyelerinin düşmesiyle oluşan hastalık, transport tetani, transit tetani.

Nakis : Ters, inatçı kişi. Nakıs, eksik.

Nakit akım oranı : Net dönem kârı ile yıpranma toplamından nakit çıkışı gerektirmeyen toplam giderlerin çıkarılıp uzun vadeli borçlar ile kısa vadeli borçlar arasındaki farka bölünmesiyle hesaplanan ve işletmenin nakit rezevlerinin yabancı kaynakları karşılama gücünü gösteren oran.

Nakit akım tablosu : İşletmenin nakit akımını gösteren hesap özeti.

Nakit akımı : İşletmede belirli bir dönem itibariyle gerçekleşen nakit giriş ve çıkışları.

Nakit bütçesi : İşletmenin belirli bir döneme ilişkin tahmini nakit alacak ve ödemelerini gösteren tablo.

Nakit döngüsü : İşletmede bir mal üretmek için gerekli girdilerin satın alınması ile üretilen malın satışından kaynaklanan alacakların tahsili arasındaki geçen süre.

 

Nakit getiren ürün : Genişleme olasılığı düşük, durgun bir piyasada yüksek piyasa payına sahip ve bu nedenle üretim ve pazarlama maliyetinin çok üstünde gelir getiren mal veya iş.

Nakit indirimi : Satış bedelinin nakdi olarak ödenmesi durumunda yapılan fiyat indirimi. Kredili satışlarda borcunu vadesinden önce ödeyen alıcıya yapılan indirim.

Nakit olmayan krediler : Bankaların teminat mektubu, kefalet, aval, ciro ve kabuller biçiminde açtığı nakit olmayan ve potansiyel risk taşıyan krediler.

Nakiye : Temiz, pak. Çok ince, çok güzel, zarif.

Net nakit akışı : (net cash flow) Herhangi bir iktisadi varlığın işletilmesinden elde edilen gelirden vergi, ana para ve faiz ödemeleri, sigorta giderleri gibi tüm harcamaların çıkarılması sonrasında kalan gelir. (incremental cash flow) Bir yatırım projesinden kaynaklanan nakit giriş-çıkışları arasındaki pozitif fark.

Ortotopik nakil : Vericiden alınan organ veya dokunun, alıcıda aynı yere, aynı anatomik bölgeye aktarılması.

Transovaryal nakil : Yumurtadan yumurtaya nakil.

Transsiyalidaz nakil : Trypanosoma cruzi hücre zarı üzerindeki müsin benzeri moleküllere konağın glikokonjugatlarından siyalik asidin naklini transsiyalidaz aracılığıyla sağlaması. Trypanosoma’lar bir monosakarit olan siyalik asit üretemezler ve bu maddeyi konaktan sağlarlar.

Transtadiyal nakil : Evreden evreye nakil.

Vertikal nakil : Dikey bulaşma. Yumurtadan yumurtaya nakil.

Yumurtadan yumurtaya nakil : Babesia türleriyle enfekte kenelerin etkenleri yumurtalarıyla yeni nesillerine aktarmaları, transovaryal nakil, vertikal nakil.

Nakibüleşraf : Peygamber soyundan olanların işlerine bakmak üzere kendi aralarından seçtikleri görevli.

Nakil : Bir yerden alıp başka bir yere iletme, aktarma, taşıma, geçirme, aktarım. Başka dilden bir eseri kendi diline çevirme, tercüme etme. Anlatma, söyleme, hikâye etme. Yazı veya resmin aynısını başka bir şeyin üzerine yapma, kopya etme. Göç, taşınma. Bir görevden başka bir göreve atanma, tayin.

Nakil aracı : Taşıt.

Nakil vasıtası : Taşıt.

Nakip : Bir kavmin, kabilenin başkanı veya onun vekili. Bir tekkede en yaşlı derviş veya dede.

Nakisa : Eksiklik, kusur.

Nakit : Para, akçe. Kullanılması hemen mümkün olan para, peşin para, likit.

Nakit kartı : Bankalardan peşin para almak veya para çekmek için kullanılan kart.

Nakit para : Birikmiş, kullanılmaya hazır para, efektif.

Diğer dillerde Nakış anlamı nedir?

Almanca'da Nakış ne demek ? : ornamentik, stickerei