Spin nedir, Spin ne demek

Spin; Kimya, Nükleer Enerji alanlarında kullanılan bir kelimedir.

Kimya'da terim anlamı:

Proton, elektron gibi temel parçacıkların parçacık ekseni etrafında dönmesi.

Teknik terim anlamı:

Bir temel parçacığın devinim süresi.

Spin tanımı, anlamı

Araknoidea spinalis : Beyin zarlarından araknoideanın omuriliği saran bölümü

Carduelis spinus : [Bakınız: kara başlı iskete]. [Bakınız: kara-başlı iskete].

Dura mater spinalis : Omuriliği en dıştan saran zar.

Düşük spin kompleksi : Minimum sayıda çiftleşmemiş elektron spini içeren dn kompleksi.

Elektron spin rezonans : Elektronun kendi ekseni etrafında dönme (spin) hareketinin, kuvvetli bir dış manyetik alanda iki ayrı enerji seviyesine sahip olması esasına dayanan spektroskopik teknik.

Elektron spini : Elektronların dönüşü; + ½ ve - ½ olabilir; zıt spinli elektronlara eşleşmemiş, aynı spinli elektronlara paralel spinli denir.

Etmopterus spinax : [Bakınız: kara camgöz]. Kara camgöz.

Gangliyon spinale : Spinal sinirlerin üst kökleri üzerinde bulunan sinir düğümü.

Gasterosteus spinachia : [Bakınız: deniz dikenli balığı]. Deniz dikence balığı. [Bakınız: deniz dikenli].

Gnathostoma spinigerum : Kedi ve köpeklerin mide duvarında nodüller içerisinde yaşayan nematod türü.

Haemaphysalis spinigera : Hindistan’ın tropik ormanlarında bulunan ve orman çalışanlarında Kyasanur orman hastalığına vektörlük yapan kene türü.

 

Heterodoxus spiniger : Kuzey ve Güney Amerika’da koyoti ve kurtlarda parazitlenen bit türü.

Ixodes spinipalpus : Batı Kanada’da tavşan ve sincaplarda parazitlenen Powassan virüsüne vektörlük yapan kene türü.

İzotopik spin : Farklı yüklere sahip olmalarına rağmen etkili çekirdek kuvvetlere aynı şekilde davranan, nükleonlar gibi, temel taneciklerin oluşturduğu grup üyeleri arasından, seçilmiş üçüncü bileşenin cebirsel yapısında, açısal momentum vektörüne benzeyen, kuantum mekaniksel değişken.

Medulla spinalis : [Bakınız: omurilik]. Omurilik.

Miyelitis spinalis akuta : Akut omurilik yangısı.

Muskulus erektor spina : Derin sırt kaslarının yüzeysel olan grubu.

Muskulus spinalis : Bel bölgesinden 2 . boyun omuruna kadar uzanan, omurların proc. spinosus'larından çıkarak bir veya birkaç omur atladıktan sonra yine proc. spinosus’lara yapışan demetlerden oluşan kas.

Muskulus spinalis servisis : Omurganın ve boynun gerici kası.

Muskulus spinalis torasis : Tek taraflı kontraksiyonunda, boynun gericisi olarak işlev gösteren kas.

Nervi spinales : Omurilik sinirleri.

Nükleus traktus spinalis nervus trigemini : N. trigeminus’un, omuriliğin ön boyun kesiminin üst boynuzlarında, başa kadar uzanan spinal çekirdeği.

Pleksus nervorum spinalum : Spinal sinirlerin ağı.

Prosessus spinozus : Dikensi çıkıntı.

Rami spinales : A. vertebralis, aa. intercostales dorsales, aa. lumbales ve rami sacrales’in canalis vertebralis içine gönderdikleri dallar.

Ramus spinalis : A. vertebralis, aa. intercostales dorsales, aa. lumbales ve rami sacrales’in canalis vertebralis içine gönderdikleri dallar.

Schistosoma spindale : Hindistan, Malezya, Endonezya, Zambia ve Güney Afrika’da su bufaloları, sığır, koyun ve keçilerde parazitlenen digenetik trematod türü.

 

Spin etiketleme : Bir makromoleküle Cu2+, Mn2+, RNO gibi paramagnetik atom veya radikalin bağlanması.

Spin tuzaklama : ESR spektroskopisinde, nitron ve nitroksitler gibi tuzak olarak kullanılan bir molekül ile tepkime sonucu oluşan daha kararlı serbest radikallerin tanımlanması ve ölçülmesi yöntemi.

Spina : Diken, kılçık, ucu sivri, dikensi çıkıntı.

Spina bifida : Omurların üst kısmının biçimlenmemesiyle belirgin, omur kavsinin doğuştan yarığıyla belirgin yapılış bozukluğu, spondiloşizis, ayrık omurga.

Spina iliaka dorsalis kaudalis : Böğür kemiğinin orta köşesindeki arka dikensi çıkıntı.

Spina iliaka dorsalis kraniyalis : Böğür kemiğinin orta köşesindeki ön dikensi çıkıntı.

Spina iliaka ventralis kaudalis : Böğür kemiğinin yan köşesindeki arka dikensi çıkıntı.

Spina iliaka ventralis kraniyalis : Böğür kemiğinin yan köşesindeki ön dikensi çıkıntı.

Spina iskiadika : [Bakınız: spina işyadika].

Spina işyadika : Oturak kemiğinin üst kenarıyla corpus ossis ilii’nin buraya kadar uzanan kısmı üzerinde ve tam asetabulum hizasında bulunan dikensi çıkıntı.

Spina kunei : Atgiller tırnağının cuneus ungulae’sinin iç yüzünde, orta ve uzunlamasına olarak yer alan çıkıntı.

Spina nazalis kaudalis : Damak kemiğinin lamina horizontalis palati'sinin choana’yı sınırlandıran serbest kenarı üzerinde ortada bulunan çıkıntı.

Spina skapula : Kürek kemiğinin yan yüzünü fossa infraspinata ve fossa supraspinata olmak üzere iki bölüme ayıran uzunlamasına kemik çıkıntısı.

Spinal anestezi : Bölgesel anestezik çözeltisinin, beyin-omurilik sıvısı içine verilmesiyle elde edilen anestezi.

Spinal felç : Omurilik felci.

Spinal gangliyon : Omurilik gangliyonu. [Bakınız: omurilik gangliyonu].

Spinal kanal lezyonları : Omurilikle ilgili hastalıklar.

Spinal nefroblastom : Böbreğin embriyonel elementlerinden köken alan, omuriliğin dış zarı içinde yerleşmiş, çabuk gelişen kötücül tümör. Genç köpeklerde görülür. Histolojik yapısında hücresel ve bezsel alanlar birbirine karışmıştır.

Spinalis : Dikene ait olan.

Spinalji : Omurga ağrısı.

Spinam : Dikenli.

Spinatus : Diken biçiminde olan.

Spinculida : Segmentsiz halkalı solucanlar.

Spinel : AB2O4 (A= +2 değerli, B= +3 değerli metal katyonları) kapalı formülündeki çeşitli renklerde ve geniş bir coğrafik bölgede bulunan sert, camsı ,MgAl2O4, FeFe2O4 gibi mineral grubu. Mineral. (Al2 MgO4; metalimsi olmayan parıltı, kırmızı, sarı, eflâtun; çizgi ak; sertlik 8, özgül ağırlık 3.4-4.1; kübik. Süs taşı olarak traşlanır.).

Spinozus : Dikenli.

Traktus spino olivaris : Omuriliğin funiculus alt yanında seyreden ve nucleus olivaris’te sonlanan yol.

Traktus spinotalamikus : Omurilikten başlayarak thalamus'ta bulunan çekirdeklerde sonlanan ve basınç, deği, ağrı ve ısı duyularını ileten afferent yol.

Tuber spina skapula : Atgillerde ve domuzda kürek kemiğinin spina scapulae’sının uzunluğu ortasındaki tümsek.

Vena spinales : Omuriliğin toplardamarları.

Yüksek spin kompleksi : En çok sayıda çiftleşmemiş elektron spinine sahip dn kompleksi.

Diğer dillerde Spin anlamı nedir?

İngilizce'de Spin ne demek ? : spin