Tayin nedir, Tayin ne demek

Tayin; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır.

 • Ne olduğunu anlama, gösterme, belirtme, kararlaştırma
 • Atama.

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Tayin, atama.

Tayin ile ilgili Cümleler

 • “Yola devam edilmesini tayin için sordu.”
 • Müdür emekli olduktan sonra Mustafa kuruluşun başına tayin edildi.
 • “Kelimelerin manalarını dili en iyi kullanan yazarlara dayanarak tayin etmek icap eder.”
 • Jane'nin ebeveynleri onun okulda bir öğretmen olarak tayin edilmesinden memnundu.
 • Meslektaşı yurtdışındaki birime tayin edildi.
 • Tüm zayıflıklara saygı göstermelisin ve kendini onların savunucusu tayin etmelisin.
 • Bu Mustafa Jackson, mahkemen avukat tayin etti.
 • “Üstelik, bu adi entrikacı tipleri, daha yüksek rütbeler ve aylıklarla şuraya buraya tayin etmişti.”
 • Atılan goller maçın sonucunu tayin etti.
 • Bir avukat istiyorsan ve buna gücün yetmiyorsa sana bir tane tayin edilecektir.

Tayin ile ilgili Atasözü veya Deyim

tayin etmek : kararlaştırmak atamak belli etmek, göstermek belirlemek.

tayini çıkmak : atanmak.

Tayin anlamı, kısaca tanımı

Alkil benzin sülfonat tayini : İçme sularına karışan deterjanların belirlenmesi için yapılan deney

Alkol tayini : Damıtılmış nörneklerde alkol miktarının ölçülmesiyle yapılan belirleme.

Asetik asit tayini : Yem örneğinin kloroform ve alkali bir çözeltiyle özütleme sonuncunda elde edilen özütün çözücüsü uçurulduktan sonra 307 nanometrede absorbansının ölçülmesi ilkesine dayanan, asetik asidin silajlardaki miktarını belirlemede kullanılan bir analiz.

 

Asit deterjan lif tayini : Yem örneğinde bitki hücre duvarı bileşiklerinden asit deterjan lif solüsyonlarında çözünmeyen selüloz, lignin ve kül miktarının hesaplanması işlemi.

Asit deterjan lignin tayini : Yem örneğinde bitki hücre duvarı bileşiklerinden lignin miktarının hesaplanması işlemi.

Asitte çözünmeyen kül tayini : Yemlerdeki toz, toprak ve çakıl parçaları gibi inorganik maddeleri tespit etmek amacıyla yapılan, yem örneğinin kül fırınında yakılarak elde edilen külün hidroklorik asit çözeltisinde bekletilmesi ve çözünmeyen kısmın yabancı maddeleri belirlemesi ilkesine dayanan analiz.

Azotsuz öz madde tayini : Toplam yüzde kuru maddeden yüzde ham protein, yüzde ham yağ, yüzde ham selüloz, yüzde ham kül toplamının çıkarılmasıyla elde edilen miktar.

Bağ doku tayini : Et ve et ürünündeki proteinin, asitle hidrolize edilmesiyle kolorimetrik olarak belirlenen hidroksiprolin yardımıyla bağ dokunun saptanması yöntemi.

Bakır tayini : Yem ve dışkı örneğindeki organik kısmın, kuru yakma yöntemiyle kül fırınında veya yaş yakma yönteminde asit yardımıyla tamamen yakılarak geriye kalan inorganik kısımda oto analizatör veya atomik absorpsiyon fotometri cihazı yardımıyla bakır mineralinin aranması için yapılan analiz.

 

Cinsiyet tayini : Döl yatağı içerisindeki embriyonun erkek veya dişi oluşunu belirleme.

Çinko tayini : Hayvan besleme alanında çinkonun sindirimi, biyolojik değerliliğinin tespiti, yem, hayvansal ürün ve dokularda çinko tespiti için yapılan, yem ve gübre örneğindeki organik kısım kuru yakma yöntemiyle kül fırınında veya yaş yakma yönteminde asit yardımıyla tamamen yakılması, geriye kalan inorganik kısmında mineral aranması.

Demir tayini : Yem ve dışkı örneğindeki organik kısmın kuru yakma yöntemiyle kül fırınında veya yaş yakma yönteminde asit yardımıyla tamamen yakılarak geriye kalan inorganik kısımda oto analizatör veya atomik absorpsiyon fotometri cihazı yardımıyla demir mineralinin aranması için yapılan analiz.

Eşey tayini : Bir hayvanın eşeyini tayin eden herhangi bir yol. Birçok hayvanlarda eşey kalıtsal olarak tayin edilir (arılarda). Bazılarında ise çevre şartları eşeyin tayininde rol oynar (bazı balıklar). Bir organizmanın eşeyinin belirlenmesi.

Gosipol tayini : İsopropanol-hekzan veya dimethylformamid kullanılarak yemdeki gosipol miktarının tespit edilmesi.

Ham kül tayini : Yemlerdeki inorganik madde miktarını belirlemek amacıyla yapılan ve darası alınmış porselen krozeye konulan yem örneğinin 550-650 oC’de 4-5 saat süreyle kül fırınında yakılması, krozelerin fırından alınarak desikatörde soğuduktan sonra tartılması ve daha sonra eldeki veriler formüle koyularak hesaplanması işlemi.

Ham protein tayini : Yem örneğindeki gerçek proteinle protein niteliğinde olmayan azotlu maddelerin, konsantre sülfürik asitle yaş olarak yakıldıktan sonra amonyum sülfat biçiminde çöktürülmesi, ardından sodyum hidroksitle amonyağı açığa çıkarıp bunun bir asit çözeltisinde tutulması ilkesine dayalı kjeldahl yöntemi kullanılarak tespiti.

Ham yağ tayini : Yem maddesinin geri soğutucu (sokselet ekstraksiyon cihazı) yardımıyla yağ çözücülerle özütlenmesi sonucu ortaya çıkan besin madde.

Kalsiyum tayini : Kemik, kan, yem ve dışkı örneğindeki organik kısmın, kuru yakma yöntemiyle kül fırınında veya yaş yakma yönteminde asit yardımıyla tamamen yakılarak geriye kalan inorganik kısmında kalsiyum mineralinin aranması işlemi.

Kuru madde tayini : Yem maddesinin kurutma dolabında 105 oC’de sabit ağırlığa ulaşıncaya kadar bekletilmesiyle geriye kalan kütlenin tartılarak eldeki veriler formüle koyularak hesaplanması.

Mangan tayini : Yem ve dışkı örneğindeki organik kısmın yakılarak geriye kalan inorganik kısımda mangan mineralinin tespit edilmesi.

Nötral deterjan fiber tayini : Nötral deterjan lif tayini.

Nötral deterjan lif tayini : Yem örneğinde dekalin, sodyum sülfit ve nötral deterjan fiber çözeltisi kullanılarak yapılan, yemlerin sindirilebilirliği ve net enerji değerini belirlemede kullanılan hücre duvarı elemanları tayini, nötral deterjan fiber tayini.

Peroksit tayini : Asidik bir çözeltide potasyum iyodürden ayrılan iyodun belirlenmesi ilkesine dayanan, yağın bozulması hakkında bilgi veren bir analiz.

Propiyonik asit tayini : Hayvan beslemede, organik asit olan propiyonik asidin silajlardaki veya işkembedeki miktarını belirlemede kullanılan bir analiz.

Silajlarda süt asidi tayini : Silaj kalitesini belirlemede kullanılan, silajda yüksekliğiyle silaj kalitesinin iyi olduğu hakkında bilgi veren ve laktat kiti kullanılarak yapılan analiz.

Suda tuzluluk tayini : Su örneğinde çözünen tuz miktarının belirlenmesi.

Tayin sınırı : Bir maddenin özel bir tayin yöntemi ile tespit edilebildiği ve gürültünün (yani çok sayıdaki tanık ölçümün standart sapması) üç katına eşit olarak tanımlanan en düşük derişim.

Tereyağı asidi tayini : Bütirik asit tayini.

Yaş tayini : Hayvanların diş durumuna bakılarak yaklaşık olarak yaş tahminlerinin yapılması.

Yem ürünlerinde üre tayini : Yemlerde üre düzeyini ölçmek amacıyla yapılan bir analiz.

Yemlerde toplam fosfor tayini : Vanadat ve molibdatın oksijenlerinin fosfatla yer değiştirerek oluşan sarı rengin spektrofotometreyle 430 nanometrede tayini ilkesine dayanarak yapılan yemlerde toplam fosfor tayini.

Yemlerde üre tayini : Yemlerdeki üre varlığının pratik olarak var-yok olarak tespitine dayanan analiz.

Açıktan tayin : Açıktan atama.

Tayinli : Tayine bağlı olan.

Tayinsiz : Tayine bağlı olmayan.

Diğer dillerde Tayınlama anlamı nedir?

İngilizce'de Tayınlama ne demek ? : rationing