Hydrogen atmosphere türkçesi Hydrogen atmosphere nedir

Hydrogen atmosphere ingilizcede ne demek, Hydrogen atmosphere nerede nasıl kullanılır?

Hydrogen : Hidrojen.

Atmosphere : Çevre. Yaratılan hava. Havaküre. Dramatik durumun tinsel iklimini ortaya çıkaran öğe. bu, kişiler, konuşmalar, dekor, giysi, donatımlıklar, sahne eşyaları, ışıklama, müzik ve benzeri öğelerin yardımıyla elde edilir. Basınç birimi. Yer'i ya da herhangi bir gökcismini saran gaz katmanı. yer'in gazyuvarına "havayuvarı" da denir. Atmofer. Dramatik durumu, karakterler, konuşma, dekor, giyim-kuşam, ışık, müzik aracılığıyla bir oyunun özelliğini, tinsel iklimini ortaya çıkaran öğe. Yeryuvarını kuşatan çeşitli gaz ve katmanlardan oluşan örtü. Muhit.

Hydrogen acceptor : Hidrojen alıcı.

Hydrogen band : Oksijen veya azot gibi bir elektronegatif atom ve bir hidrojen atomu arasındaki zayıf bir elektrostatik çekimle oluşan bağ. Hidrojen bağı.

Hydrogen bomb : İki döteryum atomunun üç ayrı bireşim tepkimesinden oluşarak güçlü patlama sağlayan bomba. Hidrojen bombası.

Hydrogen bond : Genellikle oksijen ve azot gibi negatif elektrik yüklü atomlarla diğer bir negatif yüklü atomlara kovalent olarak bağlanmış hidrojen atomları arasında oluşan ve koparılması için 4-5 kcal/mol enerji gereken kimyasal bağ. Kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Herhangi bir atomun, hidrojen atomu ile elektron ortaklaşması yaparak oluşturdukları görece güçsüz bağ. Hidrojen bağlantısı. Hidrojen bağı.