Termin nedir, Termin ne demek

  • Belirlenmiş zaman, randevu

Termin ile ilgili Cümleler

  • Her bilimin kendi terminolojisi vardır.
  • Lütfen terminale ulaşana dek ayağa kalkma.
  • Ali terminolojiyi bilir.
  • Onlara otobüs terminalinde rastladık.
  • Demiryolu işçilerinin kendi özel terminolojileri var.
  • Terminatör efsanesi ayrıca bir TV dizisi.
  • Bayram arifesinde terminaller ana baba günü olur.
  • Otobüs terminaline nasıl giderim?

Termin anlamı, tanımı:

Terminal : Otobüs, uçak vb. taşıtların yolcularını ilk aldığı veya son bıraktığı yer. Bir veri iletişim ortamında veri giriş çıkışını sağlayan donanım birimi veya donanım birimleri topluluğu.

Terminal dönem : Yaşamın son günlerini kapsayan süreç.

Terminoloji : Terim bilimi. Terimler dizgesi.

Terminolojik : Terimler dizgesi ile ilgili.

Zaman : Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram. Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı. Dönem, devir. Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit. Bu sürenin belirli bir parçası, vakit. Çağ, mevsim. Belirlenmiş olan an. Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri. Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit.

 

Randevu : Belli bir saatte, belli bir yerde iki veya daha çok kişi arasında kararlaştırılan buluşma.

Terminal ağ : Epitel hücrelerinin çizgili kenarları ya da silleri altında bir destek görevi yapan, hücrenin serbest yüzeyinin hemen altında görülen ince iplikler. Epitel hücrelerinin luminal yüzlerinde hücre zarının hemen altında, endoplazma retikulumu ve mitokondriyonların görülmediği, dar olan sitoplazma bölgesinde mikrofilamanların yapmış olduğu ağ. Terminal ağ bölgesinde mikrovilluslardan ve zonula aderenslerden gelen kontraktil filamanlar bu oluşumu desteklerler.

Terminal arterler : Arterlerin son kolları olan kılcal damarları oluşturmadan önceki arteryel pleksusler. Terminal arterler böbrek, dalak ve beyinde görüldüğü gibi doğrudan kılcal damarlara açılırlar.

Terminal bar : Örtü veya salgı epitel hücrelerinin komşu hücrelerin apikal kısımlarında ışık mikroskobunda koyu bir çizgi hâlinde gözlenen, elektron mikroskobunda ise bu yapıların zonula okludens, zonula aderens ve makula aderensleri içeren bağlayıcı komplekslerin yapmış olduğu oluşum.

Terminal bronşçuk : Akciğerlerde epitel katmanı sırasıyla tek katlı prizmatik, tek katlı kübik hücrelerden oluşan ve silyumlu hücrelerin arasında az sayıda ekzokrinositus branşiolaris adı verilen Clara hücrelerinin bulunduğu bronşçukların ilk bölümü. Bunlar respiratör bronşçuklara açılırlar.

Terminal bronşçuklar : Her akciğer lopçuğunda 50-80 kadar bulunan ve her biri 2-3 solunum bronşçukları hâlinde devam eden, ikincil bronşçukların daha ince dallara ayrılarak meydana getirdiği ince kollar.

 

Terminal deoksinükleotidil transferaz : DNA ipliğinin 3' ucuna bir ya da daha fazla deoksinükleotit eklenmesini katalizleyen enzim.

Terminal ileitis : Bölgesel ileitis.

Terminal transferaz : cDNA çift sarmalında yapışkan uç oluşturan enzim. DNA zincirinin 3’ ucuna bir çeşit nükleotit kalıntılarının eklenmesini katalize eden enzim.

Terminalis : Sona ait, sınıra ait olan Son, bitim.

Terminalizasyon : Mayozun diploten safhasında kiyazmanın, kromozomun ucuna doğru hareketi.