Küçü nedir, Küçü ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Dokuma tezgâhlarında arış ipliklerini açıp kapayan tarak.

Gücü (dokuma aygıtında).

Teknik terim anlamı:

Dokumacılıkta arış ipliklerini aralayan iplik tarak.

Küçü ile ilgili Cümleler

 • Küçük bir topluluk ortaya çıktı.
 • Küçük ördek yavrusu yüzebilir.
 • Küçük bir çocuk sokakta yalnız bırakıldığı için kaza oldu.
 • Küçük bir partimiz vardı.
 • “Buralara kadar zahmet ettiniz, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim.”
 • “Aslarda o küçük dağları ben yarattım diyen heybet ... varken ... o güdük, o boynu bükük konçinalar onlara bir türlü el kaldıramıyorlar.”
 • “Bütün bu fânilikleri küçük görerek bunları ancak gönül oyalayıcı şeyler diye telakki ettiklerini gösteriyordu.”
 • Ben küçük bir kızım, okula gitmiyorum, bana sandalet al, ben evleniyorum.
 • En küçük kardeşim o.
 • Küçük bir teraryum içinde bir tarantulam var ve onu hamamböceği ile besliyorum.
 • “Küçücük gözlü, çokbilmiş suratlı, büyümüş de küçülmüş, kavruk bir oğlandı.”
 • “Protokol kaidelerini, çok zaman, bir yana atıp küçükle küçük, büyükle büyük olmasını biliyordu.”
 • Küçük ve köhne bir kasabada yetişen Tom, büyük şehre yerleştiğinde sudan çıkmış balığa dönmüştü.
 • Ne o, küçük kedi mi? Biraz ekşi krema ister misin?
 • “Handan'ı küçük düşürdüğünü, asıl suçun da bu olduğunu kabul etmişti.”
 • Köşede küçük bir grup erkek göründü.
 • Onlar için küçük bir hediyem var.
 • “Kadıncağız beni bu hâlde görünce az kalsın küçük dilini yutacaktı.”
 • “Kimsenin yanında küçük düşmeni istemem.”
 • Ona küçük bir hediyem var.
 • Onun için küçük bir hediyem var.
 

Küçü ile ilgili Atasözü veya Deyim

beğenmeyen kızını (veya küçük kızını) vermesin : bir durumun beğenilmemesi karşısında, beğenmeyenin umursanmadığını anlatan bir söz.

büyük balık küçük balığı yutar : “güçlüler, güçsüzleri ezer” anlamında kullanılan bir söz.

büyükle büyük, küçükle küçük olmak : her yaş ve durumdaki kişilere karşı dostça, arkadaşça davranmak.

büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpmek : saygı ve sevgi göstermek.

büyümüş de küçülmüş : konuşması ve davranışları yaşına uymayan, büyüklerinki gibi olan.

küçük abdesti gelmek : idrar yapma ihtiyacı duymak.

küçük dağları ben yarattım demek : çok böbürlenmek, kibirlenmek.

küçük dilini yutmak : şaşırmak, donakalmak.

küçük düşmek : değeri veya onuru sarsılmak.

küçük düşürmek : değerini veya şerefini sarsmak.

 

küçük görmek : değer, önem vermemek.

küçük köyün büyük ağası : büyüklük taslayanlar için söylenen bir söz.

küçük oynamak : kumarda az para ile oynamak.

küçükle küçük, büyükle büyük olmak : her yaştaki kişilere karşı dostça, arkadaşça davranmak her makam ve durumdaki kişilere karşı dostça ve anlayış göstererek davranmak.

sinek küçüktür ama mide bulandırır : önemsiz, küçük gibi görünen bir şeyin kötü ve olumsuz bir izlenim yarattığını anlatan bir söz.

su küçüğün, söz (veya sofra veya yemek) büyüğün : büyüklerin sayılması, küçüklerin korunması gerektiğini anlatan bir söz.

vites küçültmek : aracın hızını azaltmak için daha düşük vitese geçmek Mecaz anlamı işleri yavaşlatmak.

Küçü kısaca anlamı, tanımı

Çok küçük işletmeler : Türkiye mevzuatına göre, çalıştırılan kişi sayısı ondan az ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu bir milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan işletmeler. Avrupa Birliği mevzuatına göre, çalıştırılan işçi sayısı ondan az ve yıllık bilanço tutarı on milyon avrodan küçük olan işletmeler

Damak küçük atardamarı : Fossa pterygopalatina'da, a. palatina descendens'ten ayrılan ve yumuşak damağın vasklurarizasyonuna katılan atardamar, arterya palatina minor.

Damak küçük delikleri : Damak kemiğinin lamina horizontalis’i üzerinde bulunan küçük delikler, foramina palatina minora.

En küçük en büyük ilkesi : (Karar kuramı) Yanlış bir karar alındığında, en büyük çekinceyi küçük yapmayı sağlayan karar alma ilkesi.

En küçük en büyük kestirimi : (Karar kuramı) Bir evrendeğerin, bir çekince işlevine en küçük-en büyük ilkesi uygulanarak elde edilen kestirimi.

En küçük eylem : İşleybilimde, alası yörüngelerden eylemin en küçük olanının yeğleneceği ilkesi.

En küçük ipucu : Bir tepkinin uyanması ya da değiştirilmesi için durumda gerekli olan en küçük belirti.

En küçük kareler yordamı : Bir serpilmede gözlem değerlerine en uygun düşen ya da kendisinden olan sapmaların kareleri toplamını en aza indirecek doğru ya da eğriyi saptamaya yarayan işlem kuralı, bk. en uygun çizgi.

En küçük kareler yöntemi : İstatistik hesap ve istatistik gökbilimde çok kullanılan bir hesap yöntemi . Birbirine bağlı nicelikler arasındaki bağlılığa ilişkin katsayıları, gözlenen değerlere göre, olasılığı en büyük ya da yanılgıyı en küçük küçük kılan bir yöntem. Gözlem ile örneklem değerleri farkından oluşan hata değerlerinin karesel toplamlarının enaza indirilmesine dayanan kestirim yöntemi. Bir eğrideki noktaların doğrusallıktan rasgele sapmalarını en aza indirerek doğrusal bir kalibrasyon eğrisinin elde edilmesini sağlayan istatistiksel bir yaklaşım. Gerçek birimleriyle onların tahmin değerleri arasındaki farkların karelerinin toplamını minimum yapma işlemi.

En küçük ortak kat : A ve b pozitif tam sayıları verildiğinde, aşağıdaki iki önermeyi doğrulayan, tek olarak belirli m sayısı, ekok. 1. a ve b'nin her ikisi de m 'ye bölünür. 2. c, a ve b'ye bölünen pozitif bir tam sayı ise c, m'ye de bölünür.

En küçük ortakkat : İki ya da daha çok sayıdaki niceliğin ortakkatlarının en küçüğü. EKOK.

En küçük öğe : Bir tikel sıralı kümenin bir A altkümesi için özelliğini gerçekleyen öğesi.

En küçük takım : Bir çevirimi gerçekleştirmek için gerekli en az görevli sayısından oluşmuş çevirim takımı. Bazı ülkelerde, yürürlükteki sinema, iş yasalarına göre, uzun filmleri gerçekleştirmek için kullanılması zorunlu en az görevli sayısına dayanan çevirim takımı.

En küçük üst sınır : Bir tikel sıralı kümenin bir A altkümesi için, A nın tüm üst sınırlarından oluşan altkümenin en küçük öğesi. eküs (A), sup (A), Anlamdaş. eküs.

En küçük üstikiler kestiricisi : En küçük üstikiler yöntemi ile elde edilen kestirici.

En küçük üstikiler yöntemi : Bağımlı değişkene ilişkin gözlem değerleriyle kestirim değerleri arasındaki ayrılışların üstikileri toplamını en küçük duruma getirerek bir kestirici elde etme yöntemi.

Eşey deliği küçük dudağı : İnsanda ince, kılsız, fazla miktarda talg bezleri içeren deri dürümü, labiyum minus pudendi.

Fare kulaklı küçük yarasa : Omurgalı hayvanlardan, memeliler (Mammalia) sınıfının, yarasalar (Chiroptera) takımının, fare kulaklı yarasagiller (Vespertilionidae) familyasından, mağara ve terk edilmiş yapıların çatlakları arasında Myotis myotis ile simpatrik yaşayan ve onunla hemen hemen aynı renge sahip, orta büyüklükte vücutlu, böceklerle beslenen bir tür.

Gelişmekte olan küçük ada ülkeleri : Sınırlı kaynakları, uzaklıkları, doğal felaketlere açık olmaları, dış şoklar karşısındaki kırılganlıkları ve dış ticarete aşırı bağımlılıklarıyla bilinen az nüfuslu ada ülkeleri.

Genelleştirilmiş en küçük üstikiler kestiricisi : (bağlanım çözümlemesi) Artıkların aynı değişkeli oldukları durumlarda, artı tanımlı bakışımlı bir dizey olmak üzere, ile verilen en küçük üstikiler kestiricisi.

Hacim küçültme : Radyoaktif artıkların buharlaştırma, çöktürme ve külleştirme işlemleriyle, hacimce küçültülmesi.

İlye küçük çentiği : Spina ischiadica'nın arkasında bulunan çentik, insisura işyadika minor.

Kalbin en küçük toplardamarları : Daha çok kulakçıklarda yer alan ve kalp boşluklarıyla koroner arteryoller arasında doğrudan bağlantı sağlayan, kalp kasından farklılaşan toplardamarlar, Thebesian venaları, vena kordis minima.

Kanat küçük deliği : Atgillerde, proc. pterygoideus'un arkasında ve for. opticum’un hizasında bulunan delik, foramen alare parvum.

Küçü ağacı : Dokuma tezgâhlarında arış ipliklerini açıp kapayan tarak.

Küçüg : Küçük.

Küçük ağaçkakan : Gökkuzgunumsular (Coraciiformes) takımının, ağaçkakangiller (Picidae) familyasından, sırtı ve kanatları siyah, üzeri enine beyaz çizgili, yurdumuzun Trakya, Ege, Akdeniz ve Doğu Karadeniz bölgelerinde her mevsim görülen, ovalardaki bol ağaçlı kısımlarda, karışık yapılı ışıklı ormanlarda, park ve meyve bahçeleriyle mezarlıklarda yaşayan yerli bir kuş.

Küçük ağızlık : Ağzın normale oranla çok küçük oluşu.

Küçük ahırbeyi : Ahırbeyi yardımcısı.

Küçük aile : Ana, baba ile henüz evlenmemiş çocuklardan oluşan, çekirdek ya da dar aile diye de adlandırılan toplumsal ve ekonomik birlik.

Küçük ak balıkçıl : Kuşlar (Aves) sınıfının, leyleksiler (Ciconiiformes) takımının, balıkçılgiller (Ardeidae) familyasından, 1 m kadar uzunlukta, tüyleri kar gibi beyaz olan, Güney Avrupa, Afrika, Güney Asya'da görülen, ülkemizin her tarafında ağaç ve fundalıklarda bulunan, bataklık ve su kenarlarında yaşayan, yuvalarını genellikle ağaçlar üzerine yapan bir tür. (Egretta garzette) Leyleksiler (Ciconiiformes) takımının balıkçılgiller (Ardeidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 1 m kadardır. Kar gibi beyazdır. Güney Avrupa, Güney Asya, ve Afrikada ağaç bulunan bataklıklarda yaşar.

Küçük ak gerdanlı ötleğen : Kuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, ötleğengiller (Sylviidae) familyasından, Avrupa, Kuzey ve Ön Asya'daki ormanlarda yaşayan, Türkiye'nin her yerinde yazın kuluçkaya yatan, 12.5 cm kadar uzunlukta, sırtı kül, kahverengi, karnı ak renkli, böcek, böcek larvaları ve meyveler ile beslenen, göçmen bir tür. Çit ötleğeni, akgerdan ötleğen.

Küçük akciğer kıl kurdu : 16 - 35 mm. uzunlukta olup, koyun, keçi, karaca ve tavşanların akciğerinde yaşayan, çok ince ipliksi kurt. Yurdumuz koyunlarında yaygındır.

Küçük akşamcı yarasa : Memeliler (Mammalia) sınıfının, yarasalar (Chiroptera) takımının, fare kulaklı yarasagiller (Vespertilionidae) familyasından, böceklerle beslenen, yuvalarından gün batımında ya da daha önce ayrılan, gün doğuşuna kadar bir bazen iki uçuş yapan bir tür.

Küçük alaca ağaçkakan : (Dryobates minor) Gök-kuzgunumsular (Coraciiformes) takımının ağaçkakangiller (Picidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 14 cm. Sırtı beyaz ve enine çizgilidir. Kuzey Afrika, Avrupa ve Ön ve Kuzey Asyada aydınlık ormanlarda yaşar.

Küçük alamecek : Ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, ispinozgiller (Fringillidae) familyasından, 9.5 cm kadar uzunlukta, serçe iriliğinde, kaba ve kısa gagalı, uzun kanatlı ve besinini yerde arayan bir tür. Çöl şakrağı.

Küçük alanlı iklim : Belli bir iklim bölgesinde yer alan, ancak içinde bulunduğu bölgenin genel iklim koşullarından az çok ayrımlı özellikler gösteren yöre.

Küçük aslan : Fransa’dan köken alan ve 1500’lü yıllarda tüm Avrupa’da popüler olan, vücudunun arka kısmı ve ön bacaklardaki tüyleri kesilerek aslan görüntüsü verilen, yüzü basık, kafatası geniş, burnu siyah, kulakları düşük ve tüylü, vücudu kısa ve orantılı, kuyruğu orta uzunlukta, tüyleri dalgalı ve uzun, genellikle rengi beyaz, siyah ve sarı fakat benekli köpeklere de rastlanan, neşeli ve hayat dolu, sosyal ve zeki, cesur, dayanıklı ve inatçı, bekçi köpeği ve görünümünden dolayı süs ve ev köpeği olarak yetiştirilen köpek ırkı, Lowchen köpeği.

Küçük atardamarlar : Yarım milimetre kadar ince ve çapı küçük, endotelyumla kaplı, duvarlarında 1-5 sıralı kas örtüsü bulunan, ince dış örtüsü olan, kan akımına karşı direncin en çok olduğu yer olan ve atardamarların dokular arasında uzanan en ince dalları, atardamarcık, arteryol. Kılcal damarların hemen önünde yer alan küçük atardamarlar.

Küçük ayıgiller : Memeliler (Mammalia) sınıfının, etçiller (Carnivora) takımının, yarık ayaklılar (Fissipedia) alt takımının, köpeğimsiler (Arctoidea) üst familyasından, ayı ve sansarlara benzeyen ve boyları küçük, otçul türleri içine alan bir familya. (Procyonidae, Omurgalı hayvanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının etçiller (Carnivora) takımının yarık-ayaklılar (Fissipedia) alt. takımının köpeğimsiler (Arctoidea) üst-familyasına giren bir familyası. Ayı ve sansarlara benzeyen ve boyları küçük olan hayvanları içine alır. Otçuldurlar. Panda (Ailurus fulgens), kinkaju (Potos flavus), koati (Nasua rufa) türleri iyi bilinir.

Küçük azı dişleri : Memelilerde büyük azı dişleri ile köpek dişleri arasındaki dişler. Premolar dişler.

Küçük bağirgan kartal : (Aquila pomarina) Kartallar (Falconiformes) takımının kartalgiller (Falconidae) familyasından bir kuş türü. Sırtı ve karnı kahverengi olup sarı-kara karışıktır. Avrupa, Ön ve Kuzey Asyada su kenarlarındaki ormanlarda yaşar.

Küçük balaban : Kuşlar (Aves) sınıfının, leyleksiler (Ciconiiformes) takımının, balıkçılgiller (Ardeidae) familyasından, Güney ve Orta Avrupa, Afrika, Madagaskar, Batı Asya ve Yeni Zelanda'da sazlıklarda yaşayan, gaga ve ayakları sarı, kendi kırmızı, kül rengi, kara karışık renkli göçmen bir tür.

Küçük basmacık : Yün dokumalarda kullanılan bir motif.

Küçük batağan : Kuşlar (Aves) sınıfının, lopludalgıçlar (Podicipediformes) takımının, lopludalgıcgiller (Podicipedidae) familyasından, 24 cm kadar uzunlukta, Orta ve Güney Palearktik bölge ve Afrika'da göl ve su birikintilerinde yaşayan, tüyleri kara, kahverengi, yeşil karışık olan bir tür. Yumurtapiçi.

Küçük bayram : Kurban bayramı.

Küçük beyaz beltsville hindisi : Amerika’da soy kütüklü yetiştirme ve seleksiyonla geliştirilen, 1941-1962 yılları arasında dünyaya yayılan, temel olarak geniş göğüslü ağır beyaz hindilere benzeyen, vücudu tamamen beyaz tüylerle kaplı, göz rengi kahverengi, gaga açık boynuz rengi, sakal siyah, incikleri ve parmakları soluk pembe renginde olan bir hindi ırkı.

Küçük beyaz hindi : Massachusetts’de 1950’li yıllarda geliştirilen, küçük yapılı, görünüm bakımından Beltsville ırkına benzeyen ancak daha küçük yapılı olan bir hindi ırkı.

Küçük boğmaklı toygar : Ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, tarla kuşugiller (Alaudidae) familyasından, Türkiye'de Anadolu'nun orta, güney ve doğu kısımlarında yazın görülen, dağlık bölgelerin yüksek kısımlarında yaşayan, kışın yarı çöl tipindeki bölgelerde bulunan, 16.5 cm kadar uzunlukta, böcek ve tanelerle beslenen göçmen bir kuş. Küçük boğmaklı tarla kuşu.

Küçük boy kitap : Küçük boy kâğıtların iki kez katlanarak sekiz sayfa oluşturması. Bu boyda sayfaları olan kitap (boy 25 cm'e kadar, simgesi 8°).

Küçük buba : Babanın küçük kardeşi, küçük amca.

Küçük cennet kuşu : Ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, cennet kuşugiller (Paradiseidae) familyasından, küçük ve sırtı sarı saman renginde olan bir tür. (Paradisea minor), Ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının cennet-kuşugiller (Paradiseidae) familyasından bir kuş türü. Küçüktür. Sırtı saman rengidir.

Küçük çapta tümleşme : En çok 100 birleşenden oluşan bir çevrimin bir tek yarıiletken yonga üzerinde tümleştiği, 1960-65 yıllarında uygulanan teknikbilim aşaması.

Küçük çekirdek : (karşılık: mikronukleus), Birçok birgözeli hayvanlarda bulunan, küçük ve üreme ile ilgili olan çekirdek.

Küçük çıkçığı : Bir çeşit kilim.

Küçük çıkma : Her yedi yılda bir uygulanan olağan çıkma.

Küçük çinçilya : (Chinchilla lanigera), Kemiriciler (Rodentia) takımının çinçilyagiller (Viscaciidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 25, kuyruğu 13 cm. Başı ve kulakları iridir. Uzun ve yumuşak olan tüyleri mavi-beyaz kırçıllıdır. Kürkü çok beğenilir. Peru ve Silide dağlarda yaşar.

Küçük defterdar : [Bakınız: Anadolu defterdarı].

Küçük deniz yitircesi : Büyük deniz kıranları sayılmayan, yolculuğun belirli zorluk ve sıkıntıları arasına girmeyen yitirce giderleri (Yüke ilişkin olanı malın iyesi, gemiye ilişkin olanı gemi iyesince ödenir).

Küçük dikkat çemberi : Stanislavski oyunculuk dizgesinde dikkatin odaklanmasını kolaylaştıran ilk dikkat çemberi. Burada oyuncunun çevresindeki yakın nesneler yer alır.

Küçük dilden : Küçük dilin titreşimiyle meydana gelen (ses).

Küçük dişli : Bir dişli çiftindeki küçük çaplı dişli.

Küçük doğan : Kartallar (Falconiformes) takımının, kartalgiller (Falconidae) familyasından, Avrupa, Afrika ve Asya'da görülen bir tür. (Falco minor), Kartallar (Falconiformes) takımının kartalgiller (Falconidae) familyasından bir kuş türü. Tüyleri mavi-külrengi, kırmızı-kahverengidir. Güney Avrupa, Kuzey Afrika, Ön ve Orta Asyada yaşar.

Küçük dolaşım : Kuşlarda ve memelilerde, sağ kulakçıkta toplanan kanın sağ karıncığa ve oradan akciğer atardamarı ile akciğerlere taşınarak temizlendikten sonra akciğer toplardamarı ile sol kulakçığa dönmesi ile oluşan çember. Kuşlarda ve memelilerde, kanın sağ kulakcıkdan sağ karıncığa ve oradan akciğer atardamarı ile akciğere taşınarak temizlenip akciğer toplardamarı ile sol kulakçığa dönmesiyle meydana gelen çember.

Küçük durabeyli : Köy adı.

Küçük düzey : Sahne üzerinde küçük set.

Küçük efendi : [Bakınız: küçük tezkereci].

Küçük eksen : Bir elipsin eksenleri arasında uzunluğu daha küçük olanı. Karşılaştırınız. büyük eksen. Elipsin eksenlerinden kısa olanı.

Küçük elhal : Küçük Elhal, Diyarbakır'da mahalle adı.

Küçük ev sineği : Karasinekten daha küçük ve onun gibi yaygın bir çiftekanatlı. Kurtçukları sindirim aygıtından başka, sidik kesesinde de yaşayabilmektedir.

Küçük fermat teoremi : P bir asal sayı ve a, p 'ye bölünemeyen tam sayı olduğunda, ap~1 — 1 sayısı p sayısına bölünür. Dolayısıyla, ap~1 = 1 (mod p) dir.

Küçük gelgit : Gelgit olayının, güneş ve ayın çekim güçlerinin birbirine karşıt oldukları birinci ve ikinci dördün sırasında görülen en küçük çaplı biçimi. bk. büyük gelgit.

Küçük geviş getirenlerin vebası : Paramyxoviridae ailesinde, morbillivirüs cinsinde bir virüsün koyun ve keçilerde neden olduğu, sindirim sistemindeki patolojik değişimler bakımından sığır vebasına benzeyen, ancak trakeitis, bronşit bronşiolit ve interstisyel pnömoni gibi solunum sistemi bulgularıyla da birlikte seyreden akut seyirli viral bir hastalık, bulaşıcı püstüler stomatitis, kata, stomatitis-pnömoenteritis kompleksi, keçi vebası, yalancı sığır vebası, PPR, küçük ruminant vebası.

Küçük gıradaş : Köy adı.

Küçük gibon : Maymunlar (Primates) takımının, uzun kollu maymungiller (Hylobatidae) familyasından, 90 cm kadar uzunlukta, kılları kara, alnı beyaz, Hindistan'da sürüler hâlinde yaşayan bir tür.

Küçük gördek balığı : Kemikli balıklardan, sazangiller (Cyprinidae) familyasından, boyu 15 cm olabilen, süslü ve insan besini bakımından fazla ekonomik önem taşımayan bir tür.

Küçük görüntülük : Sinemanın büyük görüntülüğü karşısında televizyonun küçük görüntülüğünü anlatan ve mecazi anlamda televizyonu belirten terim.

Küçük gösteri kulübesi : Seyircinin sirke ilgisini çekmek için küçük gösterilerin gözbağcılık ve hokkabazlığın düzenlendiği kulübe ya da küçük çerge.

Küçük ışıldak : 100-200 W gücünde ışıldak. Küçük aynalı, yöresel ışıklama lambası. 250 - 500 watt'lıktır.

Küçük iskete : Kuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, ispinozgiller (Fringillidae) familyasından, sırtı kül rengi, diğer tarafları sarı yeşil olan, Akdeniz memleketlerinde bahçe ve ırmak kenarlarında yaşayan bir tür. Kanarya.

Küçük işletmeler : Türkiye mevzuatına göre, çalıştırılan kişi sayısı dokuzdan çok elli kişiden az olan ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu beş milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan işletmeler. Avrupa Birliği mevzuatına göre, çalıştırılan işçi sayısı dokuzdan çok elliden az olan ve yıllık bilanço tutarı on milyon avrodan küçük olan işletmeler.

Küçük işletmeler bürosu : Yapım özel izinlerinden yararlanmak isteyen Amerikalı ve batı Avrupalı yapımcılar arasında ilişki kurmak üzere kurulan örgüt.

Küçük işleyim bölgesi : Belli bir sayının altında işçi çalıştıran, belli bir gücün altında motor kullanan, yalnız yerel topluluğa işgörü sunmayı amaçlayan işleyim etkinliklerin bir kentte yer alması için öngörülen özel bölge.

Küçük jibon : (karşılık: hulok, Hylobates hoolock), Maymunlar (Primates) takımının uzun-kollu-maymungiller (Hylobatidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 90 cm kadardır. Kılları kara olup alnı beyazdır. Hindistanda sürüler halinde yaşar.

Küçük kafalı : Kafatası düzgülüden çok daha küçük olan (kişi).

Küçük kafalılık : Kafatasının veya başın normalden küçük olması, mikrosefali.

Küçük kalfa : Osmanlı devletinde kıdemli kalfa yardımcılarına verilen ad.

Küçük kalkan bezi : Memelilerde tiroide yakın ya da içinde bulunan, paratiroit hormonu salgılayan, dört küçük kahverengi endokrinbez. Paratiroit bezi. (anlamdaş, paratiroyid), Kalkan bezinin yanında bulunan esmer renkli 4 küçük iç-salgı bezi.

Küçük kalori : Kalori.

Küçük kan basıncı : Diyastolik kan basıncı.

Küçük karabatak : Kuşlar (Aves) sınıfının, kürek ayaklılar (Pelecaniformes) takımının, karabatakgiller (Phalacrocoracidae) familyasından, 48 cm kadar uzunlukta, Türkiye'nin pek çok bölgesinde görülen, bitki örtüsü bol, göl, nehir ve bataklık kenarlarında yaşayan, çalılıklar üzerinde ya da bataklıklarda düzgün olmayan yuvalar yapan, yerli bir tür. Cüce karabatak.

Küçük karaciğer kelebeği : En çok 12 mm. uzunlukta olup, geviş getirenlerin, raslansal olarak insanların karaciğer safra yollarında yaşayan, saydam, mızrağımsı emicikurt; kumkelebeği. [Bakınız: karaciğer kelebeği].

Küçük karıştıran : Köy adı.

Küçük karides : Eklem bacaklı hayvanların, kabuklular (Crustacea) sınıfından, uzun ve testereli hortumlu, 7-10 cm kadar uzunlukta, Akdeniz'de bol bulunan bir tür. Eklem bacaklılardan, kabuklular (Crustacea) sınıfından, uzun ve testereli hortumlu, 10 cm kadar uzunlukta olabilen, Akdeniz’de bol bulunan bir tür. (Eş anlamlısı: teke, Palaemon serratus), Eklembacaklı hayvanlardan kabuklular (Crustacea) sınıfına giren bir tür. Hortumu uzun ve testerelidir. Uzunluğu 7-10 cm. Akdenizde boldur.

Küçük kartal : Kuşlar (Aves) sınıfının, kartallar (Falconiformes) takımından, Kuzeydoğu Avrupa, Kuzey ve Ön Asya'da ormanlık bölgelerde yaşayan, yurdumuzun kuzeyinde yaz, büyük bir kısmında kış göçmeni ve Ege bölgesinde yerli olan, sırtı koyu kül kahverengi ve çizgili olan bir tür. Cüce kartal.

Küçük kasa : Gereksenen çeşitli küçük giderleri yapabilmek amacıyla ayrılan para.

Küçük kauçuk tüplerle u dikişi : Dikildiği zaman fazla gerginlik yaratacak yaralarda ipliğin deriyi kesmemesi için başvurulan U dikişinde yara hattına paralel olarak ipliğe her iki taraftan birer tane olmak üzere 1 cm boyunda ve en fazla kurşun kalem çapında kauçuk veya plastik tüpler geçirilerek uygulanan dikiş.

Küçük kaya balığı : Kemikli balıklardan, kaya balığıgiller (Gobiidae) familyasından, boyu 6 cm olabilen, genelllikle kumsal biosönozları tercih eden ve 10 metreyi geçmeyen kıyı zonlarında yaşayan bir form.

Küçük kedi balığı : Köpek balıkları (Selachii) takımının, kedi balığıgiller (Scylliorhinidae) familyasından, 50-80 cm kadar uzunlukta, derisi benekli, Avrupa kıyılarında ve Akdeniz'de yaşayan bir tür. Küçük sakız levreği. Küçük lekeli köpek balığı. (Eş anlamlısı: küçük sakız levreği, Scyllium canicula), Köpek-balıkları (Selachii) takımının kedi-balığıgiller (Scylliorhinidae) familyasından bir balık türü. Uzunluğu 50-80 cm. Derisi beneklidir. Avrupa kıyılarında ve Akdenizde yaşar.

Küçük kelebekler : Genel olarak pulkanatlılar takımının en zararlı türlerini, küçük yapıda kelebeklerle güveleri içine alan böcekler topluluğu.

Küçük kentsoylu sınıf : Marksist kuramda, proleterya ile kentsoylu sınıf arasında yer alan, proleteryanın sınıf bilincini paylaşmayan sınıfa verilen ad.

Küçük kerkenez : Kartallar (Falconiformes) takımının, kartalgiller (Falconidae) familyasından, tüyleri mavi kül rengi, kırmızı kahverengi karışık, Afrika, Avrupa ve Asya'da ova ve yüksek dağlarda yaşayan bir tür. (Falco naumanni), Kartallar (Falconiformes) takımının kartalgiller (Falconidae) familyasından bir kuş türü. Tüyleri mavi-külrengi, kırmızı-kahverengi karışıktır. Kuzey Batı Afrika, Güney Avrupa, Ön ve Orta Asyada ova ve yüksek dağlarda yaşar.

Küçük kertenkele : Pullu sürüngenler (Squamata) takımının, gerçek kertenkelegiller (Lacertidae) familyasından, Asya ve Anadolu'da yaşayan bir tür. (Lacerta parva), Pullu-sürüngenler (Squamata) takımının öz-kertenkelegiller (Lacertidae) familyasından bir sürüngen türü. Güney Batı Asya ve AnadoIuda yaşar.

Küçük kıl kurdu : Sığırların ince bağırsaklarında asalaklanan çok ince solucan; kuper kurdu.

Küçük kiraz kuşu : Kuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, kiraz kuşugiller (Emberizidae) familyasından, 13.5 cm kadar uzunukta, akarsu, göl ve bataklık çevrelerindeki fundalıklarda, söğütlüklerde ve tundralarda yaşayan bir tür. Cüce yelve.

Küçük kör fare : Kemiriciler (Rodentia) takımından, 27 cm kadar boyda, akşam ve gece faaliyet gösteren, bitkisel besinlerle beslenen, işitme ve dokunma duyuları gelişmiş, koku alma duyuları zayıflamış bir memeli türü.

Küçük köy : Birkaç evden oluşan, çiftlikle köy arası bir kırsal yerleşme türü.

Küçük kum yılan balığı : Kemikli balıklar (Teleostei) takımının, kum balığıgiller (Ammodytidae) familyasından, 15-20 cm kadar uzunlukta, sırtı mavi, karnı beyazımsı bir tür. Kemikli balıklardan, kum balığıgiller (Ammodytidae) familyasından, 20 cm kadar uzunlukta olabilen, sırtı mavi, karnı beyazımsı bir tür.

Küçük kum yıları balığı : (Ammodytes tobianus), Kemikli-balıklar (Teleostei) takımının kumbalığıgıller (Ammodytidae) familyasından bir balık türü. Uzunluğu 15-20 cm. Sırtı mavi, karnı gümüşsel beyazdır. Adaların yakınlarında yaşar.

Küçük küme : Kategori kuramında kullanılan evrensel kümenin herhangi bir elemanı.

Küçük küme toplumbilimi : Toplumun en yalınç öğesi olarak insanı değil, ruhsal nitelikteki soyut bir takım toplumsal bağdaşma biçimlerini (örneğin önderlik ya da izleyicilik, yarışma, çatışma, dayanışma. ..) gören, insanın bu bağlaşma biçimlerini doğuştan özünde taşıdığını öne süren bir toplumbilim anlayışı.

Küçük lekeli köpek balığı : Köpek balıklarından, kedibalığıgiller (Scyliorhinidae) familyasından boyu 100 cm olabilen, açık renk üzerinde küçük kahverengi benekler bulunan, Avrupa ve ülkemiz denizlerinde yaşayan bir tür, küçük kedi balığı, kedi balığı, küçük sakız levreği.

Küçük levrek : Mısır çiklit balığı.

Küçük mehter : Yeniçeri ağasının özel işleriyle uğraşan ağa gediklilerinin üçüncüsü.

Küçük memelilik : Memelerin normale oranla çok küçük oluşu, mikromasti.

Küçük moleküller : Hücrede bulunan ve hücrenin temel kimyasal yapısını oluşturan, büyük moleküllerin üretimine katılan basit şekerler, yağ asitleri, amino asitler ve nükleotitler.

Küçük mukallit : Kuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, ötleğengiller (Sylviidae) familyasından, orman kenarlarında, kültür alanlarında, fundalık ve tarlalarda yaşayan bir tür. Çalı mukallidi.

Küçük nabız : Atardamarların dolgunluğunun azaldığı nabız, pulzus parvus.

Küçük nal burunlu yarasa : Memeliler (Mammalia) sınıfının, yarasalar (Chiroptera) takımının, nal burunlu yarasagiller (Rhinolopidae) familyasından, böceklerle beslenen, uçuşları yavaş, mağaralarda fert sayısı 8-16 ya da 20 olan koloniler oluşturan, açık kahverengi, gri renge sahip, Rhinolophus cinsine ait en küçük boylu tür. (Rhinolopus hipposideros), Yarasalar (Chiroptera) takımının nalburunluyarasagiller (Rhinolophidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 4, kanat açıklığı 22 cm. Orta Avrupada toplu halde yaşar.

Küçük nil aygırı : Çift parmaklılar (Artiodactyla) takımının, hipopotamgiller (Hippopotamidae) familyasından, 125 cm kadar uzunlukta, Afrika'nın su kenarlarındaki ormanlarında yaşayan bir memeli türü. (Choeropsis liberiensis), Çift-parmaklılar (Artiodactyfa) takımının hipopotamgiller (Hippopotamidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 125 cm. Küçüktür. Batı Afrikanin su kenarlarındaki ormanlarda yaşar.

Küçük nilüferler : Toprak altı gövdeleri bulunan, çok yıllık su üstü veya yaprakları su üstünde yüzen su bitkileri.

Küçük nöbet : Bilinçte kısa bir kararma ve anımsanmayan bir dizi tepki yapma biçiminde baş gösteren tutarık.

Küçük nükleer rna : Hn RNA’daki intronların iki ucundaki baz dizisiyle tamamlayıcılık gösteren ve intronların düzgün bir biçimde uzaklaştırılmasına yardımcı olan RNA molekülü, sn RNA.

Küçük oda : Edirne, Galata ve İbrahimpaşa saraylarından gelen acemioğlanların öğretim görmek üzere alındıkları, Topkapı sarayının enderun bölümündeki altı koğuştan ikincisi.

Küçük oda sineği : Eklem bacaklı hayvanlardan, böcekler (Insecta) sınıfının, iki kanatlılar (Diptera) takımından, 6 mm kadar uzunlukta, genellikle pencere kenarlarında yaşayan bir tür. (Fannia cannicularis,) Eklembacaklı hayvanlardan böcekler (İnsecta) sınıfının ikikanatlılar (Diptera) takımından bir türü. Uzunluğu 6 mm. Pencerelerde yaşar.

Küçük olasılıklar dağılımı : Kesikli olasılık dağılımlarında, olayın görülme sıklığının çok düşük olduğu olaylarda binom dağılımı yerine kullanılan dağılım, Poisson dağılımı.

Küçük orman kartalı : Kartallar (Falconiformes) takımının, kartalgiller (Falconidae) familyasından, sırtı ve karnı kahverengi, Avrupa, Ön ve Kuzey Asya'da su kenarlarındaki ormanlarda yaşayan bir tür.

Küçük ormanbahçıvanı : Büyük ormanbahçıvanı adlı soydaşından daha korkunç yıkımlara yol açan, çam sever kabuk böceği.

Küçük öncül : Bir tasımda küçük terimi içeren öncül. Bir tasımda küçük terimi kapsayan öncül.

Küçük penguen : Penguenler (Sphenisciformes) takımının, penguengiller (Spheniscidae) familyasından, 30 cm kadar uzunlukta, tüyleri mavimsi, göğsü beyaz, Avustralya civarında yaşayan bir tür. (Eudyptula minor), Penguenler (Sphenisciformes) takımının penguengiller (Spheniscidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 30 cm. Tüyleri mavimsi, göğüs beyazdır. Avustralya bölgesinde yaşar.

Küçük perde demiri : En küçük boy perde demiri.

Küçük pisi balığı : Boyları 20 cm olabilen, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz’de dağılım gösteren, üzerinde düzensiz benekler bulunan bir tür.

Küçük pul neon : Doğal olarak Güney Brezilya’da yayılış gösteren, boyları 7 cm olabilen, sarımsı kahve renkli, sırt yüzgecinin ortasında kırmızı renkli bir boyuna bant bulunan akvaryum balığı.

Küçük ruminant vebası : Küçük geviş getirenlerin vebası.

Küçük ruznamçeci : Defterdarın yanında bulunan ruznamçecilerden ikincisi.

Küçük sağan : Sağanlar (Apodiformes) takımının, sağangiller (Apodidae) familyasından, yurdumuzun yalnız Hatay il sınırları ile Güneydoğu Anadolu bölgesinin batı ve güney kısımlarında yazın kuluçkaya yatan, yüksek binalarda ve kaya oyuklarında yaşayan, böceklerle beslenen, göçmen bir tür. Ak kuyruk sokumlu ebabil, ev sağanı.

Küçük sakız levreği : [Bakınız: küçük kedi balığı]. Küçük lekeli köpek balığı.

Küçük sarına : Dönüş ya da sıçrama için hazırlık adımı. Beşinci duruşla gerideki ayak öndeki ayağın önüne gelir ve onu kapsar.

Küçük sayılar yasası : (olasılık kuramı) Poisson dağılımına uyan ve az görülen olayları açıklayan yasa. (Büyük sayılar yasasının tersi değildir.).

Küçük saz : Bataklık, ırmak kıyıları ve ırmak yataklarında yaşayan, 90 cm boyunda olabilen, ince yapılı bir su üstü bitkisi.

Küçük serçe : Kuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, serçegiller (Passeridae) familyasından, 12 cm kadar uzunlukta, erkekte başın üstü, ense, boyun yanları ve kulak bölgesi mavimsi gri olan, tohum ve meyvelerle beslenen bir tür. Ölü deniz serçesi, Arap serçesi.

Küçük servi kabuk böceği : 2 mm. boyda olup, servi ve ardıç gibi orman ağaçlarının ölümünü kolaylaştıran kınkanatlı böcek.

Küçük sıçrama : İkinci ve dördüncü ayak duruşlarından başlayarak yapılan küçük sıçrama; dizlerin gerilmesiyle gerçekleştirilen bir dizi sıçramayı kapsar.

Küçük sığır sazı : Gövdeleri 50 cm boyunda olabilen, yaprakları yüzücü olup 2-6 mm eninde, yassı, açık yeşıl renkli ve çoğunlukla yarı saydam olan ve genellikle yüzer durumda olan su bitkisi.

Küçük sıvacı kuşu : Kuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, sıvacı kuşugiller (Sittidae) familyasından, 12 cm kadar uzunlukta, sırtı ve karnı kül rengi olan, gözlerinin üzerinde kara bir çizgi bulunan, Anadolu'da çam ormanlarında yaşayan bir tür. Anadolu sıvacı kuşu.

Küçük sinekkapan : Ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, sinekkapangiller (Muscicapidae) familyasından, Avrupa ve Orta Asya'da ovalarda yaşayan, Türkiye'nin Trakya ve Doğu Karadeniz bölgelerinde yazın kuluçkaya yatan, 12 cm kadar uzunlukta, sırtı soluk kahverengi, karnı beyazımsı renkte, göçmen bir kuş. Cüce sinekkapan.

Küçük söğüt bülbülü : Kuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, ötleğengiller (Sylviidae) familyasından, 10 cm kadar uzunlukta, üst kısmı zeytin yeşili, alt kısmı beyazımsı renkte, dağlık yerlerde, yapraklı ve karışık ormanlarda yaşayan, böcek ve böcek larvalanyla beslenen bir tür.

Küçük su mercimeği : Yapraksı gövdeleri tek tek veya kümeler hâlinde su yüzeyinde yüzen su bitkisi.

Küçük su miğferi : Kökleri bulunmayan, su altında serbest yüzen ve yaprakları belirgin ve kılçıklı olan su miğferi.

Küçük su perisi : Göllerde, havuzlarda ve kanallarda yaşayan, bir evcikli, 80 cm olabilen, boğum araları dikensiz olan su bitkisi.

Küçük su sümbülü : Toprak altı gövdeleri olmayan, gövdeleri 50 cm veveyaha uzun olan, ince yapılı, yapraklarının tümü su altında ve şeritsi olan, bir su bitkisi.

Küçük şinşilya : Kemiriciler (Rodentia) takımının, şinşilyagiller (Chinchillidae) familyasından, 25 cm kadar uzunlukta, 13 cm kadar kuyruğu olan, mavi, beyaz, kırçıllı, uzun ve yumuşak tüylü, kürkü değerli, Peru ve Şili'de dağlarda yaşayan bir tür.

Küçük tarla kuşu : [Bakınız: çorak toygarı]. (Calandrella rufescens) Ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının tarlakuşugiller (Alaudidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 13 cm. Sırtı toprak rengi, karnı beyazdır. Palearktik bölgenin güneyinde step çöllerde yaşar.

Küçük tasarruf bonosu : Anglo-sakson ülkelerinde küçük tasarrııf sahipleri için çıkarılan ve değeri 1000 doların altındaki değiştirelebilir borç senedi.

Küçük tavus kelebeği : Eklem bacaklı hayvanlardan, böcekler (Insecta) sınıfının, pul kanatlılar (Lepidoptera) takımından, 5-7 cm kadar genişlikte, vücudu kalın ve yün gibi tüylü olan bir tür. (Saturnia pavonia) Eklembacaklı hayvanlardan böcekler (İnsecta) sınıfının pulkanatlılar (Lepidoptera) takımının bir türü. Genişliği 5-7 cm kadardır. Vücudu kalın ve yün gibi tüylüdür. Gece kelebeğidir.

Küçük tepeli : Padişah divanı paşalarının giydikleri kavuk.

Küçük testere gagalı ördek : (Mergus albellus), Kazsılar (Anseriformes) takımının ördekgiller (Anatidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 40 cm. Genel olarak beyaz renkli ve lekelidir. Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerikada yaşar.

Küçük tevbe : Başan ayı.

Küçük tiyatro : Seyirci sığası binden aşağı olan tiyatrolar için kullanılan terim.

Küçük toy kuşu : Bataklık kuşları (Grallae) takımının, toygiller (Otididae) familyasından, 50 cm kadar uzunlukta, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'da yaşayan bir tür. Mezgeldek. (Otis tetrax) Bataklık-kuşları (Grallae) takımının toygiller (Otididae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 50 cm. Avrupa, Asya ve Kuzey Afrikada yaşar.

Küçük turp : Turpgiller familyasından tek ve iki yıllıklı geniş yapraklı yabancı ot.

Küçük ulam : Nesneler bölüğü bir küme olan ulam.

Küçük ülke : Uluslararası piyasalarda alıcı ya da satıcı olarak uluslararası mal fiyatlarını veya diğer piyasa koşullarını etkileyemeyen, diğer bir deyişle fiyat alıcı konumundaki ülke.

Küçük ve orta boy işletmeler : Türkiye mevzuatına göre, çalışan sayısı iki yüz elli kişiden az ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu yirmi beş milyon Yeni Türk Lirası arasında olan işletmeler.

Küçük vestibulum bezleri : Tüm hayvan türlerinde vestibulum vaginae'de orta çizgi boyunca bulunan küçük mukoza bezleri, glandula vestibulares minores.

Küçük vezir : Kubbe vezirlerinin en yenisi.

Küçük yarasalar : Memeliler (Mammalia) sınıfının, yarasalar (Chiroptera) takımından ağızları kısa, gözleri küçük, kulakları büyük, böceklerle beslenen, bazı türleri kan emen bir alt takım. (Microchiroptera), balık-yiyen-yarasagiller (Noctilionidae) familyaları. içine alır.

Küçük yatak : Geniş tabanlı koyaklarda, suyun olağan olarak içinde aktığı oluk. bk. büyük yatak.

Küçük yaz : Pastırma yazı, yalancı yaz.

Küçük yeşil ağaçkakan : Kuşlar (Aves) sınıfının, gökkuzgunumsular (Coraciiformes) takımının, ağaçkakangiller (Picidae) familyasından, yaprağını döken ve karışık ormanlarda, dağların ağaç sınırına kadar olan yüksek yerlerinde yaşayan, Kuzeybatı Anadolu ve Trakya bölgelerinde görülen, meyve taneleri, karınca ve böcek larvalarıyla beslenen bir tür. Gri ağaçkakan, kül rengi ağaçkakan.

Küçük yüzgecli yunus balığıgiller : (Lât Delphinapteridae, delphinus: yunus balığı, Yun. a: ..sız; pteron: kanat) Memeliler (Mammalia) sınıfının, balinalar (Cetacea) takımının, dişli balinalar (Odontoceti) alt takımından, küçük boylu, başları yuvarlak, sırt yüzgeçleri olmayan, kuzey yarım kürede soğuk sularında yaşayan türlere sahip bir familya.

Küçük yüzgeçli yunus balığıgiller : Balinalar takımından, küçük boylu, başları yuvarlak, sırt yüzgeçleri olmayan, kuzey yarım kürede soğuk sularda yaşayan türlere sahip bir familya.

Küçük yüzgeçli yunusbalığıgiller : (Delphinapteridae), (Lat, delphinus = yunus balığı , Lat.a = sız, Yun. pteron = kanat), Omurgalı hayyanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının balinalar (Cetacea) takımının dişli-balinalar (Odon-toceti) alt-takımına giren bir familyası. Küçük boyludurlar. Başları yuvarlaktır. Sırt yüzgeçleri yoktur. Kuzey yarım küresinin soğuk sularında yaşarlar. Ak balina (Delp-hinapterus leucas) türü iyi bilinir.

Küçükabdiuşağı : Kırşehir ilinde, Kösefakılı bucağına bağlı bir bölge.

Küçükada : Giresun kenti, Bulancak ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Küçükafşar : Kırıkkale ili, Delice ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Konya ilinde, Beyşehir ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge.

Küçükağa : Ağabey. Erzincan ili, Tercan ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

Küçükahmet : Düzce şehri, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge. Giresun ilinde, Dereli ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Küçükakçaalan : Balıkesir kenti, Gökçedağ nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Küçükakçakese : Ordu şehrinde, Kumru belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

Küçükakımölçer : Küçük akım yeğinliğini ölçen aygıt.

Küçükakören : Diyarbakır ili, Mermer nahiyesine bağlı bir bölge. Sivas şehri, Yavu bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Küçükaköz : Tokat ilinde, İğdir nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Küçükaküzüm : Kars ilinde, Akyaka ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Küçükaladı : Koza yapacak olan ipekböceğinin kelebek olana kadar geçirdiği üçüncü devre: Böcekler kü-çükaladıdalar.

Küçükalan : Burdur şehri, Çavdır ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Küçükalanlı : Şanlıurfa ilinde, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

Küçükali : Ankara ilinde, Çubuk belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Küçükaltıağaç : Edirne ilinde, Küplü bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Küçükaltınbulak : Ardahan ilinde, Göle ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Küçükana : Babanın küçük erkek kardeşinin karısı, yenge.

Küçükanafarta : Çanakkale kenti, Eceabat ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Küçükarmutlu : Erzincan ili, Armutlu nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Küçükaslan : Bir takımyıldızın adı.

Küçükaslıhanlar : Kütahya ilinde, Dumlupınar ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Küçükaşlama : Konya şehrinde, Hotamış nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

Küçükavulcuk : İzmir kenti, Ödemiş ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Küçükayhan : Nevşehir ilinde, Özkonak bucağına bağlı bir bölge.

Küçükayrık : Mardin şehri, Kızıltepe belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

Küçükayşe : Serçeparmak.

Küçükbağlar : Tokat ilinde, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge.

Küçükbahçe : İzmir ilinde, Küçükbahçe bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Küçükbayat : Ankara ilinde, Balâ ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Küçükbelen : Manisa kenti, Osmancalı bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Küçükberk : Bolu ili, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

Küçükbeşkavak : Konya şehrinde, Yeniceoba nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Küçükbıyık : Ankara ili, Balâ ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Küçükboğatepe : Kars şehri, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer.

Küçükboğaz : Kars kenti, Arpaçay belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Küçükbolat : Çorum ili, Sungurlu ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

Küçükbostancı : Balıkesir kenti, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Küçükboyalık : Ankara ilinde, Balâ ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Küçükbörüngüz : Kayseri ili, Gezi nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Küçükburhaniye : Adana şehrinde, Ceyhan ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

Küçükburun : İzmir ili, Tire ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge.

Küçükburunağıl : Kırşehir ilinde, Mucur ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

Küçükbükü : Balıkesir şehrinde, Sındırgı belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Küçükcamili : Ankara kenti, Balâ ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Çorum şehrinde, Alaca belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Küçükcanlı : Kayseri ilinde, Toklar nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Küçükceceli : Kırıkkale şehrinde, Keskin belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Küçükcerit : Kahramanmaraş kenti, Çağlayancerit ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

Küçükçakırman : Erzincan şehri, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

Küçükçalağıl : Yozgat şehrinde, Sarıkaya belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Küçükçalıklı : Yozgat ilinde, Salmanlı bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Küçükçaltı : Elâzığ kenti, Gökdere nahiyesine bağlı bir bölge.

Küçükçamurlu : Kahramanmaraş şehri, Göksun ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

Küçükçatak : Kars ili, Susuz ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Küçükçatma : Kars ili, Arpaçay belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Küçükçay : Amasya ilinde, Alıcık bucağına bağlı bir yer.

Küçükçayır : Rize kenti, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Küçükçe eğri : Dx doğrusal öğesi sıfıra özdeş olan eğri.

Küçükçe öğe : Bir tikel sıralı kümede söz konusu sıraya göre bu küme içinde kendisinden daha küçük hiçbir öğe varlamayan öğe.

Küçükçe özlek : Bir dolamın ya da cebirin kapsama bağıntısına göre küçükçe olan ve söz konusu dolamın ya da cebirin sıfır öğesinden oluşan özleğinden ayrımlı olan özleği.

Küçükçe yüzey : Ortalama eğriliği sıfıra özdeş olan yüzey. [Bakınız: minimal yüzey].

Küçükçetmi : Çanakkale ilinde, Küçükkuyu bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Küçükçıldırım : Adana ili, Seyhan ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

Küçükçınar : Adana şehrinde, Karaisalı ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Osmaniye ilinde, Sumbas ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer.

Küçükçit : Gümüşhane kenti, Torul ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer.

Küçükçobanlı : Afyon şehri, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge.

Küçükçukur : Samsun kenti, Kavak ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Küçükdağdere : Balıkesir ilinde, Sındırgı belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Küçükdalyan : Hatay ili, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Küçükdamlacık : Ankara kenti, Şereflikoçhisar ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

Küçükdeliller : Bursa şehri, Soğukpınar bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Küçükdere : Balıkesir şehri, Havran ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Denizli ili, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Giresun ilinde, Bulancak ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Trabzon şehrinde, Küçükdere nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Küçükdibekdere : Muğla ili, Milâs ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Küçükdikili : Adana ili, Seyhan belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Küçükdikme : Şanlıurfa ili, Viranşehir belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Küçükdoğanca : Edirne şehrinde, İpsala ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer. Edirne şehri, Keşan ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Küçükdona : Çorum ilinde, Alaca belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Küçükdöllük : Edirne ilinde, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Küçükdurduran : Kars şehri, Akyaka ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

Küçükdüvenci : Çorum kenti, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

Küçükdüzlük : Şanlıurfa şehri, Yardımcı bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Küçükelmalı : Bilecik şehrinde, Pazaryeri ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Küçükerikli : Çorum ili, Uğurludağ ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

Küçükesence : Sakarya ilinde, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

Küçükevren : Edirne ilinde, Enez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

Küçükeynelli : Yozgat kenti, Eymir bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Küçükfındık : Balıkesir ilinde, İvrindi belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Küçükgeçit : Erzurum kenti, Aşkale ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

Küçükgelengeç : Erzincan kenti, Başköy nahiyesine bağlı bir bölge.

Küçükgeriş : Giresun şehrinde, Keşap ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Küçükgökçeli : Isparta ili, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Küçükgöl : Şanlıurfa şehrinde, Bucak nahiyesine bağlı bir bölge.

Küçükgülücek : Çorum kenti, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

Küçükgümüşlü : Erzincan şehrinde, Kuruçay bucağına bağlı bir bölge.

Küçükgüney : Manisa şehri, Soma ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Küçükgüve : Aksaray şehri, Acıpınar bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Küçükgüzel : Sivas kenti, Suşehri belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Küçükhacı : Serçeparmak.

Küçükhacıbey : Çankırı ilinde, Eldivan ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

Küçükhacılar : Isparta şehrinde, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Küçükhasan : Konya şehrinde, Çeltik ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

Küçükhataplı : Sakarya ilinde, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

Küçükhıdır : Tekirdağ şehrinde, Yürük bucağına bağlı bir yer.

Küçükhırka : Çorum şehri, Alaca ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

Küçükhisarlık : Konya ili, Bozkır ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

Küçükhusun : Çanakkale şehri, Ayvacık ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge.

Küçükhüyük : Afyon şehrinde, Sincanlı belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

Küçükılıca : Balıkesir ili, Korucu nahiyesine bağlı bir bölge.

Küçükilyaslı : Uşak ili, Ulubey ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

Küçükimalı : Kahramanmaraş ilinde, Türkoğlu ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

Küçükincesu : Çorum kenti, Sungurlu ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Küçükincirli : Yozgat ilinde, Şefaatli ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge.

Küçükkabaca : Isparta şehri, Uluborlu ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Küçükkabaktepe : Kayseri ili, Sarız belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Küçükkadağan : Erzincan şehrinde, Çağlayan nahiyesine bağlı bir bölge.

Küçükkadı : Diyarbakır şehri, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Küçükkale : İzmir ili, Boğaziçi nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Samsun ili, Vezirköprü belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Küçükkalecik : Afyon şehrinde, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

Küçükkaracaören : Gaziantep şehrinde, Doğanpınar bucağına bağlı bir yer. Gaziantep kenti, Oğuzeli ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Küçükkarakarlı : Tekirdağ ili, Hayrabolu ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Küçükkarakuyu : Gaziantep kenti, Yavuzeli ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

Küçükkarapürçek : Sakarya ilinde, Karapürçek belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

Küçükkarayün : Tokat şehri, Zile ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

Küçükkardeş : Mardin kenti, Akarsu nahiyesine bağlı bir bölge.

Küçükkarıştıran : Kırklareli ilinde, Büyükkarıştıran bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Küçükkatrancı : Balıkesir ilinde, Durak bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Küçükkavak : Kırşehir kenti, Mucur ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Küçükkavakpınar : Samsun ilinde, Bafra belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Küçükkaya : İzmir ilinde, Güzelbahçe ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Küçükkayalı : Uşak şehrinde, Ulubey belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

Küçükkayapa : Kırşehir kenti, Mucur belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Küçükkaymaz : Zonguldak ili, Alaplı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Küçükkaynarca : Sakarya ili, Kaynarca ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Küçükkemerdere : İzmir şehri, Tire ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Küçükkeşlik : Çorum şehri, Alaca belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

Küçükkılıçlı : İstanbul şehrinde, Silivri belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Küçükkıran : Manisa kenti, Yarbasan bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Küçükkışla : Isparta ilinde, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Sakarya kenti, Kaynarca ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

Küçükkızık : Sinop ilinde, Dikmen ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer.

Küçükkızılca : Amasya ili, Ezinepazarı nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Kastamonu ili, Tosya belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

Küçükkızılhisar : Gaziantep kenti, Şahinbey ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

Küçükkızılkum : Bartın ilinde, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Küçükkızoğlu : Samsun şehrinde, Lâdik ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

Küçükkkaraağaç : Bursa şehri, Karacabey belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

Küçükkoç : Ordu şehri, Fatsa ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

Küçükkolpınar : Samsun ilinde, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge.

Küçükkonak : Erzurum şehri, Horasan ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Kilis şehrinde, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Küçükkonakgörmez : Ankara ili, Haymana ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer.

Küçükkoraş : Karaman şehrinde, Ayrancı belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

Küçükkozluca : Tokat şehri, İğdir bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Küçükköhne : Yozgat şehri, Sorgun ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Küçükkömarmut : Kayseri ili, Pınarbaşı belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Küçükkömürcü : İzmir kenti, Tire ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Küçükköpek : Bir takımyıldızın adı.

Küçükköy : Antalya kenti, Korkuteli belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Artvin ili, Ortacalar bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Balıkesir şehrinde, Ayvalık belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Giresun şehrinde, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Konya ilinde, Çumra ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Kütahya ilinde, Domaniç belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer. Mardin şehri, Akıncı nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Niğde ilinde. Rize kenti, Ardeşen belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer. Rize ili, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer. Trabzon şehri, Çarşıbaşı belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

Küçükkumla : Bursa ilinde, Gemlik ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer.

Küçükkuyu : Çanakkale şehri, Küçükkuyu bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Konya şehrinde, Kadınhanı belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Küçükkuz : Bolu ilinde, Gökçesu nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

Küçükkünye : Kayseri ilinde, Bakırdağı bucağına bağlı bir bölge.

Küçükkürne : Malatya şehri, Levent nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Küçüklemeli : Bir şeyin küçüğünü anlatmağa yarayan ek veya bu eki almış kelime.

Küçükler : Yaşları 15-17 arasında olan genç yarışçılar. Balıkesir şehrinde, Kireç nahiyesine bağlı bir yer. Uşak şehrinde, Banaz belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

Küçükler ve kısıtlılar vergi cezaları : Küçüklük ve kısıtlılıkları nedeni ile kendilerine ilişkin işlemler yetenekli ve yetkili kişilerce uygulananların yasalara aykırı her tür davranışlardan doğacak vergi cezalarının da küçük ve kısıtlılara değil bu işleri yönetenlere ilişkin olması.

Küçükleyin : Küçükçe, az küçük.

Küçüklü : Antalya şehrinde, Gazipaşa ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge. Antalya şehrinde, Kızılcadağ bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Çanakkale şehrinde, Etili bucağına bağlı bir bölge. Çankırı ilinde, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Gaziantep ili, Araban ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer. Giresun kenti, Bulancak belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Malatya şehri, Doğanşehir belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

Küçüklük sabuklaması : Çocuğun, gerçek ana babasının içinde bulunduğu durumu benimsemeyerek, yüksek ve seçkin bir ana babanın çocuğu olduğunu sabuklaması.

Küçüklüm büyüklüm : Küçüklü büyüklü, irili ufaklı.

Küçükmangıt : Adana ili, Ceyhan ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Küçükmehmet : Düzce ilinde, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

Küçükmuhsine : Konya kenti, Sille bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Küçükmutlu : Kastamonu kenti, Şenpazar belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Şanlıurfa kenti, Viranşehir belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Küçüknacar : Kahramanmaraş ili, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Küçüknefes : Yozgat ili, Yerköy ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

Küçükoba : Manisa şehrinde, Demirci belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Küçükoğul önceliği : Kalıtın yalnız ya da öncelikle en küçük oğul ya da onun kalıtçılarına verilmesi.

Küçükorhan : Bursa ili, Orhaneli ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Küçükorucuk : Erzurum ili, Oltu belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Küçükotlukbeli : Erzincan ilinde, Otlukbeli ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

Küçükoturak : Uşak kenti, Banaz ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Küçükova : Elâzığ şehrinde, Maden ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Erzurum ili, Çiftlik nahiyesine bağlı bir yer. Iğdır şehrinde, Tuzluca ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Şanlıurfa ili, Mürşitpınar bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Küçüköğünlü : Edirne şehri, Lalapaşa belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Küçükölüm : Uyku: Çocuklara küçükölüm geldi.

Küçükören : Adıyaman ili, Belören nahiyesine bağlı bir bölge. İzmir kenti, Ovakent nahiyesine bağlı bir yer.

Küçükörs : Çivi perçinleme örsü. (Ankara).

Küçükörtülü : Kayseri ili, Sarız ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

Küçüköz : Konya şehrinde, Ahırlı belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Küçüközlü : Tokat ilinde, Boztepe nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

Küçükpalabıyık : Çorum şehrinde, Cemilbey nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Küçükpaşa : Çanakkale kenti, Çan ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

Küçükpirveli : Kars ili, Başgedikler nahiyesine bağlı bir bölge.

Küçükpotuklu : Kayseri şehri, Pınarbaşı ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

Küçükpörnekler : Aksaray şehri, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Küçüksarıkayalar : Kırıkkale ilinde, Bahşili belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

Küçüksekiler : Kastamonu kenti, Tosya ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Küçükseme çoğulu : Gönül alçaklığı duygusuyla kullanılan biz zamiri için söylenir.

Küçüksenemağara : Şanlıurfa ilinde, Çamlıdere nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Küçüksergen : Şanlıurfa ilinde, Suruç belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Küçüksır : Kahramanmaraş şehri, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Küçüksinekli : İstanbul ili, Sinekli bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Küçüksoğuklar : Balıkesir kenti, Buğdaylı bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Küçüksöbeçimen : Kayseri şehri, Sarız ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

Küçüksöyle : Antalya ilinde, Elmalı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Küçüksu : Halı yastıklarda görülen kenar deseni. (Bor Niğde). Bitlis ilinde, Küçüksu bucağına bağlı bir yer. Karabük ili, Ovacık belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Kastamonu şehri, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Küçüksusuz : Bilecik kenti, Gölpazarı belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Küçüksuyılanı : Bir takımyıldızın adı.

Küçüksü : Kastamonu ilinde, Taşköprü belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Küçüksümbüller : Manisa kenti, Osmancalı bucağına bağlı bir bölge.

Küçüksünmek : Küçük görmek, küçümsemek.

Küçüksütlüce : Ardahan şehrinde, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge.

Küçükşapçı : Balıkesir kenti, Havran ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Küçüktaşlık : Yozgat kenti, Sorgun belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

Küçükteflek : Kırşehir ilinde, Çiçekdağı ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Küçüktekke : Zonguldak şehri, Alaplı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

Küçüktekören : Bingöl kenti, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

Küçükten büyüğe yığıştırma : Bir dağılımdaki gözlem sıklıklarını en küçük değerden başlayarak birbirine ekleme, bk. büyükten küçüğe yığıştırma, yığıştırma.

Küçüktepe : Kastamonu şehrinde, Doğanyurt belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Muş şehri, Çaylar bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Küçüktepeköy : Trabzon şehri, Düzköy ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

Küçüktopaç : Sivas ilinde, Şarkışla ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge.

Küçüktopça : Şanlıurfa şehrinde, Viranşehir belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Küçüktoraman : Yozgat ilinde, Aydıncık ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

Küçüktuy : Erzurum ilinde, Pasinler ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Küçüktuzhisar : Sivas şehri, Gemerek ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

Küçüktülmen : Şanlıurfa ilinde, Bozova belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

Küçüküngüt : Kahramanmaraş ili, Çağlayancerit ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

Küçükyağcı : Ankara şehri, Yenice nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

Küçükyağlı : Nevşehir ilinde, Kozaklı belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Küçükyakalı : Çankırı şehri, Şabanözü ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Küçükyapalak : Kahramanmaraş şehri, Elbistan belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

Küçükyaya : Manisa şehri, Kırkağaç ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

Küçükyayla : Kırklareli ili, Vize ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

Küçükyenice : Balıkesir şehri, İvrindi belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Bilecik ili, Gölpazarı ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Bursa ilinde, İnegöl ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Bursa şehri, Mudanya ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer.

Küçükyeniköy : Balıkesir şehrinde, Çağış nahiyesine bağlı bir bölge.

Küçükyıldız : Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Küçükyoncalı : Tekirdağ şehrinde, Saray belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Küçükyusuf : Kars şehri, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Küçükyüreğil : Sivas şehri, Şarkışla ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

Küçükziyaret : Şanlıurfa ilinde, Suruç belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

Küçül : Büyük fare. Züppe.

Küçüle : Bir çeşit zehir.

Küçülebilme : Küçülebilmek işi.

Küçülebilmek : Küçülme imkânı veya olasılığı bulunmak.

Küçülemek : Tezgâhta halı, kilim, kumaş ve benzerleri dokurken çözgü ipliklerini gücü ağacına bağlamak.

Küçültebilme : Küçültebilmek işi.

Küçültebilmek : Küçültme imkânı veya olasılığı bulunmak.

Küçültke : [Bakınız: alt sınır].

Küçültme aygıtı : Küçültme işini gerçekleştiren optik basım aygıtı çeşidi.

Küçültme basımı : Küçültme işlemi için yapılan basım.

Küçültme işlemi : Küçültme işi için başvurulan çalışmaların tümü; bunun için uygulanan yöntemler.

Küçültmeci : Küçültme çalışmalarını yöneten kimse.

Küçültmeli ad : Üzerine küçültme eklerinden birini alarak daha çok sevgi ve acıma, azlık ve küçüklük ifade eden ad ve ad soylu kelime: adamcağız, küçücük, yavrucak, yavrucuk, biricik, Mehmetçik, yürecik vb.

Küçültmeli sıfat : Üzerine küçültme eklerinden birini alarak gösterdiği kavram ve nitelik küçülmüş ve azalmış olan sıfat. Vurgulu +CA, +CAk, +CIk / +CUk ve +rAk ekleriyle kurulan küçültme sıfatlarının yazı dilimizde yaygın olanları +cA ve +cIk / +cUk ekleriyle türetilenleridir: Sadaretten azlolunmuş bulunduğu bir sırada konağın bahçesinde, avlusunda, alt kat odalarının açık pencere önünde, hattâ yerlerde arada bir, o zamanda pek çok yenilen küçücük bir francala atılmış bulunurmuş (A. Ş. Hisar, Geçmiş Zaman Fıkraları: İnanılmaz Rivayetler, s. 100). Küçücük yüzü insana bir çekmece hissini verecek kadar kilitli idi (A. H. Tanpınar. Abdullah Efendi’nin Rüyaları, s. 122). Abdullah Efendi’de bu korku tam üç sene evvel hayatının biricik macerasını kapatan ve onu bambaşka bir adam yapan bir kış gecesinden beri vardır (A. H. Tanpınar, göst. e., s. 129). İki tarafı sarı susamların altında simsiyah halde köpüksüz, kırışıksız ve yağ gibi parlak olan ortasında akşamın nerden aksettiği farkedilemeyen alaca aydınlığı bir çatlak kubbe gibi gökü gösteriyordu (R. H. Karay, Memleket Hikâyeleri: Yılda Bir, s. 102). Bu esnada şehrin saatleri birbirini tutmadığı için büyük bir zata ait cenazede mühimce bir zat bulunamamıştı (A. H. Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, s. 227).

Küçültmeli zarf : Üzerine küçültme eklerinden birini alarak önüne geldiği sıfat ve fiildeki nitelendirme veya belirtme değerini (özelliğini) azaltan zarf. Bu zarflardaki küçültme eki vurgusuzdur. Yazı dilinde yaygın olanlar -CA, -CAk ve -CIk / -CUk ekleriyle kurulanlardır: iyice temizlenmiş bir oda; erkence gelmiş bir kış; incecik boyunlu çocuk; erkence kalkın ki yol alasınız; onlar bizden uzakçana bir semtte oturuyorlar; demincek gelen adam, ufacık doğranmış meyveler; azıcık yorulmuş görünüyor vb.

Küçülttürme : Küçülttürmek işi.

Küçülttürmek : Küçültme işini yaptırmak.

Küçültülmüş film : Küçültme işlemine uğramış (film). Küçültme işlemiyle elde edilmiş (film).

Küçümen belirteç : İçin A dizeyinden i-inci dizeç ile j-inci dikecin atılmasıyla oluşan küçümen dizeyin belirteci.

Küçümen dizey : Dördül dizeyinin öğesi için, A dizeyinin i-inci dizeci ile j-inci dikecinin atılmasıyla elde edilen (n-1) x (n-1) türü dizey.

Lekeli küçük kedi : Etçiller (Carnivora) takımından, 55 cm kadar boyda, Amerika'da yaşayan, çok iyi tırmanan, kuş, kertenkele, böcek ve küçük memelilerle beslenen bir tür.

Mide küçük büklümü : Midenin ön ve arka yüzlerinden ayıran ve dorso-dekster olarak bulunan iç bükey kenar, kurvatura minor.

Optik küçültme eşlemi : Küçültme işlemi sonunda sağlanan eşlem.

Pankreas küçük kanalı : Dorsal pankreas taslağına ait olan ve papilla duodeni minor’e açılan pankreas kanalı, duktus pakreatikus aksessoryus.

Sonsuz küçükler işlencesi : [Bakınız: işlence].

Tane küçültme : Eritme ya da ısıl işlem yollarıyle, metallere küçük taneli içyapı kazandırmak için yapılan işlem.

Yanılgı küçültme gücü : (Zaman dizileri) Zaman dizilerinde düzleme başarısını görmek üzere yanılgıları küçültmek ve gözlemleri gerçek değerlerine yaklaştırmak için verilen bir ölçü.

Büyüklü küçüklü : Büyük küçük hepsi bir arada.

Küçücük : Çok küçük.

Küçük : Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı. Geri aşamada. Değersiz, önemsiz. Niceliği az olan. Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse. Yaşı daha az olan. Niteliği aşağı olan, bayağı. Kısık, parlak olmayan (ses). Küçük abdest.

Küçük abdest : İdrar.

Küçük ad : Ön ad.

Küçük asya : Anadolu.

Küçük ay : Şubat ayı, gücük ay.

Küçük bey : Evin küçük erkek çocuğu. Çıtkırıldım, şımarık genç.

Küçük boy : Normal ölçülerden daha küçük.

Küçük burjuva : Gelir düzeyi düşük şehirli halk.

Küçük çaplı : Değeri ve ağırlığı az.

Küçük çapta : Belirli bir ölçüde. Yaygın olmayan.

Küçük dalga : Orta dalga.

Küçük dil : Damağın arkasında bulunan dile benzer küçük uzantı.

Küçük dil ünsüzü : Akciğerlerden gelen havanın art damakta küçük dilin çevresinden sızarak çıkmasıyla oluşan ünsüz: ğ.

Küçük gezegen : Bilinen dokuz büyük gezegene göre çok küçük olan gezegen.

Küçük hanım : Evin kızı veya genç gelini.

Küçük harf : Büyük harfin küçük yazılan türü, minüskül.

Küçük hindistan cevizi : İki çeneklilerden, sıcak iklimlerde yetişen bir ağaç (Myristica frangrans). Bu ağacın baharat olarak da kullanılan ceviz biçimindeki yemiş.

Küçük kan dolaşımı : Çeşitli organlardan gelen toplardamarların kanı sağ kulakçık ve sağ karıncığa taşıması, oradan da atardamarlarla kanın akciğerlere ulaştırılması ve oradan sol kulakçığa taşınması düzeni.

Küçük karga : Karga cinsi bir tür kuş.

Küçük köprü : Vücudun, sırt yere dönük olarak avuçlar ve dizler üstünde dayalı ve gergin bulunduğu durum, el diz köprüsü.

Küçük kumru : Kumru cinsi bir tür kuş.

Küçük martı : Martı cinsi bir tür kuş.

Küçük mevlit ayı : Kamer takviminin dördüncü ayı, rebiyülahir.

Küçük orta : Karakucak ve yağlı güreşte pehlivanların ayrıldıkları beş dereceden biri.

Küçük önerme : Bir tasımda, küçük terimi taşıyan öncül, minör.

Küçük parmak : Serçe parmak.

Küçük sakarca : Sakarca cinsi bir tür kuş.

Küçük sesli uyumu : Küçük ünlü uyumu.

Küçük şalgam : Turpgillerden, çiçekleri kokulu, tohumlarından ışık araçlarında ve sabun yapımında kullanılan bir yağ çıkarılan, kolzaya benzeyen bir bitki, yağ şalgamı (Brassica rapa).

Küçük tansiyon : Kalbin gevşemesi sırasında ölçülen kan basıncı.

Küçük terim : Bir tasımda, vargının konusu olan terim.

Küçük tövbe ayı : Kamer takviminin altıncı ayı, cemaziyelahir.

Küçük ünlü uyumu : Türkçe bir kelimede düz ünlülerden (a, e, ı, i) sonra düz ünlülerin, yuvarlak ünlülerden (o, ö, u, ü) sonra dar yuvarlak (u, ü) veya düz geniş (a, e) ünlülerin gelmesi, küçük sesli uyumu: Evler. Etek. Salkımlar. Ördek, Okul, Sucuların gibi.

Küçükayı : Göğün Kuzey Kutbu bölgesinde, Büyükayı'nın tersi durumda bir takımyıldız, Dübbüasgar.

Küçükbaş : Kasaplık hayvanlardan koyun ve keçiye verilen ortak ad.

Küçükçe : Biraz küçük.

Küçükçekmece : İstanbul iline bağlı ilçelerden biri.

Küçükleşme : Küçükleşmek işi.

Küçükleşmek : Değerini yitirmek.

Küçüklü büyüklü : Küçüğü, büyüğü hep birlikte.

Küçüklük : Küçük olma durumu. İnsana yakışmayacak, insanın değerini azaltacak davranış.

Küçüksemek : Küçümsemek.

Küçülme : Küçülmek işi.

Küçülmek : Büyükken herhangi bir sebeple küçük duruma gelmek. Değer ve onurunu azaltacak davranışta bulunmak. Büzülmek, hacimce ufalmak.

Küçültme : Küçültmek işi, tasgir. Bir şeyin küçüğünü gösteren söz biçimi.

Küçültme eki : Kelimelerin anlamına küçüklük, azlık, sevgi, acıma kavramları katan cik, -cek, -ceğiz, -imsi, -imtırak, -rek, -ce ekleri.

Küçültmek : Büyükken daha küçük duruma getirmek. Yaşını gizleyerek küçük göstermek. Değerini ve onurunu azaltmak.

Küçülüş : Küçülme işi.

Küçümen : Benzerlerinden daha küçük olan, pek küçük.

Küçümencik : Küçük, küçücük.

Küçümseme : Küçümsemek işi.

Küçümsemek : Değer ve önem vermemek, küçük görmek.

Küçümsenme : Küçümsenmek işi.

Küçümsenmek : Küçümseme işi yapılmak.

Küçümseyiş : Küçümseme işi.

Küçürek : Biraz küçük.

Sonsuz küçük : Sıfıra eşit olmamak şartıyla, herhangi bir sayıdan daha çok sıfıra yakın olabilen değişken.

Diğer dillerde Kübik epitelyum anlamı nedir?

İngilizce'de Kübik epitelyum ne demek ? : cuboidal epithelium