Kromatografi nedir, Kromatografi ne demek

Kromatografi; Biyoloji, Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir.

Biyoloji'deki anlamı:

Bir sıvı ya da gaz ortamında karışık haldeki moleküllerin birbirlerinden ayrılması tekniği.

Kimya'da terim anlamı:

Gaz veya sıvı haldeki hareketli fazda bulunan bileşenlerin, sıvı veya katı haldeki durgun fazdan sürüklenme hızlarına göre birbirinden ayrıldıkları bir ayırma yöntemi.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Moleküllerin kompleks karışımları içinden istenilen molekülün, duran ve hareketli iki faz aracılığıyla saf olarak elde edilmesi işlemi.

Teknik terim anlamı:

Bir sıvı veya gaz ortamında karışık hâldeki moleküllerin birbirinden ayrılması tekniği.

Kromatografi hakkında bilgiler

Kromatografi, bir karışımın bileşenlerini, bunlara seçimsel ilgi gösteren iki ya da daha çok evreden sistemler arasında farklı göçlerine bakarak tanımak, gerektiğinde niceliklerini belirlemek amacıyla yapılan ve ayırma işlemine dayanan analitik yöntemdir.

Kromatografi kısaca anlamı, tanımı

Kroma : Renk, boya

Kromat : Formülü Cr042-olan, CrO3 den elde edilen sarı renkli iyon. Kromat iyonu baryum kromat (BaCrO4) ve kurşun kromat (PbCrO4) tuzları şeklinde çöktürülerek krom elementinin gravimetrik tayini yapılır.

Krom : Atom numarası 24, atom ağırlığı 52,01, yoğunluğu 6,92 olan, 1514 °C'de eriyen, ısıya dayanıklı, havada oksitlenmeyen bir element (simgesi Cr). Bu elementten yapılmış.

 

Affinite kromatografisi : Kompleks bir karışımdan genellikle bir özel proteini seçerek ayırmada kullanılan kromatografi çeşidi. [Bakınız: çekim kromatografisi].

Çekim kromatografisi : Molekül ayırma tekniği. Özel proteinleri, belli kimyasal gruplara olan çekimleri sebebi ile, bu grupları kapsayan kolonlardan geçirerek saflaştırma tekniği. Bu teknikte sefaroz gibi moleküller çözünmeyen bir matrikse bağlanırlar, bu bağlantılara çekim gösteren moleküller tutunurlar ve böylece proteinler saf olarak elde edilirler. Affinité kromatografisi.

Dağılma katsayısı kromatografi : Kromatografide çözünenin hareketli ve durgun fazlar arasındaki derişimleri oranı. Ahareketli <=> Adurgun dengesi için, K=Cdurgun/Chareketli’dir.

Dağılma kromatografisi : Hareketli faz olarak sıvı, durgun faz olarak ise gözenekli bir katı tarafından tutulan sıvı ya da gözenekli katı yüzeyine kimyasal olarak bağlı olan organik maddelerin kullanıldığı bir kromatografi türü.

Düzlemsel kromatografi : Düz bir yüzey halinde durgun fazın kullanıldığı ve hareketli fazın bu yüzeyde yer çekimi veya kapiler etkisiyle hareket ettiği kromatografik metotları anlatan bir terim.

 

Elüsyon kromatografisi : Analitlerin, diğer türlerden hareketli fazda tutulma sürelerindeki farklılıklara dayanarak ayrıldığı işlemler.

Gaz kromatografisi : Gaz halinde bir hareketli fazın ve sıvı halde (GLC) veya katı halde (GSC) bir durgun fazın kullanıldığı yöntemler. Fırın atmosferlerini çabukça çözümlemede, bileşenlerin ayrılarak saptanmasındaki soğurma kurallarından yararlanan bir çözümleme yöntemi. Otomatize malzemelerin kullanıldığı, sık sık rölatif olarak yüksek basınçta gerçekleştirilen kromatografik işlem. Bir karışımdaki maddelerin uçucu duruma getirilerek birbirinden ayrılması esasına dayanan kromatografi çeşidi.

İyon değiştirici kromatografi : Polianyonik veya polikatyonik reçinelerin kullanıldığı molekülleri yüklerine göre ayırmada kullanılan kromatografi çeşiti.

İyon değiştirme kromatografisi : Asidik veya bazik olabilen, iyon değişim reçineleri içeren sabit bir fazda kromotografik işlem.

İyon kromatografisi : İyonik türlerin, bir sıvı hareketli faz ile katı polimerik iyondeğiştirici arasında dağılımına dayanan bir ayırma tekniği; iyon değişimi kromatografisi ile eş anlamlıdır.

Jel geçirgenlik kromatografisi : Hidrofilik bir dolgu maddesinin kullanıldığı ve boyut ayırma işleminin yapıldığı bir kromatografi tipi.

Kağıt kromatografisi : Sabit faz olarak saflığı ve homojenliği yüksek olan kağıdın kullanıldığı bir kromatografik analiz yöntemi.

Kolon kromatografisi : Durgun fazın bir kolonun içinde veya yüzeyinde tutunduğu kromatografik metotlar.

Sıvı katı kromatografisi : Durgun fazın katı ve hareketli fazın sıvı olduğu ve adsorpsiyon kromatografisi ile eş anlamlı olan bir kromatografi türü.

Sıvı kromatografi : Sıvı-sıvı, sıvı-katı, kağıt, ince tabaka ve iyon değişimi kromatografilerinin genel adı.

Sıvı sıvı kromatografisi : Durgun fazın bir destek katısına tutturulduğu sıvı ve hareketli fazın sıvı olduğu ve dağılma kromatografisi ile eş anlamlı olan bir kromatografi türü.

Ters faz dağılma kromatografisi : Apolar bir durgun faz ile polar bir hareketli fazın kullanıldığı sıvısıvı kromatografisi.

Yüksek performanslı adsorpsiyon kromatografisi : Sıvı-katı kromatografisi ile eş anlamlı olan bir kromatografi türü.

Yüksek performanslı iyon değişimi kromatografisi : İyon kromatografisi ile eş anlamlı olan bir kromatografi türü.

Yüksek performanslı sıvı kromatografi : Otomatize malzemelerin kullanıldığı, sık sık rölatif olarak yüksek basınçta gerçekleştirilen kromatografik işlem, HPLC.

Yüksek performanslı sıvı kromatografisi : Hareketli fazın sıvı olduğu ve çoğunlukla basınç altında kullanıldığı kolon kromatografisi yöntemlerinden birisi.

Diğer dillerde Kromatografi anlamı nedir?

İngilizce'de Kromatografi ne demek ? : chromatography