Kağıt kromatografisi nedir, Kağıt kromatografisi ne demek

Kağıt kromatografisi; Kimya alanında kullanılan bir terimdir.

Kimya'da terim anlamı:

Sabit faz olarak saflığı ve homojenliği yüksek olan kağıdın kullanıldığı bir kromatografik analiz yöntemi.

Kağıt kromatografisi anlamı, kısaca tanımı

Kağıt : Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel maddelerden yapılan, yazı yazmaya, baskı yapmaya, bir şey sarmaya yarayan kuru, ince yaprak. Bu yapraktan yapılmış. Yazılı kâğıt yaprağı, pusula, tezkere. Yazılı sınav kâğıdı. İskambil kâğıdı. Belge ve doküman. Menkul kıymetler borsasında işlem gören tahvil, hisse senedi gibi mali değeri olan senet. Menkul kıymetler. 9. hlk. Kâğıt para. Yazı yazmak, baskı yapmak, bir şey ambalajlamak gibi amaçlarda kullanılabilen, hamur durumuna getirilmiş bitkisel liflerden yapılan kuru ve ince yaprak

Kroma : Renk, boya.

Kromat : Formülü Cr042-olan, CrO3 den elde edilen sarı renkli iyon. Kromat iyonu baryum kromat (BaCrO4) ve kurşun kromat (PbCrO4) tuzları şeklinde çöktürülerek krom elementinin gravimetrik tayini yapılır.

Kromatografi : Bir sıvı ya da gaz ortamında karışık haldeki moleküllerin birbirlerinden ayrılması tekniği. Gaz veya sıvı haldeki hareketli fazda bulunan bileşenlerin, sıvı veya katı haldeki durgun fazdan sürüklenme hızlarına göre birbirinden ayrıldıkları bir ayırma yöntemi. Bir sıvı veya gaz ortamında karışık hâldeki moleküllerin birbirinden ayrılması tekniği. Moleküllerin kompleks karışımları içinden istenilen molekülün, duran ve hareketli iki faz aracılığıyla saf olarak elde edilmesi işlemi.

 

Krom : Atom numarası 24, atom ağırlığı 52,01, yoğunluğu 6,92 olan, 1514 °C'de eriyen, ısıya dayanıklı, havada oksitlenmeyen bir element (simgesi Cr). Bu elementten yapılmış.

Analiz yöntemi : Maddenin yapısını araştırmak üzere kullanılan yöntem.

Homojen : Bağdaşık. Bütün terimleri aynı derecede olan (çok terimli).

Yöntem : Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika. Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.

Yüksek : Altı ile üstü arasındaki uzaklık çok olan, alçak karşıtı. Yukarıda, üst tarafta olan yer. Toplum içinde para, ün vb. bakımından üstünlüğü olan. Normal değerlerin üstünde olan. Belirli bir yere göre daha yukarıda bulunan. Güçlü, şiddetli. Derece ya da makamı bakımından üstün. Erdemli, faziletli. Etkili.

Analiz : Çözümleme.

Sabit : Yerinden oynamayan, yerini değiştirmeyen, durağan. Değişmeyen, hep aynı kalan, önceden ayarlanmış. Gerçekliği tespit edilmiş, kanıtlanmış olan.

 

Homo : Yunanca aynı anlamına gelen ön ek. Eş, türdeş anlamında Latince bir ön ek. İnsan.

Olan : Oğlan. Oğlan, erkek çocuk. Vakia, olan. Oğul, evlat.

Anal : Anüsle ilgili. Anüs yoluyla.

Olar : Onlar. Onlar (III. çokluk şahıs zamiri).

Sabi : Küçük çocuk.

Diğer dillerde Kağıt kromatografisi anlamı nedir?

İngilizce'de Kağıt kromatografisi ne demek ? : paper chromatography