Serfdom system türkçesi Serfdom system nedir

  • Üzerinde yaşayanlarla birlikte toprakların derebeyine ait olduğu, elde edilen ürünün bir kısmının kendisine verildiği, buna karşılık onun da toprağı üzerinde yaşayan insanların güvenliğini sağladığı ortaçağdaki toprak düzeni. krş. derebeyi.
  • Derebeylik.
  • İktisat alanında kullanılır.

Serfdom system ingilizcede ne demek, Serfdom system nerede nasıl kullanılır?

Serfdom : Derebeylik dönemi toplumsal sınıf yapısı içinde toprağı işlemekle yükümlü , toprağı bırakması yasaklanmış bireylerden oluşan sınıf. Kölelik. Toprak köleliği. İktisat, sosyoloji alanlarında kullanılır. Serflik. Derebeylikte serfin sosyo-ekonomik konumunu.

System : Yöntem. Yerbilimin zaman birimlerine ilişkin bir dönem süresince oluşmuş katman topluluğu. Vücut. Bilgisayar, bilişim, fizik, kimya, uzay, sosyoloji, veterinerlik, jeoloji alanlarında kullanılır. Ağ. Dizge. Organizmada aynı işlevleri gerçekleştirmek için birbirleriyle ilgili bağlantılı organların oluşturduğu birlik veya grup. yol, yöntem. Aralarında ilişkiler bulunan, böylece belli bir işlevi olan bir bütün oluşturacak biçimde etkileşen nesneler topluluğu. bir dizgeyi oluşturan nesneler arasında kişiler, makineler, yordam, izlence ya da veriler bulunabilir. ayrıca bu nesneler de kendi başlarına birer dizge niteliği taşıyabilir; bu durumda dizgenin altdizgelerinden söz edilir. Bir bütünü oluşturacak biçimde karşılıklı olarak birbirine bağlı öğelerin tümü. Üzerinde ölçme yapılan ya da söz konusu olan belirli nesneler topluluğu.

 

Serfdoms : Serflik. Kölelik.

A nary numeration system : A-lı sistem.

Abo blood groups system : Abo kan grupları sistemi. Dokuz numaralı insan kromozomunda bulunan ve kırmızı kan hücresinde belli antijenleri gösteren bir alel sistemi.

Absolute stability of a linear system : Doğrusal bir dizgenin mutlak kararlılığı.

İngilizce Serfdom system Türkçe anlamı, Serfdom system eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Serfdom system ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Seigneurialism : Derebeylik sistemi. Tımar sistemi.

A type mutual funds : A tipi yatırım fonu ortaklığı. A tipi yatırım fonu. Ağırlıklı olarak hisse senetlerinden oluşan ve iç tüzüklerinde (esas sözleşmelerinde) asgari sınırları belirtilmek koşuluyla, portföy değerinin en az % 25’ini özelleştirme kapsamına alınan kamu iktisadi teşebbüsleri dahil türkiye’de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine bağlanmış olan uzun vadeli yatırım fonu.

 

Abnormal budget expenditures : Olağanüstü bütçe gideri. Olağanüstü bütçenin giderleri.

Abolition of forced labour convention : Zorla ya da zorunlu çalıştırmanın herhangi bir biçiminin siyasal zorlama ve eğitme, siyasal ya da ideolojik görüşlerin açıklanması nedeniyle cezalandırma, işgücünü harekete geçirme, çalışma disiplinini sağlama, ayrımcılık ve işbırakımını, katılanları cezalandırma aracı olarak kullanılmasını yasaklayan, 1957 yılında kabul edilen temel uluslararası çalışma sözleşmelerinden birisi. Zorla çalıştırmanın yasaklanması sözleşmesi.

Manorial system : Derebeylik sistemi. Tımar sistemi. Feodalite.

A change in individual demand : Bir tüketicinin bir mala olan istemini etkileyen fiyat dışındaki diğer değişkenlerde ortaya çıkan bir değişme sonucu bireysel istemin artması veya azalması, diğer bir deyişle bireysel istem eğrisinin sağa (yukarıya, kuzeydoğuya) veya sola (aşağıya, güneybatıya) kayması. Bireysel istem kayması.

Ability rent : Özel yeteneklere sahip olan kişilerin üretime katkılarının üstünde elde ettikleri kazanç fazlası. krş. kıtlık rantı. Yetenek rantı.

Fiefdoms : Baskın bir grup veya insan tarafından kontrol edilen her türlü kuruluş veya mal mülk. Tımar veya tımar sahipliği. Arazinin sahibine hizmet eden köleler tarafından çalışılan ekili alan. Bir feodal lordun mülkü veya arazisi. Tımar.

Manorialism : Tımar sistemi. Derebeylik sistemi.

A pass through certificate : Taşınmaz rehniyle sağlanmış bir kişisel alacak karşılığında alacak sahibi finansal kurum tarafından çıkarılan değerli kağıt. Tutsat senedi.

Serfdom system synonyms : a group shares, a shift in demand, feudalism, abnormal budget receipts, a shift in individual demand, ability to pay approach, a shift in supply, a change in demand, a change in supply, feudality, seigniory, fiefdom, ability to pay principle, abnormal budget.