Açı nedir, Açı ne demek

Açı; Matematik, Matematik, Sinema alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isimmecaz olarak kullanılır.

  • Birbirini kesen iki yüzey veya aynı noktadan çıkan iki yarım doğrunun oluşturduğu geometrik biçim, zaviye
  • Görüş, bakım, yön, anlayış biçimi.

Matematik'te terim anlamı:

Ortak başlangıç noktasına sahip iki ışının bileşimi. Bir açının ölçüsü için kullanılan kısa ad.

Ortak bir noktadan (köşe) çıkan iki yarıdoğrunun (kıyı) oluşturduğu uzambiçim. Ortak bir noktadan çıkan iki yarıdoğrudan birinin ötekisinin üstüne çakışması için yaptığı dönmenin niceliği. Ortak bir doğrudan geçen iki yarıdüzlemin oluşturduğu uzambiçim. Ortak bir doğrudan geçen iki yarıdüzlemden birinin ötekisinin üstüne çakışması için yaptığı dönmenin niceliği.

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

Bir alıcı merceğinin, dereceyle belirtilen görüş açısı.

Bir kimsenin, çevresindekileri seçiklikle görebildiği açı.

Teknik terim anlamı:

Acı, dert, keder, tasa.

Açı tanımı, anlamı

Açı fonksiyonu : Değişkeni (veya değişkenleri) açılar olan fonksiyon

Açı karşı açı : Genellikle, karşı karşıya konuşan iki kişiyi sırayla göstermede kullanılan ve birbirinin karşıtı iki açıdan çevrilen iki ayrı çekimin ortaya çıkardığı durum.

 

Açı koruyan dönüşüm : Düzlemden düzleme giden ve her bir açıyı, bu açıya eş bir açıya dönüştüren fonksiyon.

Arka açı : Kürek kemiğinin üst kenarıyla arka kenarı arasındaki açı, angulus kaudalis.

Çok yüzlü açı : Ortak bir köşede kesişen üç ya da daha çok düzlemin oluşturduğu uzambiçim.

Dikey açı : Işıldaktan gelen ışınla sahne düzeyi arasındaki açı.

Dönüşül açı : Işıkta, iç tam yansımanın tümüyle gerçekleştiği en küçük geliş açısı.

Düz açı : Ölçüsü 180° olan açı. Anlamdaş. doğru açı.

İç açı : Bir çokgenin bitişik iki kıyısı arasında kalan ve çokgenin içinde bulunan açı. bk. iççapraz açılar. [Bakınız: kenar açı].

İkidüzlemli açı : Bir doğru ile bu doğru ortak ayrıtı oluşturmak üzere iki yarıdüzlemin bileşimi. Uzayda, kesişen iki yarı düzlemin birleşimi.

Karşı açı : Bir önceki çekimdeki alıcı açısıyla 180°lik karşıtlık gösteren açı.

Karşı açı çekimi : Karşı açılı çekim.

Katı açı : Bir koninin, tepesini özek alan bir yuvar yüzeyinden ayırdığı parçanın yüzölçümünün, yüzey yarıçapının üstikisine oranı. [Bakınız: uzay açı]. Durgan bir noktadan çıkarak kapalı bir eğriyi kesen gezgin bir ışının oluşturduğu uzambiçim.

Kutupsal açı : Düzlemsel kutupsal koordinat sisteminde, x ekseni ile noktanın kutupsal yarıçapının oluşturduğu açı.

Küresel açı : Bir kürenin iki büyük çemberinin kesim noktasında çemberlere çizilen iki teğet arasındaki açı; iki büyük çemberin iki düzlemli açısı.

Ön açı : Kürek kemiğinin üst kenarıyla ön kenarı arasındaki açı, angulus kranyalis.

 

Özeksel açı : Köşesi bir çemberin özeği olan açı.

Toparsal açı : Bir topar üzerinde iki büyük çemberin kesişmesiyle oluşan uzambiçim.

Ucaysal açı : Ucaysal konaçlarda bir (x,y) noktasına olmak üzere karşılık getirilen 0 sayısı.

Uzay açı : Uzaydaki bir yüzey parçasının ya da bir cismin gökyüzü üzerindeki izdüşümünün kenar noktalarını gözlemciye birleştiren doğruların oluşturduğu koniye benzer yüzey içinde kalan uzay parçası.

Yansık açı : Ölçüsü 180° ile 360° arasında olan açı.

Yatık açı : Ölçüsü 90° nin katı olmayan açı.

Yönlü açı : Işınlarından biri başlangıç, ötekisi bitiş ışını olarak gösterilen açı. Kenarlarından birine öncelik verilen açı.

Açı ölçüm : Açı ölçmede söz konusu olan yöntem ve teknik.

Bütünler açı : Ölçülerinin toplamını 180 dereceye çıkaran açılardan her biri, bütey.

Çevre açı : Geometride, bir çemberin iç bölgesinde, köşesi çember üzerinde bulunan açı.

Dar açı : Ölçüsü 90 dereceden küçük olan açı.

Dış açı : İki doğruyu kesen bir doğrunun bu doğruların dışında kalacak biçimde yaptığı açı.

Dış ters açı : İki paralel doğruyu kesen üçüncü bir doğrunun iki yanında, paralellerin dışında altlı üstlü oluşan dört açıdan her biri.

Dik açı : Birbirini kesen iki doğrunun oluşturduğu açılar eşit olduklarında, bu açıların her biri.

Doğru açı : 180 derecelik açı.

Geniş açı : Bir dik açıdan daha büyük olan açı.

İç ters açı : İki paralel doğruyu kesen üçüncü bir doğrunun iki yanında ve paralellerin içinde altlı üstlü ortaya çıkan dört açıdan her biri.

Komşu açı : Tepeleri ve birer kenarları ortak olan iki açıdan her biri.

Merkez açı : Köşesi çemberin merkezinde bulunan açı.

Ölü açı : Doğal veya yapay bir engel dolayısıyla gözetlemenin veya atışın mümkün olmadığı yer veya bölge. Kör nokta.

Sınır açı : Bir ortamdan gelip daha kırıcı başka bir ortama geçerken kırılan ışının oluşturabileceği en büyük açı.

Tam açı : Açının bir kenarını, tepesi çevresinde döndürerek elde edilen açı.

Ters açı : Birinin kenarları öbürünün kenarlarının uzantısından oluşan açılardan her biri.

Tümler açı : Bir dar açıyı dik açı değerine çıkaran açı, tümey.

Diğer dillerde Açı anlamı nedir?

İngilizce'de Açı ne demek ? : angle, camera angle, shooting angle, lens angle, angle of view, taking angle, visual angle