Abnormal child türkçesi Abnormal child nedir

  • Olağandışı çocuk.
  • Eğitim alanında kullanılır.
  • Bedensel, zihinsel ya da toplumsal özellikler bakımından olağandışı ayrılıklar gösteren çocuk.

Abnormal child ingilizcede ne demek, Abnormal child nerede nasıl kullanılır?

Abnormal : Bilinen olağan yapı, davranış, durum veya kuralın dışında olma, tabi olmayan, normal olmayan, normal dışı, abnormal. kusurlu teşekkül, sakatlık. Uygun olmayan. Normal dışı, anormal. Düzensizlik. Olağanüstü. Abnormal. Sapkın. Gayrinormal. Düzgüsüz.

Child : Küçük. Yavru. Çocuk. Bala. Seyahatte. Toy. Soy bakımından oğul veya kız. Sonuç. Deneyimsiz. Küçük yaştaki oğlan veya kız.

Abnormal bite : Alt ve üst dişlerin uyumsuzluğu (diş hekimliği).

Abnormal budget : Olağan bütçeden ayrı bir belge olarak hazırlanan ve kabul edilen, her yıl tekrarlanmayan ve olağanüstü nitelik taşıyan harcama ve gelirleri gösteren özel bir bütçe. Olağanüstü bütçe.

Abnormal budget expenditures : Olağanüstü bütçe gideri. Olağanüstü bütçenin giderleri.

Abnormal budget receipts : Olağanüstü bütçe geliri. Olağanüstü bütçe harcamalarını karşılamak için, söz konusu dönemde ek harç, vergi ve borçlanma gibi yollarla elde edilen gelir.

İngilizce Abnormal child Türkçe anlamı, Abnormal child eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Abnormal child ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Academic preparation : Akademik hazırlık. Belli bir bilim ya da meslek dalında çalışmak için gerekli öğrenimi tamamlamış olma. yüksek öğretimin herhangi bir dalında öğrenim yapmak için gereken ön hazırlık.

Abstract intelligence : Soyut zeka. Düşünme ve yeni durumlara uyma konularında soyut kavramlar ile simgelerden başarılı biçimde yararlanma yeteneği.

Exceptional child : Psikolojik veya biyolojik nedenlerle akranlarından farklı olan çocuk. İstisnai veya ender çocuk. Ayrıcalıklı çocuk.

Academy : Bilim adamları topluluğu. Yüksekokul. Akademi. Okul. Medrese. Plato'nun kurduğu felsefe okulu. Bilim dallarında, güzel ya da uygulamalı sanatlarda orta ve yüksek öğretim yapan kimi okullara verilen ad. üyeleri bilginlerden, yazarlardan, sanatçılardan oluşan bilim ve sanat kuruluşu. Yüksek okul.

Abulia : İstenç yitimi. Abuli. Abulya. İrade yitimi. Kayıtsızlık. İrade kaybı. Karar verme, dikkat, devinme gibi zihin ve beden etkinliğiyle ilişkili işleri yapamamak biçiminde kendini gösteren ve sinir yorgunluğu sonucu ortaya çıkan durum. İrade gücünün kaybolmasıyla tanımlanan sinir hastalığı. İstem yitimi.

Academic year : Akademik yıl. İlk, orta ve yüksek okullar ile üniversitelerde öğretimin başladığı ve sona erdiği gün arasında geçen süre. Ders yılı. Öğretim yılı. Eğitim öğretim yılı.

Ability group : Öğrencilerin, sınıf ya da yaş durumlarına bakılmaksızın, özellikle anlatım ve beceri derslerinde, öğrenmeye hazır oluş ya da başarıları yönünden oluşturdukları tek tür ve kısa süreli çalışma kümesi. Düzey kümesi.

 

Abstract reasoning : Somut veriler yerine, simge ya da genellemelerden yararlanarak sonuçlara varma işlemi. Soyut usavurma. Soyut akıl yürütme.

Accustoming : Ülfet. Alıştırmak. Yetiştirim. Bir hayvana şu ya da bu amaçla birtakım alışkanlıklar ve beceriler kazandırma işi. Ünsiyet.

Achievement age : Başarı yaşı. Bir başarı testinde gerçek ya da yaklaşık olarak ortalamayı gösteren ham puanı elde etmek için gereken yaş.

Abnormal child synonyms : achromatopsia, achievement tests, academy of economic and commercial sciences, academic intelligence, active school, a priori knowledge.