Fertility drugs türkçesi Fertility drugs nedir

  • Kısır kadınlara yumurtalıklarından yumurta bırakmalarını indüklemek için verilen ilaç.
  • Doğurganlık indükleyen ilaç.
  • Kısırlık ilacı.

Fertility drugs ingilizcede ne demek, Fertility drugs nerede nasıl kullanılır?

Fertility : Biyoloji, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Erkek hayvanların dişiyi dölleyebilme, dişilerin de gebe kalabilme ve yavru doğurabilme ölçüsü. Doğurganlık. Belli bir çoğanın doğumlar yoluyla artış eğilimi. Verimli olma durumu. Biteklik. Balıklarda dişi ve erkek bireylerin döl verebilme yeteneği, fertilite. Birim zamanda meydana getirilen yavru sayısı ile ölçülen, bir bireyin ya da populasyonun üreme kapasitesi. fertilite. Üretkenlik. Belli bir nüfusta belli bir zaman süresi içinde gerçekleşen canlı doğumların sayısı ya da oranı.

Drugs : Uyuşturucu vermek. İlaç vermek. Uyuşturmak. Uyuşturucu. İlaçla uyutmak. Ecza. İlaçlar.

Fertility dance : Bolluk oyunu. Hayvansal ve bitkisel ürünlerde verim sağlamak amacıyla yapılan ve ekin ekme, kavrama, döllenme, doğum gibi yaratıcı nitelikteki doğa olaylarının küçük yansılamasından oluşan halk oyunu türü. bk. halk oyunu. krş. evlenme oyunu, sevi oyunu, erginlik oyunu, erlik oyunu, ölüm oyunu.

Fertility parameters : Fertilite parametreleri. Özellikle ineklerde sürünün döl verim düzeyini belirlemede kullanılan, doğum-ilk kızgınlık aralığı, doğum-ilk tohumlama aralığı, doğum-gebe kalma aralığı, buzağılama aralığı, buzağılama indeksi, gebelik başına tohumlama sayısı, ilk tohumlamada gebe kalma oranı, toplam gebelik oranı gibi ölçütler. koyunlarda ise östrus oranı, doğum oranı, gebe kalma oranı, ovulasyon oranı, prenatal yaşama gücü, bir doğumdaki kuzu sayısı, doğum sonrası yaşama gücü değerlendirilir.

 

Fertility rate : Doğurganlık hızı. Herhangi bir ülke ya da bölgede, bir yıl içinde gerçekleşen doğumların, doğurma yaşındaki kadın (15-49 yaş arası) sayısına oranı. Doğurganlık oranı. Verimlilik oranı. Doğurganlık yaşları arasında bulunan (genellikle 15 ile 44) her 1.000 kadın grubu başına ortalama doğum oranı. Doğurganlık. Coğrafya, iktisat alanlarında kullanılır.

Fertility rent : Verimlilik rantı.