Kar payı nedir, Kar payı ne demek

Kar payı; ticaret, İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır.

  • Herhangi bir malın maliyet fiyatı üzerine konulan ve satıcıya kalan kazanç
  • Bir işletmenin maliyet giderleri ve zararları çıkarıldıktan sonra kalan net kârın pay senedi başına düşen bölümü, temettü hissesi.

İktisat terim anlamı:

Anonim şirketlerde, kârdan ve bu amaçla ayrılmış yedek akçelerden ortaklara, şirkete yatırmış oldukları sermayeyle orantılı bir biçimde nakit ya da hisse senedi olarak dağıtılan pay.

Teknik terim anlamı:

Bir girişimin bir akçalı yıl ya da bir deneme süresi içinde gerçekleştirdiği net kârın pay belgiti başına düşen bölümü.

Kar payı ile ilgili Cümleler

  • Tom'un kar payı vardı.
  • Şirket kâr payını arttırmak için ucuz iş gücü kullanıyor.
  • Kar payını talep etti.
  • Banka, kar payını % 20 oranında yükseltti.

Kar payı anlamı, tanımı

Kar : Atmosferdeki su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne beyaz ve hafif billurlar biçiminde donarak düşen su buharı

Fiyat kar payı oranı : Hisse senedi fiyatının, bir önceki yıl hisse başı kâr payına bölünmesiyle hesaplanan ve hissenin getirisini gösteren oran.

İş dokuncası kar payı : [Bakınız: iş riski primi]. Tehlikeli çalışma koşulları nedeniyle bir işçiye yapılan ek ödeme.

 

Kar payı dağıtım oranı : Dağıtılan kâr paylarının şirket gelirlerine bölünmesiyle bulunan ve şirket gelirlerinin yüzde kaçının kâr payı olarak dağıtıldığını gösteren oran.

Kar payı hakkı : Hissesenedi sahiplerinin şirket etkinliklerinden doğan kârın yasada öngörülen ölçütler çerçevesinde belli bir kısmını alma hakkı.

Kar payı kazançları : Belirli standardın üzerinde yapılan ve üretim nedeniyle olağan aylık ya da ücrete ek olarak yapılan ödemeler.

Kar payı oranı : Dağıtılacak hisse başına kârın, hisse senedinin cari fiyatına bölümüyle hesaplanan oran.

Üretim kar payı : Olağan maaş ya da ücretine ek olarak, doğrudan doğruya üretime bağlı dönük ve parça başına işçiye verilen özence.

Temettü hissesi : Kâr payı.

Maliyet fiyatı : Bir malın çeşitli üretim ve dağıtım dönemlerinde, o döneme kadar yapılmış olan harcamaların bütünü, doğal fiyat, normal fiyat.

Deneme süresi : Sürekli hizmet bağıtlarında, işçinin işe, işçi ve işverenin birbirine uyabilmeleri için yasanın öngördüğü süre.

Anonim şirket : Anonim ortaklık.

Hisse senedi : Ortaklık sermayesinin belirli bir parçasını değerlendiren belge, belgit, aksiyon. Anonim veya komandit ortaklıklarda, ortaklık sermayesinin birbirine eşit bölümlere ayrılmış parçasından her birinin karşılığı olmak üzere, yasada gösterilen özelliklere uygun olarak düzenlenmiş değerli belge, belgit, aksiyon.

Pay belgiti : [Bakınız: hisse senedi]. Ortaklık anamalının belirli bir parçasını değerlendiren belge. Ortaklık anamalının birbirine eşit bölümlere ayrılmış parçalarından her birinin karşılığı olmak üzere yasada gösterilen özelliklere uygun olarak düzenlenmiş değerli belge. Çeşitli konular üzerinde çalışan ortaklıklarda, anamalı elde edebilmek için satağa çıkarılan ve kuruluşa ortak olmak isteyen kişilerin belirli bir para karşılığında satın aldıkları belgit.

 

Pay senedi : Hisse senedi.

Akçalı yıl : Her zaman takvim yılı ile birleşmeyen çok kez 12 aylık süreyi kapsayan akçalı sayışım yılı. Türkiye'de 1790'dan bu yana kullanılan, mart ayından başlatılan ve temeli güneş aylarına dayanan tarih.

Yedek akçe : İleride doğacak gereksinim ve zararları karşılamak için kârdan ayrılan para, ihtiyat akçesi.

Orantılı : Aralarında orantı bulunan, mütenasip. Bir orantıyla ilgili olan. Bir niceliğin iki, üç, . kez çoğalması veya azalması, başka bir niceliğin o nispette çoğalmasını veya azalmasını gerekli kılarsa "bu iki nicelik birbiriyle orantılıdır" denir.

Ortaklar : Şürekâ. Aydın kenti, Ortaklar nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Erzurum ili, Köprüköy belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Eskişehir şehrinde, Sivrihisar belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Gaziantep kenti, Burç bucağına bağlı bir yer. Hakkâri şehrinde, Şemdinli ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Rize şehri, Çamlıhemşin ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Samsun ilinde, Havza belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Sivas şehrinde, Yıldızeli ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer.

Ayrılmış : Ayırdedilmiş.

Diğer dillerde Kar payı anlamı nedir?

İngilizce'de Kar payı ne demek ? : dividend