Multipliers türkçesi Multipliers nedir

Multipliers ingilizcede ne demek, Multipliers nerede nasıl kullanılır?

Lagrange multipliers : Lagrange çarpanı.

Lagranges method of multipliers : Lagrange çarpanları yöntemi.

Multiplier coefficient : Çoğaltan. Çarpan katsayısı. Gelir harcama modelinde, otonom kalemlerin herhangi birinde ortaya çıkan değişmenin reel gayrisafi yurtiçi hasıla üzerinde yarattığı kendisinden daha büyük etkiyi gösteren, 1931 yılında ilk kez richard f. kahn tarafından geliştirilen ve daha sonra da j. m. keynes tarafından ayrıntılandırılarak kullanılan katsayı. bu katsayı otonom harcamanın türüne göre farklı terimlerle tanımlanmaktadır.

Accelerator multiplier model : Hızlandıran çoğaltan modeli. Otonom harcamalarda meydana gelen bir değişmenin çoğaltan tarafından geliri, gelirin de hızlandıran ilkesiyle yatırımları etkilediği, diğer bir deyişle hızlandıran ilkesi ile çoğaltının karşılıklı ilişkilerini gösteren model.

Autoregressive conditional heteroscedasticity lagrange multiplier test : Kendiyle bağlaşımlı koşullu çokdeğişirlilikli lagrange çarpanı sınaması.

Simple multiplier coefficient : Gelir harcama modelinde tüm kalemlerin otonom olduğu varsayımı altında otonom kalemlerin herhangi birinde ortaya çıkan değişmenin reel gayrisafi yurtiçi hasıla üzerinde yarattığı kendisinden daha büyük etkiyi gösteren ve marjinal tasarruf eğiliminin tersine eşit olan katsayı. Basit çoğaltan.

 

Godfrey lagrange multiplier test : Godfrey lm sınaması. Godfrey lagrange çarpanı sınaması.

Standardized lagrange multiplier test : Standartlaştırılmış lagrange çarpanı sınaması.

Capital multiplier : Tüm kesimlerin sonul isteminde bir birimlik artışın toplam sermayede ne kadar artış sağlayacağını gösteren katsayı. Sermaye çoğaltanı.

Lagrange multiplier method : Bir fonksiyonun belli bir kısıt altında uç değerlerini bulmak için kullanılan ve joseph louis lagrange tarafından geliştirilen matematiksel yöntem. Lagrange çarpanı yöntemi.

İngilizce Multipliers Türkçe anlamı, Multipliers eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Multipliers ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Factors : Etmen. Tambölen. Kalıtımsal özellik taşıyan gen. Eleman. Öğe. Etken. Değişken. Aracı kuruluş. Katsayı. Finansör (üretimde).

Factor : Kahya (isk.). Katsayı. Etmen. Alacaklandırıcı. Vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan haklarını devralan finansal kuruluş. Bir olayın oluşumunu etkileyen değişkenlerden her biri. Bir sonucun ortaya çıkmasına yol açanların her biri. birden fazla sayıda aracın bir araya gelerek bir ürünün oluşmasını sağlaması, etmen. Kahya. Kalıtımsal özellik taşıyan gen.

 

Pulsator : Titreşim neden olan. Sütün kesikli akışını sağlamak için memeyi bir kez sıkıştırıp bir kez emen süt makinesinin kalbi. Pulzatör.

Headier : Delişmen. İnatçı. (alkol) sarhoş edici. Açıkgöz. Sert. Dik kafalı. Kurnaz. Atak. Kafa yapan. Düşüncesiz.

Pulsating : Nabız atışına benzeyen. Titreşimli. İşaretle atım. Nabiz atışı. Pals. Atımlı. Sarsmalı. Titreşen. Atış.

Scale factor : Ölçek katsayısı. Ölçek katsayı. Ölçek çarpanı. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Genel büyüklüğü değiştiren uzunluk çarpanı. Skala katsayısı. Ölçek emsali. Ölçek.

Multiplicities : Çokluk. Çeşitlilik. Katlılik. Çok katlılık. Katillik. Çeğitlilik. Çokluluk. Çok türlülük.

Pulsators : Titreşim neden olan.

Multiplicity : Çok katlılık. Belirli bir öğeciğin ışıdığı çizgilerin özdeş ya da çok yakın erkeli sayısı. Çokluk. Katlılik. Katillik. Çeşitlilik. Çok türlülük. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Çokluluk.

Smasher : Çivici. Müthiş şey. Smaççı. Parçalayıcı. Topu sert olarak karşı alana indiren oyuncu. Kırıcı eleştiri. Darbe. Güzel kız.

Multipliers synonyms : multiplier factor, throbbing, increased, number, striking, heady, smashers, headiest, multiplier.

Multipliers zıt anlamlı kelimeler, Multipliers kelime anlamı

Decreased : Azalmış. Azaltılmış. Azalmak. Küçülmek. Eksiltmek. Küçültmek. Azaltmak. İnmek. Eksilmek. Düşmek.