Multiplier coefficient türkçesi Multiplier coefficient nedir

  • İktisat alanında kullanılır.
  • Çoğaltan.
  • Çarpan katsayısı.
  • Gelir harcama modelinde, otonom kalemlerin herhangi birinde ortaya çıkan değişmenin reel gayrisafi yurtiçi hasıla üzerinde yarattığı kendisinden daha büyük etkiyi gösteren, 1931 yılında ilk kez richard f. kahn tarafından geliştirilen ve daha sonra da j. m. keynes tarafından ayrıntılandırılarak kullanılan katsayı. bu katsayı otonom harcamanın türüne göre farklı terimlerle tanımlanmaktadır.

Multiplier coefficient ingilizcede ne demek, Multiplier coefficient nerede nasıl kullanılır?

Multiplier : Çoğaltan. Bilgisayar, fizik, iktisat alanlarında kullanılır. Çarpıcı. Çoğaltıcı. Gelir harcama modelinde, otonom kalemlerin herhangi birinde ortaya çıkan değişmenin reel gayrisafi yurtiçi hasıla üzerinde yarattığı kendisinden daha büyük etkiyi gösteren, 1931 yılında ilk kez richard f. kahn tarafından geliştirilen ve daha sonra da j. m. keynes tarafından ayrıntılandırılarak kullanılan katsayı. bu katsayı otonom harcamanın türüne göre farklı terimlerle tanımlanmaktadır. Bir etkiyi artırmaya yarayan aygıt. Çarpan.

Coefficient : Katsayı. Emsal. Sabite. Ortak etmen. Koefisyan. Faktör. İşbirliği yapan. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır.

Simple multiplier coefficient : Gelir harcama modelinde tüm kalemlerin otonom olduğu varsayımı altında otonom kalemlerin herhangi birinde ortaya çıkan değişmenin reel gayrisafi yurtiçi hasıla üzerinde yarattığı kendisinden daha büyük etkiyi gösteren ve marjinal tasarruf eğiliminin tersine eşit olan katsayı. Basit çoğaltan.

 

Multipliers : Çarpan.

Absorption coefficient : Emme katsayısı. Emilme katsayısı. Soğurma katsayısı. Soğurum katsayısı. Absorpsiyon katsayısı. Yutma katsayısı.

Accelerator coefficient : Hızlandıran katsayısı. Yatırımların satış gelirlerinin bir fonksiyonu olduğu ve sermaye-hasıla katsayısının sabit varsayıldığı durumda, milli gelirde ortaya çıkan bir artışın yatırımları ne kadar artıracağını gösteren katsayı.

İngilizce Multiplier coefficient Türkçe anlamı, Multiplier coefficient eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Multiplier coefficient ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abnormal budget : Olağan bütçeden ayrı bir belge olarak hazırlanan ve kabul edilen, her yıl tekrarlanmayan ve olağanüstü nitelik taşıyan harcama ve gelirleri gösteren özel bir bütçe. Olağanüstü bütçe.

A pass through certificate : Taşınmaz rehniyle sağlanmış bir kişisel alacak karşılığında alacak sahibi finansal kurum tarafından çıkarılan değerli kağıt. Tutsat senedi.

 

A change in supply : Üreticilerin mal sunumunu etkileyen fiyat dışındaki değişkenlerde ortaya çıkan değişme sonucu sunumun artması veya azalması diğer bir deyişle sunum eğrisinin sağa (aşağıya, güneydoğuya) veya sola (yukarıya, kuzeybatıya) kayması. krş. sunumun sağa kayması, sunumun sola kayması. Sunum kayması.

Augmentor : Miktarı çoğaltan. Arttıran kimse veya şey.

Multiplier : Bir etkiyi artırmaya yarayan aygıt. Çarpan. Çarpıcı. Çoğaltıcı. Bilgisayar, fizik, iktisat alanlarında kullanılır.

A shift in individual demand : Bir tüketicinin bir mala olan istemini etkileyen fiyat dışındaki diğer değişkenlerde ortaya çıkan bir değişme sonucu bireysel istemin artması veya azalması, diğer bir deyişle bireysel istem eğrisinin sağa (yukarıya, kuzeydoğuya) veya sola (aşağıya, güneybatıya) kayması. Bireysel istem kayması.

Duplicating : Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Çoğaltma. Kopyalayan. Asıl eşlemle aynı özelikleri taşıyan yeni bir eşlemi tek işlemde elde etme; başka bir deyişle, bir pozitiften doğrudan doğruya bir pozitif, bir negatiften doğrudan doğruya bir negatif elde etme. eşlem'in karışıtı. (çoğaltımın bu çeşidinde en yalın işlem basımdır. negatif-pozitif işlemdeyse, bir ana pozitiften bir çoğaltım negatifi elde etme anlamına gelir. bu çoğaltım negatifi de bir ana negatiften sağlanmıştır. bu durumda, çoğaltımın ikinci anlamı, asıl kuşağın özelliklerini taşıyan yeni bir kuşağı iki işlemde elde etmektir). Kopyalama. Fotokopisini çeken. Çoğaltım. Taklidini yapan.

Augmentative : Artırma gücü olan. Büyültme eki (a). Büyüten. Büyültme eki. Artıran. Büyültmeli (s).

Ability rent : Yetenek rantı. Özel yeteneklere sahip olan kişilerin üretime katkılarının üstünde elde ettikleri kazanç fazlası. krş. kıtlık rantı.

Abolition of forced labour convention : Zorla ya da zorunlu çalıştırmanın herhangi bir biçiminin siyasal zorlama ve eğitme, siyasal ya da ideolojik görüşlerin açıklanması nedeniyle cezalandırma, işgücünü harekete geçirme, çalışma disiplinini sağlama, ayrımcılık ve işbırakımını, katılanları cezalandırma aracı olarak kullanılmasını yasaklayan, 1957 yılında kabul edilen temel uluslararası çalışma sözleşmelerinden birisi. Zorla çalıştırmanın yasaklanması sözleşmesi.

Multiplier coefficient synonyms : augmenter, ability to pay approach, a change in individual demand, augmenters, ability to pay principle, enhancer, a change in demand, a shift in supply, abnormal budget expenditures, a group shares, a shift in demand, a type mutual funds, abnormal budget receipts.