Oluşum nedir, Oluşum ne demek

  • Oluşma işi, teşekkül, teşkil.
  • Katman, kütle, gök cismi vb.nin biçimlenme süreci

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Herhangi bir varlığın zamanla belli bir biçime ve yapı özelliğine kavuşması.

Kişinin belli bir eğitim sürecinde kazandığı niteliklerin tümüne verilen ad.

Belli bir varlık kazanma, oluşma süreci.

Fiziksel Kimya alanındaki anlamı:

Kırılcaların, temel yapılarına bağlı olarak büyürken geliştirdikleri biçim.

Felsefi anlamı:

İnsan ruhu ve düşüncesinin kültür değerlerine tam bir anlayışla, katılabilecek bir biçimde tinsel gelişmesi ve biçimlenmesi. İnsanın belli ülkülere ve belli örneklere göre yetişmesi. // Gerçek oluşum son bulmuş bir şey değil, durmadan gelişen canlı bir oluştur.

Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı:

Gökcisimlerinin, canlıların doğup, biçimlenme süreci.

Kimya'daki anlamı:

1.Bir maddenin, yapısına giren öğelerden başlayarak meydana gelmesi süreci. 2.Kökeni, yaşı ve bileşimi aynı olan kayaçların meydana getirdiği bütünlük.

Orta Öğretim alanındaki anlamı:

[Bakınız: oluşma]

Bilimsel terim anlamı:

Bir bileşiğin öğelerinden yapılması.

Bir bileşik, faz, olay, biçim ya da ürünün ortaya çıkışı.

genel uygulayım:

Belirli bir yerbilimsel dönemde biçimlenmiş olan (katman, külte ve benzeri).

 

Biçimlenme süreci (katman, kütle, gökcismi ve benzeri).

Ayrıtsal özellikleri bulunan ya da gözlem ve bilgi konusu olan olgusal durum.

İngilizce'de Oluşum ne demek? Oluşum ingilizcesi nedir?:

formation, occurence

Oluşum tanımı, anlamı:

Sosyal oluşum : Zaman içinde insanların oluşturduğu toplumla ilgili sosyal değişim.

Oluşumcu : Oluşumculuk yanlısı olan.

Oluşumculuk : İnsanın ruh dünyasında oluşan ve gelişen bir durumun yaşla geliştiğini ileri süren görüş.

Oluşma : Oluşmak işi, teşekkül.

Teşekkül : Kurulma. Belli bir varlık ve biçim kazanma. Örgüt.

Teşkil : Oluşturma, ortaya çıkarma, meydana getirme. Oluşum. Örgütleme.

Katman : Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, tabaka. Altında veya üstünde olan kayaçlardan gözle veya fiziksel olarak az çok ayrılabilen, kalınlığı 1 santimetreden az olmayan tortul kayaç birimi, tabaka. Bir toplum içinde makam, şöhret, meslek vb. bakımdan ayrılan topluluklardan her biri, tabaka.

Kütle : Katı maddelerin büyük parçası, küme, yığın. Kitle. Bir nesneye uygulanan kuvvetle, oluşan ivme arasındaki orantıyı veren katsayı veya nesne niceliği.

Biçimlenme : Biçimlenmek işi, şekillenme, şekilleşme, formasyon.

Oluşum anomalisi : Yapılış bozukluğu.

Oluşum çöküntü koyağı : Yerkabuğunun, yaklaşık ve birbirine koşut doğrultulu iki kırık ya da kırık kuşakları arasında çökmüş bir kanadın içinde uzanan koyak.

Oluşum depremi : Yerkabuğunda, birden oluşan yerinden oynamaların sonuçladığı deprem.

Oluşum ısısı : Bir özdemlik kimyasal bileşiğin, öğelerinden yapılması için gerekli ısı. Ölçün koşullarda, bir mol bileşiğin öğelerinden yapılması sırasında alınan ya da verilen ısı niceliği. Bir bileşiğin elementlerinden oluşumu sırasında yayılan veya tüketilen ve elementlerin fiziksel haline (katı, sıvı, gaz) bağlı olan ısı miktarı.

 

Oluşum köşeli yığışımı : Kırıklarda, kanatlardan birinin diğerine sürtünmesi sonucu çeperlerden koparılan parçalarla oluşmuş kayaç.

Oluşum yeri : Canlı varlıkların (örneğin insan küme ve topluluklarının) oluşup gelişmesine elverişli koşullar barındıran yer.

Oluşumlu bölge : Yapısal devimler geçirmiş bölge.

Oluşumsal özellik : Özdeciği oluşturan öğeciklerin düzenlenimine bağlı özellik.

Oluşumsal yöntem : Olayların gelişimini incelemede baş vurulan, ana amacı olaylar arasındaki bağlantıları zaman akışı içinde saptamak ve daha alt biçimlerden daha yukarı biçimlere geçişleri incelemek olan bir çözümleme yöntemi.

Oluşum ile ilgili Cümleler

  • Bence sınırda işleri germek isteyen başka bir oluşum, başka bir irade var.
  • Günümüz teknolojisiyle bile kasırgaların oluşum ve hareketleri kaprislidir.
  • Terörizm, bir ülkenin bölünmesi ve ayrılıkçı bölgelerin oluşumu için en önemli faktördür.

Diğer dillerde Oluşum anlamı nedir?

İngilizce'de Oluşum ne demek? : n. formation, creation, Genesis, nascency

Fransızca'da Oluşum : formation [la]

Almanca'da Oluşum : n. Genese, Werdegang