Ortala nedir, Ortala ne demek

Ortala; Televizyon alanında kullanılan bir terimdir.

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

Alıcı yönetmenine, konuyu çerçevenin ortasına getirmesi için verilen komut.

Ortala ile ilgili Cümleler

 • Ortalama öğrencilersiniz.
 • Ortalama zekada birisi bunu anlayabilir.
 • Bir kelebeğin ortalama yaşam süresi ne kadar?
 • O, günde ortalama yedi mil yürür.
 • Ortalama görünümlüyüm.
 • Ortalama olarak, haftada bir kez sinemaya giderim.
 • Japon kadınları ortalama 26 yaşında evleniyorlar. Doğum oranının azalmasında bir gizem yok.
 • Büyük akıllar fikirleri, ortalama akıllar olayları, küçük akıllar ise kişileri tartışır.
 • Genel not ortalaman nedir?
 • En kötü ihtimalle, ortalama bir puan alacağım.
 • Ali ortalama boyda.
 • Ülkenizde saat başına ortalama ücret nedir?
 • Ali ortalama boyun üzerinde.

Ortala tanımı, anlamı

Orta : Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer. İyi ile kötü arasındaki durum. Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece. Yeniçeri Ocağında tabur. Çankırı iline bağlı ilçelerden biri. Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan. Ne büyük ne küçük, midi. Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm. Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen. İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş. Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre. Ne uzun ne kısa, midi. Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri. Orantı

 

Ardıl çıkarım üstikileri ortalaması : Evren değişkesinin, bağımsız gözlemler dizisinde ardı ardına gelen gözlemler arası çıkarıma dayalı kestirimi :.

Aritmetik ortalama : Bir diziyi oluşturan sayısal değerler toplamının o dizide yer alan değerler sayısına bölünmesiyle elde edilen sonuç. Dizi içindeki terimler toplamının terim sayısına bölünmesiyle bulunan değer. İki ya da daha çok niceliğin toplamını, bu niceliklerin sayısına bölmekle elde edilen sayı. n tane gerçel sayının toplamının n sayısına bölünmesiyle elde edilen sayı. Merkezi eğilim ölçümlerinden en çok kullanılanı olup tüm gözlem değerleri toplamının bilim sayısına bölünmesiyle elde edilen ortalama, ortalama.

Artık üstikileri ortalaması : Artık ya da yanılgı değişkesinin kestiricisi. Artık üstikileri ortalaması, yanılgıların üstikileri toplamının bağımsızlık sayısına bölümüdür. Bağımsız değişken birleşimlerinin birden çok yinelenmelerinin olduğu durumlarda artık üstikileri ortalaması, salt rasgelelikten gelen yanılgıyı gösteren arı yanılgı ve örnekbiçimin uygun bir işlevsel bağıntı olup olmadığını saptamada yardımcı olan uyum eksikliği bileşenlerine ayrılabilir, anlamdaş yanılgı üstikileri ortalaması.

 

Birleşik ortalama : Sonsuz sayıdaki ölçüm için ortalama değer. Sistematik hata olmayan ölçüm için gerçek değer.

Çizel ortalama : Özellikle değişme hızları ve oransal ilişkiler söz konusu olduğunda başvurulan ve yalınç biçimiyle n sayıdaki terimin çarpımının n'inci kökü olarak tanımlanan ortalama.

Değerlemede ortalama eder : Değerlendirilecek varlıkların belirli bir dönemdeki en düşük ve en yüksek ederlerinin ortalaması üzerinden değerlemenin yapılması.

Değiştirilmiş ortalama : Bir gözlemler kümesinin, bazı gözlemler çıkartıldıktan sonra elde edilen ortalaması.

Deveci ortaları : Görevleri savaşta siper işlerinde çalışmak, sefere gidiş ve dönüşte yeniçeri ağasının develerinin yük işleriyle uğraşmak olan, yeniçeri cemaat ortalarından sürekli olarak. ortalar ile zaman zaman değişen öteki ortalara verilen ad.

Emeğin ortalama verimliliği : Diğer üretim faktörleri sabitken, değişen emek değerlerine bağlı olarak birim emek başına elde edilen ürün.

Eşçarpanlı ortalama : Artı değerli n sayıda niceliğin çarpımlarının n'yinci dereceden kökü:.

Genel yapım giderleri ortalama oranı : Gelecek bir yıllık dönemde kullanılmak için önceden yapılan oranlama.

Geometrik ortalama : Bir istatistik serisinde bulunan terimleri birbiri ile çarparak, çarpımın terim sayısına göre, kökü alınırak hesaplanan ortalama. İki ya da daha çok nicelik çarpımının, bu niceliklerin sayısı derecesinden kökünü almakla elde edilen sayı. Mikrop üremeleri, nüfus artışı, doku kültürlerinde hücre üremeleri ve benzerleri dizideki veriler, özellikleri nedeniyle geometrik dizi biçiminde farklılaşan değerler gösterdiklerinden bu tip olaylarda aritmetik ortalama yerine merkezi eğilimin hesaplanması için kullanılan bir ölçüt.

Günlük ortalama ağırlık artışı : Günlük ortalama canlı ağırlık artışı.

Günlük ortalama ağırlık kazancı : Günlük ortalama canlı ağırlık artışı.

Günlük ortalama canlı ağırlık artışı : Hayvanın her gün için canlı ağırlığındaki değişimin miktarı, günlük ortalama ağırlık artışı, günlük ortalama ağırlık kazancı, günlük canlı ağırlık artışı.

Günlük ortalama sıcaklık : Herhangi bir yerde, gün içinde hava sıcaklığını saptamak için belli aralıklarla yapılan ölçü değerleri toplamının, ölçü sayısına bölünmesiyle elde edilen nicelik, bk. ortalama.

Hareketli ortalama : Göstergelerdeki hareketleri belirli bir dönem boyunca dikkate alan ve önceki döneme göre eğilimi gösteren ortalama.

Harmonik ortalama : Serideki aşırı değerlerin ortalama üzerindeki etkisini enaza indirmek için serideki sayıların her birinin tersi alınarak hesaplanan, diğer bir deyişle aritmetik ortalamanın tersinin alınmasıyla bulunan ortalama. Veri setindeki değerler bir zaman serisi, eşit koşullarda yapılmamış k sayıda deneyin sonuçlarının bir araya getirilmesiyle elde edilmiş bir veri seti veya birbirini izleyen sayılar bir dalgalanma gösteren veriler için kullanılan merkezi eğilim ölçüsü.

Haseki ortaları : Yeniçeri ocağının 14., 49., 6. ve 6. ortaları. Çok saygı gören ve kendilerine ağa diye seslenilen bunların orta yayabaşıları, ikisi sağda ve ikisi solda olmak üzere, camiye giderken padişahın yanında yürürler, ava çıktığında da buyrukları altındaki adamlar ve besledikleri tazılarla birlikte giderlerdi.

İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi : Parametrik varsayımlar yerine getirildiğinde ölçümle belirtilen sürekli bir değişkenin bağımsız iki farklı grup ortalamaları arasındaki farkını test etmek için kullanılan bir anlamlılık testi, bağımsız t testi.

İşlem üstikileri ortalaması : (Deneysel tasarım) Deneysel işlemlerden birine ilişkin düzeylerin etkileri arasındaki çıkarımların üstikileri ortalaması.

Kareler ortalaması : Varyans analizi içeriğinde, tahmin edicilerin ilgili özel varyanslarının hesaplanmasında kullanılan ve kareler toplamlarının kendi serbestlik derecesine bölümüyle elde edilen bir terim.

Laktasyon ortalaması : İneklerde 305 gün olan laktasyon dönemindeki ortalama süt miktarı. Genellikle dalgalı sürü ortalamasından % 8-15 daha yüksektir.

Numune ortalaması : Belirli sayıda ölçüm içeren bir takımın ortalaması.

Ortalam : X kümesi verildiğinde, X üzerinde sınırlı ve gerçek değerli işlevlerden oluşan bir doğrusal dönüşümü.

Ortalama aktiflik katsayısı : Bir iyonk bileşiğin deneysel olarak ölçülen aktiflik katsayısı. Ortalama aktiviflik katsayısını, tek tek bileşenlerin aktiflik katsayısına ayırmak mümkün değildir.

Ortalama alyuvar çapı : Belirli sayıda ölçülen alyuvar çaplarının toplamı, ölçülen alyuvar sayısına bölünmesiyle elde edilen aritmetrik ortalama değer, OAÇ, MCD. İnsan ve bazı hayvan türlerinde OAÇ değerleri (mikrometre); insan: 5.5-8.8, at: 5-6, sığır: 4-8, koyun: 3.2-6.0, keçi: 2.5-3.9, köpek. 6.7-7.2, kedi: 5.5-6.3.

Ortalama alyuvar hacmi : Bir alyuvarın ortalama hacmini mikron küp olarak gösteren bir indekstir, OAH, MCV. OAH = Hematokrit değer (%) x 10 / Alyuvar sayısı (mm3’de milyon) formülüyle hesaplanır. İnsan ve bazı hayvan türlerinde OAH değerleri; insan: 78-94, at: 37-58, sığır: 40-60 koyun: 28-40, keçi: 16-25, köpek. 60-77, kedi: 39-55.

Ortalama alyuvar hemoglobin derişimi : Her bir alyuvara düşen ortalama yüzde hemoglobin miktarını belirtir, OAHbD, MCHC. OAHbD = Hemogolobin (gr/100ml) / Hematokrit değer (%) x 100 formülüyle hesaplanır. İnsan ve bazı hayvan türlerinde OAHbD değerleri; insan: 32-36, at: 31-37, sığır: 30-36, koyun: 31-34, keçi: 30-36, köpek. 32-36, kedi: 30-36.

Ortalama alyuvar hemoglobini : Her bir alyuvara düşen ortalama hemogolobin miktarının pikogram (pg) belirten bir indeks, OAHb, MCH. OAHb = Hemogolobin (gr/100ml)x 10 / Alyuvar sayısı (mm3’de milyon) formülüyle hesaplanır. İnsan ve bazı hayvan türlerinde OAHb değerleri; insan: 27-31, at: 12.3-19.7, sığır: 11-17, koyun: 8-12, keçi: 5.2-8.0, köpek. 19.5-24.5, kedi: 12.5-17.5.

Ortalama alyuvar kalınlığı : Ortalama alyuvar hacmi ve çapı kullanılarak bulunan değer, OAK, MCT.

Ortalama anlak : Anlık gücünün toplum içindeki dağılımında orta noktaya düşen ve bazen zekâ bölümü 100'lük ya da 50'lik noktası ile gösterilen düzey.

Ortalama atardamar basıncı : Bir kalp döngüsünde oluşan basınçların ortalaması, orta basınç. Sistolik basınçla iki diyastolik basınç toplamının üçe bölünmesi veya diyastolik basınçla nabız basıncının üçte birinin taplamıyla bulunur.

Ortalama ayrıklık : Yer'in ve gezegenlerin güneş çevresinde, çift-yıldızlarda yoldaşın başyıldız çevresinde yaptığı elips deviminde, ..formül.. eşitliği ile tanımlanan M açısı. Burada P dolanma dönümü, t günberi ya da enberiden geçme zamanı, t0 ise yörünge üzerinde verilen bir noktaya geldiği zamandır. Bu tanımda M nin birimi radyandır.

Ortalama birim eder : Var olan çeşitli ederlerin ortalaması olarak beliren eder.

Ortalama değişken maliyet : Toplam değişken maliyetin üretim miktarına bölünmesiyle hesaplanan, bir birim mal üretmek için katlanılan değişken maliyet.

Ortalama dışalım eğilimi : Bir ülkede belli bir dönemde gerçekleştirilen dışalımın milli gelire bölünmesiyle hesaplanan, belirli bir dönemde bir birim milli gelire karşılık gelen dışalım.

Ortalama dolaşım doluş basıncı : Dolaşımın kanla dolması için gerekli olan ortalama basınç. Dolaşımdaki kan hacmiyle doğru orantılıdır.

Ortalama eder : Bir birine yakın özellikte bulunan aynı tür mallar için saptanan ortalama eder.

Ortalama eğrilik : Bir yüzey için, başçıl eğriliklerin toplamı.

Ortalama enfeksiyon dozu : Enfeksiyöz doz 50.

Ortalama enlem : Yer yuvarlağı üzerinde bir nokta için çeşitli zamanlarda ölçülerek bulunan enlem değerlerinin ortalaması.

Ortalama erkin yol : Bir uçun özdeciğinin, başka biri ile çarpışıncaya dek gittiği ortalama uzaklık. Bir ses dalgasının, bir odada ardışık iki yansıma arasında gittiği ortalama uzaklık.

Ortalama etkin doz : İlaç uygulanan canlıların yarısında beklenilen etkiyi oluşturan ilaç dozu, ortalama tedavi edici doz.

Ortalama etkinlik : Çözeltideki karşıt artı ve eksi yükünlerin etkinliklerini veren geometrik ortalama.

Ortalama gelir : Belirli bir dönemde elde edilen toplam gelirin üretim miktarına bölünmesiyle hesaplanan, diğer bir deyişle belirli bir dönemde bir birim maldan elde edilen gelir.

Ortalama genişlik : Aynı büyüklükteki örneklemlerin genişliklerinin yalın ortalaması. Ortalama genişlik, yinelenmiş örneklemede evrenin ölçünlü sapması için bir kestirici olarak kullanılabilir.

Ortalama gidim : Gaz özdeciklerinin çarpışmadan gidebildikleri uzunlukların ortalaması.

Ortalama güneş : Düzgün bir zaman ölçüsünün sağlanması için düşünülen sanal bir güneş, öyle ki bu güneş görünen yıllık devinmede hep gök eşleği üzerinde dolanır. Devinim açısal hızı değişmez yıllık dolanımını gerçel Güneş'le bitirir.

Ortalama güneş günü : Güneşin bir boylamdan ardışık iki geçişi arasındaki değişmez süre. Ortalama güneşin öğlenden art arda iki geçişi arasındaki zaman süresi; 86400 saniye.

Ortalama güneş zamanı : Ortalama güneşe göre belirlenen zaman.

Ortalama günlük kazanç : Genellikle kilogram, gram veya libre olarak ifade edilen ve büyümekte olan hayvanların ortalama günlük canlı ağırlık artışı.

Ortalama işçi geliri : Sosyal sigorta kesintileri öncesi ücret ödemeleri ile paralı izin, fazla mesai ve ikramiye gibi diğer ödemeler toplamının, çalışılan saate ya da çalışan işçi sayısına bölünmesiyle bulunan gelir.

Ortalama iyon ömrü : Bir atom veya molekülün iyonlaşması ve onun bir veya daha fazla elektronla birleşmesi, veya fazla elektronlarını kaybetmesi, arasındaki ortalama zaman.

Ortalama kar aşamaları : Tecimsel uğraşının türüne, önemine, özelliğine; vergi yöntemi yasasındaki kural ve koşullara göre bu işleri yapanlar için saptanan ortalama kâr aşamaları.

Ortalama kutup : Yer'in dönme ekseninin cisme kaskatı bağlı olmaması ve salınarak ağır ağır dönmesinden ötürü kutupların içinde dolandığı yaklaşık 20 metre kenarlı karenin merkezi.

Ortalama küresel ışık yeğinliği : Bir kaynağın bütün doğrultularındaki ışık yeğinliği değerlerinin ortalaması.

Ortalama maliyet : Toplam maliyetin toplam üretim miktarına bölünmesiyle hesaplanan, bir birim mal üretmek için katlanılan maliyet.

Ortalama maliyet fiyatlandırması : Bir malın fiyatının, o malın ortalama maliyetine belirli bir kâr payı eklenmesiyle belirlenmesine dayanan ve R. E. Hall ile C. J. Hitch’in görgül çalışmaları sonucunda saptanan bir tür maliyet üstü fiyatlandırma yöntemi.

Ortalama öğle : Ortalama güneşin öğlene geldiği an.

Ortalama ölçümü : Sayal ortalama, ortanca ve tepedeğer gibi çeşitli yollarla elde edilen, bir dizi ya da dağılımın ortaç ya da genel eğilimini veren ölçüm.

Ortalama ömür : Nötron ve mezonlar gibi bazı taneciklerin ortalama yaşama süresi. Bir atom sistemindeki belirli bir radyonüklid sayısının başlangıçtaki değerinin, 1/e (=0,368) kesrine indirgendiği ortalama süre.

Ortalama örneklem sayısı işlevi : Ardışık çözümlemede karara ulaşmak için ilgili evrendeğerin bir işlevi olarak ele alınan beklenen ya da ortalama örneklem sayısı.

Ortalama sabit maliyet : Toplam sabit maliyetin üretim miktarına bölünmesiyle hesaplanan, bir birim mal üretmek için katlanılan sabit maliyet.

Ortalama sapma : Bir değerler dizisinin ortalama değere göre yaptığı sapmaların (ayrılıkların) salt değerinin aritmetik ortalaması; Ay. bk. ortalama yanılgı. Gözlem değerlerinin ortalama değerden salt sapmalarının ortalaması olan bir yayılma ölçüsü. Ortalama değer, yalın ortalama ya da ortanca olabilir:. Bir dağılımın yayılmasını ölçmek üzere başvurulan ve gözlemlerin sayısal ortalamadan saltık sapmaları toplamının gözlem ya da sıklık sayısına oranı olarak tanımlanan değer. bk. yayılma ölçümü.

Ortalama serbest yol : Bir gaz veya sıvı içerisindeki bir molekülün hareket sırasında meydana gelen çarpışmalar arasındaki ortalama mesafe. Belirli bir parçacığın, verilen bir ortamda belirli bir türle etkileşmesinden önce izlediği yol.

Ortalama sistemik doluş basıncı : Bütün kan akımı durdurulduğunda sistemik dolaşımın herhangi bir yerinde ölçülen ve kalbe dönen kanın belirlenmesinde önemli olan bir basınç.

Ortalama standart hatası : Standart sapmanın takımındaki ölçüm sayısının kare köküne bölünmesiyle bulunan değer.

Ortalama tasarruf eğilimi : Belli bir dönemde gerçekleştirilen tasarrufların harcanabilir gelir içindeki payı, diğer bir deyişle belli bir dönemde yapılan tasarrufun harcanabilir gelire oranı.

Ortalama tedavi edici doz : Ortalama etkin doz.

Ortalama tüketim eğilimi : Belli bir dönemde yapılan tüketim harcamalarının harcanabilir gelir içindeki payı, diğer bir deyişle belli bir dönemde yapılan tüketim harcamalarının harcanabilir gelire oranı.

Ortalama tümdeger yöntemi : Bu yöntem satın alınan işlenilmemiş özdek bölümlerinin ambarlarda belirli satımcılarla bağlılıklarını yitirerek karışmış oldukları ve ambardan çıkışların bu karışımdan alındıkları varsayımına dayanır. Buna uygun olarak ambar çıkışları, belli bir anda ambardaki malların ağırlıklı ortalama tümdeğerleriyle sayışımlanır.

Ortalama ücret geliri : İşgücü piyasalarının katılığı ile işgücü maliyeti kaynaklı enflasyonun önemli bir göstergesi olup, işçiye yapılan toplam ücret ödemesinin, çalışılan saate ya da çalışan işçi sayısına bölünmesiyle bulunan gelir. karşılığı ortalama gelir.

Ortalama üstikisel sapma : Bir gözlemler kümesinin, herhangi bir başlangıç noktası çevresindeki ikinci baklemi. Eğer başlangıç noktası yalın ortalama ise, ortalama üstikisel sapma, değişke adını alır. anlamdaş ortalama üstikisel yanılgı.

Ortalama üstikisel yanılgı : [Bakınız: ortalama üstikisel sapma].

Ortalama vergi oranı : Vergi mükelleflerinin ödedikleri vergi tutarının gelirlerine oranı.

Ortalama yanılgı : Bir gözlem dizisinde yapılan yanılgıların (gözlenen değerlerin ortalama değerden farkları) salt değerlerinin aritmetik ortalaması.

Ortalama yatay ışık yeğinliği : Bir kaynağın, merkezinden geçen yatay düzlem içinde bütün doğrultulardaki ışık yeğinliğinin ortalaması.

Ortalama yatırım eğilimi : Belli bir dönemde yapılan yatırım harcamalarının milli gelir içindeki payı, diğer bir deyişle belli bir dönemde yapılan yatırım harcamalarının milli gelire oranı.

Ortalama yıldız zamanı : İlkbahar noktasının bir yıl içindeki ortalama yerine göre belirlenen zaman.

Ortalama zaman saati : Ortalama güneşin devinme hızına göre işleyen , yani dönme hızı değişmeyen ve bir ortalama güneş gününde iki dönüş yapan saat.

Ortalama zehirli doz : Zehirli madde uygulanan canlıların yarısında beklenilen zehirli belirtilerin oluşmasına neden olan zehirli madde miktarı, ZD 50.

Ortalamalar kökeni : Yatay ve düşey eksenlerin ortalamada kesiştiği bir eksenler dizgesinde başlangıç noktası.

Ortalar : Kars şehrinde, Susuz ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Ortalar üçgeni : Köşeleri bir üçgendeki kıyıların orta noktaları olan üçgen.

Ortalatma : Ortalatmak işi.

Ortalatmak : Ortalama işini yaptırmak.

Ortalayabilme : Ortalayabilmek işi.

Ortalayabilmek : Ortalama imkânı veya olasılığı bulunmak.

Ortalayı : Yarı yarıya. Yan tutmaksızın.

Saat başına ortalama ücret : Bir işçiye saat başına ödenen ücretlerin ortalaması.

Sapma üstikileri ortalaması : Herhangi bir başlangıç noktası çevresindeki ikinci beklem. Eğer, başlangıç noktası olarak gözlemlerin ortalaması alınırsa, sapma üstikileri ortalaması değişkeye eşit olur.

Sayal ortalama : Bir dağılımın ağırlık noktası niteliğini taşıyan ve tek tek gözlem değerleri toplamının gözlem sayısına oranı olarak tanımlanan ortaç eğilim ölçümü.

Sayıltılı ortalama : Bir sıklık dağılımında sayal ortalamanın kestirme yoldan bulunması amacıyla göreceli olarak sıfır sayılan belli bir gözlem değeri ya da bölüt aralığı.

Sermayenin ortalama etkinliği : Yapılacak her bir birimlik yatırım başına, bu yatırımın iktisadi ömrü boyunca sağlayacağı beklenen net getiri.

Sermayenin ortalama verimliliği : Diğer üretim faktörleri sabitken, değişen sermaye değerlerine bağlı olarak birim sermaye başına elde edilen ürün.

Solak ortaları : Yeniçeri ocağının, padişahın gözetçiliği görevini yapan 60, 61, 62 ve 6. ortaları.

Tartılı ortalama : Bak. ağırlıklı ortalama.

Tartılı sayal ortalama : Bir diziyi oluşturan gözlem değerleri arasında ağırlık ayrımlarının bulunduğu durumlarda başvurulan ve her terime önemiyle orantılı olarak ayrı katsayılar vererek bulunan ortalama.

Üstikisel ortalama : Değişken değerlerinin üstikilerinden ya da genel olarak, onların üstikisel bir işlevinden bulunan ortalama. Örneğin ölçünlü sapma bir üstikisel ortalamadır.

Yalın ortalama : Dizisinde, değerler toplamının değerlerin sayısına bölünmesiyle elde edilen nicelik.

Yanılgı üstikileri ortalaması : [Bakınız: artık üstikileri ortalaması].

Yarı ortalamalar yöntemi : (bağlanım çözümlemesi) Bağlanım doğrusunun çabuk kestirimi için veriler iki eşit öbeğe ayrılarak her birinin ortalamasından ya da bu öbekleri belirtici özellikte iki noktadan geçen düz bir çizgi çizilmesi.

Yavru ortalamalarına göre seleksiyon : Özellikle erkek damızlıkların seçiminde önem taşıyan ve bir hayvanın genotipik değerini yavrularının fenotipik değeri yardımıyla tahmin etmek için kullanılan bir seleksiyon yöntemi, projeni test.

Yaya ortaları : Yeniçeri ocağının üç bölümünden biri olan 1-10. ortalar, bk. sekban bölükleri, ağa bölükleri.

Yıllık ortalama sıcaklık : Herhangi bir yerde, bir yıllık süre içinde her gün saptanan hava sıcaklıkları toplamının gün sayısına bölünmesiyle elde edilen nicelik, bk. ortalama.

Yıllık ortalama sıcaklık ayrımı : Yılın en sıcak ve en soğuk ay ortalama değerleri arasındaki ayrım.

Yürüyen ortalama süreci : [Bakınız: yürüyen toplama süreci].

Ortalama : Ortalamak işi. Yaklaşık olarak. İki veya ikiden fazla sayının toplamının toplanan sayıların adedine bölünmesiyle elde edilen (sayı), vasati, averaj. (o'rtalama) Orta yerinden.

Ortalamak : Ortasını bulmak, ortasına varmak. Futbolda topu kale ağzındaki arkadaşlarına havadan göndermek.

Ortalamasına : Ortalayarak.

Yıllık ortalama : Bir yılın verilerine göre hesaplanan ortalama.

Diğer dillerde Ortala anlamı nedir?

İngilizce'de Ortala ne demek ? : centre up!, frame up!