Sığırlar nedir, Sığırlar ne demek

Sığırlar; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir terimdir.

Biyoloji'deki anlamı:

Memeliler (Mammalia) sınıfının, çift parmaklılar (Artiodactyla) takımının, boynuzlugiller (Bovidae) familyasından, kaba yapılı, boynuzlu, hantal, kuyrukları püsküllü bir alt familya. Boğa (Bos taurus), Tibet sığırı (B.grunniens), Hint mandası (Buffelur bubalus), yaban sığırı (Bibos gaurus) misk öküzü (Ovibos moschatus) türleri iyi bilinir.

Zooloji'deki anlamı:

(Bovinae),türleri iyi bilinir.

Sığırlar ile ilgili Cümleler

  • Sığırlar kırsalda otlanıyorlar.
  • Bir kovboy sığırları otlağa götürüyor.
  • Köpekler sığırları gütmeye yardım eder.
  • Sığırlar damgalarla işaretlenirler.
  • Kıtlıktan dolayı sığırlar açlıktan öldü.
  • Sığırlar otla beslenirler.
  • Trompetler ses çıkardığında, ordu bağırdı ve trompet sesinde, adamlar yüksek sesle bağırdığında, duvar çöktü; bu yüzden herkes doğruca içeriye hücum etti ve şehri aldılar.Şehri LORD'a verdiler ve kılıçla onun içinde yaşayan her şeyi yok ettiler-erkekler, kadınlar, gençler ve yaşlılar, sığırlar, koyunlar ve eşekler.
  • Onlar atları ve sığırları çaldı.
  • Sığırlar açlıktan ölüyor.
  • Onların sığırlarının hepsi şişman.

Sığırlar anlamı, tanımı

Sığı : Bir çeşit geyik, karaca

 

Sığır : Geviş getirenlerden, boynuzlu büyükbaş evcil hayvanların genel adı. Anlayışsız, kaba saba kimse.

Sığırlarda adenovirüs enfeksiyonu : Buzağılarda ve besi sığırlarında, ateş, kanlı ishal, merme ve ağız mukozasında konjesyon, ön midelerde ve mayalıkta nekroz, ülser, pnömoenteritis ve keratokonjuktivitisle belirgin adenovirüs enfeksiyonu. Etken damar endotel hücrelerinde yerleşerek trombozlara ve iskemik nekrozlara neden olur.

Sığırlarda nodüler nekroz : Sığırlarda, iskelet kaslarında seyrek olarak karaciğer, akciğer, lenf yumruları ve testislerde, epiteloid hücreler, dev hücreleri ve eozinofil lökosit içeren, 1-5 santimetre çapında, tabakalı görünümlü, yangısal ve nekrotik patolojik değişim, Roeckl granülomu. Olayların kimilerinden Actinomyces pyogenes izole edilmesine rağmen hastalık nedeni olarak düşünülmez.

Sığırların ailevi ataksi ve konvulziyonu : Angus buzağılarında görülen aralıklı tetanik konvulziyonlar, eş güdüm bozuklukları, felç ve beyincikte seçici kortikal dejenerasyonla belirgin kalıtsal hastalık.

Sığırların akciğer perküsyon sahası : Akciğerlerin muayene edildiği üçgen biçimindeki alan.

Sığırların akut akciğer amfizemi : Çayır amfizemi.

Sığırların bulaşıcı keratokonjunktivitisi : Dünyanın her yerinde rastlanan, yazın vektörü olan Hippolates cinsinden sineklerdeki artışa bağlı olarak salgınlar hâlinde ortaya çıkan, Moraxella bovis tarafından oluşturulan, göz kapağı zarlarının yangısı ve kornea ülseriyle belirgin hastalık, enfeksiyöz sığır keratokojuntivitisi, pembe göz hastalığı, enfeksiyöz keratokonjuktivitis.

 

Sığırların bulaşıcı plöropnömonisi : Sığırlarda, Mycoplasma mycoides tarafından meydana getirilen, subakut veya kronik tarzda seyreden, sero-fibrinöz plörizi ve lober pnömoniyle belirgin bulaşıcı enfeksiyöz hastalık.

Sığırların bulaşıcı püstüler vulvovajinitisi : Herpesviridae ailesi, Alphahepresvirinae alt ailesinde bulunan sığır herpesvirüs 1’in boğalarda penis ve prepusyumda, ineklerde vajina ve vulvada püstül oluşumuyla ve gebe hayvanlarda yavru atmayla belirgin çok bulaşıcı hastalık, çiftleşme egzantemi, enfeksiyöz püstülar vulvovajinitis, veziküler vajina yangısı, İPV, sığırların veziküler çiftleşme egzantemi. Enfeksiyon koyun ve keçilere de vajina yangısına yol açar.

Sığırların bulaşıcı rinotrakeitisi : Sığırların üst solunum yolları, trahea ve konjunktivada yangısal lezyonlarla belirgin, sığır herpesvirüs Tip-I tarafından oluşturulan, akut ve bulaşıcı bir hastalığı, enfeksiyöz sığır rinotrakeitisi, İBR, kırmızı burun hastalığı, koyital ekzantem, koyital vezikular egzantem.

Sığırların bulaşıcı servikovajinitis ve epididimitisi : İneklerde kronik salpingitis, hidrosalpinks ve bursal yapışmalar ve boğalarda interstisyel epididimisle belirginleşen ve kısırlığa neden olan, cinsel temasla bulaşan, sadece Güney Afrika’da görülen bir Herpesvirüs-4 enfeksiyonu, epivag, epivajinitis.

Sığırların burun granülomu : Ilıman iklimli bölgelerde, sığırlarda Drechslera rostata ve Rhizobium türleri mantar antijenlerinin solunum yoluyla alınması sonucu burun mukozasında polip tarzında granülomların biçimlenmesiyle belirgin hastalık, mikotik burun granülomu.

Sığırların deri anjiyomatozisi : Sığırlarda özellikle sırt bölgesindeki deride çok sayıda iyicil damar tümörünün oluşumuyla belirgin, yangı veya şiddetli kanamalara neden olabilen hastalık.

Sığırların dermatofitozisi : Sığırlarda Trichopyton verrucosum mantarlarıyla oluşan deri enfestasyonu. Genç ve kapalı ahırlarda tutulan hayvanlarda, çok sayıda sığırın bir arada tutulduğu durumlarda ve kış mevsiminde yaygındır.

Sığırların doğum sonu hemoglobinürisi : Doğum sonrası hemoglobinüri.

Sığırların efemeral fever hastalığı : Üçgün hastalığı.

Sığırların enzootik artrogripozisi : Akabane virüs hastalığı.

Sığırların enzootik yavru atması : Sığırlarda Chlamydia cinsi etkenler tarafından oluşturulan salgın yavru atmalar.

Sığırların epizootik abortusu : Epizootik sığır abortusu.

Sığırların eritropoetik protoporfirisi : Eritropoetik protoporfiri.

Sığırların farsi hastalığı : Sığır nokardiozisi.

Sığırların gebelik toksemisi : Etçi sığırlarda görülen gebelik sırasında rasyondaki proteinle enerji dengesinin bozulması sonucu, genellikle kış aylarında oluşan kilo kaybı ve depresyonla belirgin metabolik bir bozukluk.

Sığırların generalize glikojenozis ıı hastalığı : Shorthorn ve Brahman ırkı sığırlarda görülen, İnsanların pompe hastalığına benzeyen, 1, 4 glikozidaz enziminin yetersizliğine bağlı olarak oluşan bir çeşit glikojen depo hastalığı. Kaslarda ve sinir sisteminde yaygın glikojen birikimiyle klinik olarak gelişme bozukluğu, eş güdüm bozukluğu, kaslarda güçsüzlük ve ayağa kalkamama biçimlenir.

Sığırların granülositopati sendromu : Holştayn ırkı sığırlarda, gelişme geriliği, deri yangısı, ağız ülserleri, anemi, lökositozis, lenf yumrularında fibrozis, kalıcı nötrofilik lökositozisli anemi ve tekrarlayan enfeksiyonlarla belirgin kronik seyirli, çekinik kalıtsal bir hastalık.

Sığırların hemophilus sommus enfeksiyonu : Sığırlarda Haemophilus sommus tarafından oluşturulan, beyinde vaskülitis, tromboz, kanama ve nekrozla belirgin septisemik bir enfeksiyon.

Sığırların herpesvirüs 4 enfeksiyonu : Sığırlarda Herpesvirüs-4 ile oluşan meme başında; 2-4 mm çapında vezikül, püstül, ülser ve kabuklarla belirgin viral bir hastalık.

Sığırların hipoton hiperhidratasyonu : Paroksimal hemoglobinüri.

Sığırların idrar torbası hematürisi : Enzootik kan işeme.

Sığırların kanamalı septisemisi : Pasteurella multocidea tip B ve E tarafından oluşturulan ve özellikle yağışlı mevsimlerde görülen ve yüksek ateşle seyreden perakut seyirli, serozalarda ve iç organlarda peteşiyel kanama, kanamalı mide bağırsak ve akciğer yangısıyla belirgin hastalık.

Sığırların kangrenli nezlesi : Herpesviridae ailesinde, Gammaherpesvirinae alt ailesindeki bir virüsün sığırlarda keratokonjunktivitis, stomatitis, ensefalitis ve deri egzantemleriyle belirgin; akut, bulaşıcı ve öldürücü viral bir hastalığı, kangrenli nezle, koriza kangrenoza bovum, coryza gangrenosa bovum, malign kataral fever, CGB. Virüsün etkisiyle T lenfositlerde ve lenfoblastlarda üreme, vaskülitis ve doku nekrozları oluşur. T-lenfositlerin üremesi virüsün baskılayıcı T lenfositlerini enfekte etmesinden kaynaklanır.

Sığırların ketozisi : Asetonemi, asetonüri, hipoglisemi, karaciğer dejenerasyonu ve sindirim sisteminde işlevsel bozukluklara yol açan, karbonhidrat metabolizmasının bozukluğuna bağlı olarak ortaya çıkan bir metabolizma hastalığı. Klinik olarak sığırlarda sindirim ve sinirsel form olmak üzere iki formda seyreder. Klinik bulguların varlığı ve yokluğuna göre klinik ve subklinik ketozis olarak sınıflandırılır.

Sığırların korona virüs enfeksiyonu : Yeni doğan buzağılarda tek başına veya rotavirüs veya Cryptosporidium ile birlikte ishale neden olan viral bir hastalık. Dehidrasyon, asidozis ve hiperkalemi sonucu zayıflama ve durgunluk görülür.

Sığırların lenfadenozu : Sığır lökozu.

Sığırların mamillitisi : Herpesviridae ailesinde sığır herpesvirüs tip 2’nin sığırlarda neden olduğu özellikle meme başı mukozasında ülserleşmelerin görüldüğü hastalık.

Sığırların nodüler egzantemi : Yumrulu deri hastalığı.

Sığırların nodüler nekrozu : Sığırlarda, iskelet kaslarında seyrek olarak karaciğer, akciğer, lenf yumruları ve testislerde, epiteloid hücreler, dev hücreleri ve eozinofil lökosit içeren, 1-5 santimetre çapında, tabakalı görünümlü, yangısal ve nekrotik patolojik değişim, Roeckl granülomu. Olayların kimilerinden Actinomyces pyogenes izole edilmesine rağmen çoklu granülomların nedeni olarak düşünülmez.

Sığırların omurilik miyelopatisi : Avusturalya Murray Grey ırkı etçi sığırların doğuştan veya bir yaşına kadarki dönemde omurilik, orta beyin ve beyincikteki sinir hücrelerinde dejenerasyon ve felçle belirgin kalıtsal hastalık.

Sığırların papüler stomatitisi : Poxviridae ailesinde yer alan sığır parapoksvirüs 1’in sığırlarda neden olduğu, hafif seyirli merme, burun delikleri ve ağız boşluğunda çok sayıda küçük, sert kabartıların oluşmasıyla belirgin, iyi seyirli hastalığı. Ara sıra yemek borusu ve ön midelerde de patolojik değişimlere rastlanır. Kabarıklıkların ortalarındaki nekroz nedeniyle, krater benzeri bir görünüm biçimlenir.

Sığırların peteşiyal humması : Sığırların klinik olarak dil, konjunktiva ve vulva mukazası üzerinde peteşiyal kanamalarla belirgin, nötrofillerde yerleşen Cytoecetes ondiri tarafından oluşturulan hafif seyirli ateşli hastalık.

Sığırların pnömonik pastörellozisi : Pnömonik pastörellozis.

Sığırların sporadik ensafalomiyelitisi : Sığırlarda, Chlamydia psittaci serotip-2 tarafından oluşturulan, damar duvarlarının, seröz zarların, eklem sinovyalarının yangısı ve seyrek olarak da ensefalomiyelitisle belirgin bir hastalık. Klinik olarak yüksek ateş, zayıflık ve amaçsız yürüme görülür, Buss hastalığı, bulaşıcı serözitis, sporadik sığır ensefalomiyelitisi, klamidiya enfeksiyonu.

Sığırların subklinik ketozisi : Keton cisimleri konsantrasyonunun yükselmesiyle belirgin ketozisin tipik klinik bulguları olan iştahsızlık, sert dışkılama ve bilinç kaybı gibi klinik bulguların henüz gözlenmediği preklinik aşama.

Sığırların süngerimsi beyin hastalığı : Özellikle erişkin süt sığırlarında zayıflık, süt veriminin düşmesi ve davranış bozukluklarıyla başlayan 2 hafta-6 ay sonra ölümle sonlanan, beynin gri maddesinde çift taraflı, bakışımlı vakuolleşme ve nöropilde mikrokavitelerle belirgin prion hastalığı, BSE, deli dana hastalığı, deli inek hastalığı, bovin spongiform ensefalopati.

Sığırların trikomoniyazisi : Sığırlarda Tritrichomanas foetus ile oluşan, kısırlık, yavru atma ve piyometrayla belirgin cinsel temasla bulaşan protozoon hastalığı.

Sığırların ülseratif mammillitisi : Süt ineklerinde Herpes virüslerinin oluşturduğu yaygın olarak meme başlarında, seyrek olarak de meme lopları derisinde ülseratif lezyonlar oluşturan viral bir enfeksiyon.

Sığırların veziküler çiftleşme egzantemi : Sığırların bulaşıcı püstüler vulvovajinitisi.

Sığırların virüs diyare mukoza hastalığı : Sığırlarda Flaviviridae ailesinde Pestivirüs tarafından oluşturulan bulaşıcı, birbirinden ayrı iki hastalık tablosu, BVD/MD, viral diyare-mukoza hastalığı. Viral diyarede ateş, ishal, mukozal değişimler ve lökopeniyle belirgin olup seyrek olarak ölüm görülür. Mukoza hastalığında, ateş, mukoid burun akıntısı, kanlı ishal, hızlı dehidrasyon, sindirim sisteminde erozyon, ülser ve kanamalarla görülür ve daima ölümle sonuçlanan bir hastalıktır. Virüsün nonsitopatik suşuyla gebeliğin ilk 4 ayında fetüsün transplasental enfeksiyonundan inatçı enfekte ve immünotoleranslı taşıyıcı hayvanların süperenfeksiyonlarına uğradıklarında öldürücü mukoza hastalığı biçimlenir.

Sığırların yaz nezlesi : Alerjik burun yangısı.

Sığırların yüksek rakım hastalığı : Yüksek rakım hastalığı.

Şarole sığırlarında ilerleyici ataksi : İlerleyici ataksi.

Diğer dillerde Sığırlar anlamı nedir?

İngilizce'de Sığırlar ne demek ? : buffalos