Sofist nedir, Sofist ne demek

Sofist; bir felsefe terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Bilgici.
  • Safsatacı, yanıltıcı

Sofist hakkında bilgiler

Sofistler, MÖ 5. yüzyılda para karşılığında felsefe öğreten gezgin felsefecilerdir. Özellikle Atina’da çağın önde gelen bilgeleri var olan değerleri (kritias) eleştirmişlerdir. Göreceli ve kuşkucu düşüncenin köklerini atmışlar ve geliştirici olmuşlardır.

Etimoloji bakımından ‘sofist’ kelimesi Yunanca sophos (bilge, becerikli, zeki) sözcüğünden türetilen sophistes’ten gelir, öğrenmeyi ve öğretmeyi meslek edinen kişileri belirtmek için kullanılır.Dönemin sosyal değişimleri ve siyasal gelişimleri (5.yy Atina Demokrasisi) sofistlerin etkili olmalarına yol açmıştır. Çünkü sofizmin doğuş nedenleri arasında Atina demokrasisinin tamamen yeni türden bir eğitime, pedagojiye duyduğu pratik gereksinim gerçek belirleyici bir nedendir. Bir anlamda ‘Yunan Aydınlanması’ olarak adlandırılacak gelişmenin yaratıcılarıdır.

İlk sofistlerin toplumda büyük bir saygınlığı olmasına rağmen felsefe tarihinde ‘sofist’ denildiğinde akla olumsuz bir anlam gelir. Bu anlam başta dönemin en önemli filozofu olan Platon’un, Sokrates’in ve Aristoteles’in sofistlere karşı yürüttüğü mücadeleden ileri gelmektedir. Sofistler sürekli bu düşünürler tarafından eleştirilmiş ve küçük görülmüşlerdir. Bir de para karşılığı ders vermeleri o dönemde yadırganmıştır. Bununla birlikte felsefe tarihi içinde erdemin öğretilir olup olmadığı gibi çok önemli soruların sorulmasında ya da yeni yaklaşımlar geliştirilmesinde sofistler her dönem önemli etkilere yol açmışlardır.

 

Sofist ile ilgili Cümleler

  • Sen çok sofistikesin.
  • Jale sofistike bir hanımefendi.
  • Ali çok sofistike.
  • Ali oldukça sofistike görünüyor.
  • Bu sofistike bir enstrümandır.
  • Ali daha sofistike oluyor.
  • Sen sofistikesin.

Sofist anlamı, kısaca tanımı:

Sofistik : Sofistlere özgü. Safsatalı, yanıltmalı.

Sofistike : Yapmacık. Yanıltıcı. Karmaşık. Karmaşık.

Sofistlik : Sofist olma durumu.

Bilgici : Sofizmden yana olan (kimse, düşünce vb.), sofist.

Safsatacı : Boş, temelsiz, asılsız konuşan (kimse).

Yanıltıcı : Yanıltma özelliği olan, sofistike.

Yüzyıl : İçinde yaşanılan zaman. Milat başlangıç alınarak 1-100, 101-200, 201-300 vb. olarak sayılan yüzyıllık dönem. Yüzyıllık süre, asır.

Para : Kuruşun kırkta biri. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit. Kazanç.

Felsefe : Dünya görüşü. Bir konuda soyut düşünüş. Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması. Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü. Bir filozofun, bir felsefe okulunun, bir çağın öğretisi.

Gezgin : Gezmek, tanımak, görmek, dinlenmek amacıyla geziye çıkan (kimse), gezici, gezmen, seyyah.

 

Sofistler : (Yun. sophistes = bilgici) Yunanistan'da İ.Ö. ve yüzyıllarda, kamusal ve özel işlerde gençlere doğru düşünme, konuşma ve eylemeyi öğretme savı ile kent kent dolaşarak para karşılığı dersler veren ve bu yolla başarılı yurttaş yetiştirmeyi üzerine alan kimselere verilen ad. // Bilgi anlayışında görecidirler. En ünlüleri: Protagoras (ünlü sözü: "İnsan her şeyin ölçüsüdür.") ve Gorgias (ünlü sözü: "Bir şey yoktur; bir şey olsa da bilemezdik; bilseydik de başkalarına bildiremezdik.")

Diğer dillerde Sofist anlamı nedir?

İngilizce'de Sofist ne demek? : [sofist (de) ] n. sophist

n. sophist

Fransızca'da Sofist : sophiste [le]

Almanca'da Sofist : n. Sophist