Stand nedir, Stand ne demek

Stand; Gitar alanında kullanılan bir kelimedir.

Gitar terimi olarak anlamı:

Kullanılmadığı zamanlarda gitarı dengede tutmak için altına yerleştirilen sehpa.

Stand ile ilgili Cümleler

 • Tüm insanlar sağlıklı ve kültürlü yaşam minimum standartlarını koruma hakkına sahip olacaktır.
 • O standart bir prosedür.
 • Hayat standartlarından şikayet etme.
 • Lüks oda ve standart oda arasındaki fark nedir?
 • Bizim standardizasyona ihtiyacımız var.
 • Dilbilgisinde ve kelime hazinesinde, bazı lehçeler standart dilden önemli ölçüde farklıdır
 • Standart İngilizce öğrenmek istiyorum.
 • Standardı olmayan bir adamdır.
 • Standartları yakalamada zorlanmamalıyız. Neden bazı eksiklerimizi kendimiz yapmıyoruz?
 • O, standarttır.
 • Standart İngilizce öğrenmelisin.
 • Standart İngilizce öğrenmek isterim.
 • Standartlarını düşürmelisin.

Stand tanımı, anlamı

Avrupa standardı 45001 : Test laboratuvarlarının etkinlikleri ile ilgili genel ölçütleri belirleyen ölçün

Avrupa standardı 45002 : Ölçümleme ile test laboratuvarlarının yeterliliğinin belirlenmesi konusunda akreditasyon kuruluşları tarafından kullanılacak genel ölçütleri açıklayan ölçün.

Avrupa standardı 45003 : Laboratuvar akreditasyon kuruluşlarının personel kalitesi, kalite sisteminin yeterliliği, akreditasyon yöntemi ve güvenilirlik gibi ölçütlerini belirleyen ölçün.

 

Avrupa standardı 45011 : Ürün belgelendirmesi yapan belgelendirme kuruluşlarında aranan genel ölçütleri belirleyen ölçün.

Avrupa standardı 45012 : Kalite sistem belgelendirmesi yapan belgelendirme kuruluşlarında aranan genel ölçütleri belirleyen ölçün.

Avrupa standardı 45013 : Personel belgelendirmesi yapan belgelendirme kuruluşlarında aranan genel ölçütleri belirleyen ölçün.

Avrupa standardı 45014 : Ürünlerin belirtilen ölçünlere veya gerekli diğer belgelere uygunluğunu açıklayan beyanlara yönelik genel ölçütleri belirleyen ölçün.

Avrupa standardizasyon komitesi : [Bakınız: Avrupa Standartlar Komitesi].

Avrupa standartlar komitesi : Madde, mamul, malzeme ve hizmetlerin özellikleri ve deney yöntemlerinin belirlenmesine ilişkin standardizasyonu sağlamak amacıyla 1961 yılında 6 AB ve 7 EFTA ülkesinin standardizasyon kuruluşları tarafından kurulan ve günümüzde AB ülkelerinden 15, EFTA ülkelerinden 3 olmak üzere toplam 18 üyesi olan komite.

Avrupa standartları 29000 serisi : Avrupa Birliğinin aynen kabul ettiği ISO-9000 kalite ölçünleri serisi.

Bağıl standart sapma : Bir veri takımı için ortalama değere bö1ünmüş standart sapma; yüzde olarak ifade edildiğinde bağıl standart sapma değişim katsayısı adını alır.

Birleşik standart sapma : Prensip olarak sonsuz sayıda ölçüme dayanarak hesaplanan bir kesinlik.

İç standart : Bir nicel spektroskopi işlemi, spektrum analizlerinde esas çizgi.

İkincil standart : Salık derecesi bilinen ve kimyasal analizle doğrulanmış bir madde.

Mutlak standart sapma : Bir takımdaki tek tek değerler ile o takımın ortalaması arasındaki sapmalara dayanan bir kesinlik ölçüsü.

 

National institute of standard and technology : Eskiden National Bureaus Standards (NBS) olarak bilinen, primer standart maddelerin ve tam analizi yapılmış standart referans maddelerin (SRM) temin edilebildiği ,US Ticaret Bakanlığı’nda bir kuruluş.

Numune standart sapması : Belirli sayıda ölçüm içeren bir takımın ortalamasına dayanan ve standart sapma olarak da bilinen bir kesinlik hesabı.

Ortalama standart hatası : Standart sapmanın takımındaki ölçüm sayısının kare köküne bölünmesiyle bulunan değer.

Referans standartlar : Tam analizi yapılmış karmaşık yapılı maddeler.

Regresyon standart sapması : [regresyon standart sapması, sr] En küçük kareler yöntemi ile elde edilen doğru çizgiden olan sapmalarla ilgili.

Standard tuning : Altı telli gitarların, kalın telden inceye doğru sırayla; E, A, D, G, B, E veya bunların aynı perde ince veya kalınlarından akortlandığı en sık kullanılan akort düzeni.

Standardize etmek : Standartlaştırma.

Standart akort : Altı telli gitarların, kalın telden inceye doğru sırayla; E, A, D, G, B, E veya bunların aynı perde ince veya kalınlarından akortlandığı en sık kullanılan akort düzeni.

Standart amino asit : Proteinlerin yapısında yer alan amino asit, normal amino asit.

Standart atmosfer : % 65 nispi nem ve 20º C sıcaklıkta bulunan atmosfer.

Standart boy : Ağzı kapalı iken balık başının ön ucuyla kuyruk yüzgecinin başlangıç noktası arasındaki izdüşüm uzunluğu.

Standart bronz hindi : Narragenset hindileri ve yabani hindilerin melezlenmesiyle elde edilmiş, Amerikan standartlarında yer alan, erkekleri 16kg, dişileri 9kg canlı ağırlığa sahip olan kuyruk etrafındaki tüyler donuk siyah olarak başlayıp kahverengi şeritler içeren bir hindi ırkı.

Standart ekleme yöntemi : Matriks bozucu etkilerini gideren, analitin bilinen miktardaki kısımlarının numuneye ilave edilmesi, her bir ilaveden sonra cihaz akımlarının kaydedilmesi şeklinde gerçekleştirilen bir başka kalibrasyon eğrisi elde etme yolu.

Standart elektrot potansiyeli : Yükseltgenen ve indirgenenleri birim aktivitede olan bir yarı hücredeki elektrot potansiyeli.

Standart hal : Bir atmosfer basınç, birim aktivite ve 25 °C sıcaklık şartlarında bir maddenin en kararlı ve en düşük enerjili hali.

Standart halat : Çelik halatlarda, katlardaki bütün tellerin çaplarının eşit olduğu sarmal yapıdaki halat.

Standart hata : İstatistiğin örnekleme dağılımının standart sapması, Sx.

Standart hidrojen elektrodu : Platin tozu ile kaplanmış ve 1 atmoster basınç altında hidrojen gazı ile doyurulmuş bir platin tel veya levhanın hidronyum iyonu aktifliğinin bire eşit olduğu bir asit çözeltisine daldırılması ile elde edilen elektrot.

Standart hücre : Ölçülen bir devrede karşılaştırma ve kalibrasyon amacı ile kullanılan, sabit, tekrarlanabilir ve zamanla bozulmayan bir elektromotor kuvveti olan, Weston hücresi, Clark hücresi gibi bir hücre.

Standart indirgenme potansiyeli : 25°C ve pH 7’de indirgeyici ajan ve onun okside formunun 1M konsantrasyonuyla bir elektrotta gösterdiği elektromotiv güç, elektronlarını kaybeden indirgeyici ajanın nisbi eğiliminin bir ölçüsü, Eº.

Standart koşullar : Gaz analizlerinde standart olarak kullanılan 0 °C (32 F) sıcaklık ve 1 atmosfer (760 mmHg) basınç şartı.

Standart madde : Standart çözeltileri hazırlamakta kullanılan oldukça saf, kararlı ve miktarı kesin bir şekilde tartılabilen bir madde.

Standart referans maddeler : İçindeki bir veya daha fazla türün derişiminin bilindiği çeşitli malzemelerle ilgili numuneler.

Standart sapma : Kesinlik ölçüsü olarak kullanılan, Σd2 her bir ölçümün ortalamadan sapma miktarlarının kareleri toplamı, N ölçüm sayısı olmak üzereş s= (Σd2/N-1)1/2 ile hesaplanan ve deneysel ölçümlerin ortalama değere yakınlık derecesini gösteren bir terim. Ana kitleden çekilen örnek birimlerinin ortalamadan farklarının ortalaması, S.

Standart serbest enerji değişimi : Standart koşullar altında (sıcaklık 298 K, basınç 1 atm veya 101.3 kPa, konsantrasyon 1M ve pH 7) meydana gelen bir reaksiyondaki serbest enerji değişikliği, ∆Gº’.

Standartlı : Standardı olan.

Standartsız : Standardı olmayan.

Su kalitesi standartları : Bir suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri için belirlenen en yüksek bulunma düzeylerini gösteren standart değerler.

Türk standardı : Yalnız Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen ölçün.

Türk standardları enstitüsü : Türkiye’de her türlü madde ve mamüller ile ilgili usûl ve hizmet ölçünlerini oluşturmak, bu ölçünler hakkında her türlü bilimsel teknik incelemelerle araştırmalarda bulunarak araştırma sonuçlarını yayımlamak, bu çalışmalardan arşiv oluşturmak amacıyla 1960 yılında kurulan ve özel hukuk hükümlerine tabi olarak etkinlikte bulunan kamu tüzel kişiliği.

Uluslararası standartlar örgütü : Ürünlerin sınıflandırılması, tanımlanması ve değerlendirilmesinde, imalat ve sunumunda, satış sonrası hizmetlerin sağlanmasında sürekli uygulanacak ölçütler ile şartnameleri belirleyip bunların uygulanmasını ve üye ülkeler arasında sınai ölçütlerin ortaklaştırılmasını ve eşgüdümünü sağlamak üzere 1947 yılında etkinliğe başlayan ve günümüzde 157 ülke enstitüsünün üye olduğu uluslararası bir kuruluş.

Yemleme standartları : Çiftlik hayvanlarının yem gereksinimlerini ve çeşitli yem maddelerinin yem değerlerini sistematik olarak belirtmek için ortaya konmuş olan, Armsby yemleme standartları, Kellner yemleme standartları, Morrison yemleme standartları, İskandinav yem birimi sistemi ve benzerleri ilkeler.

Çifte standart : Kişiye veya duruma göre farklı davranışlarda bulunma, tutarlı olmama.

Çifte standartlı : Çifte standardı olan.

Çifte standartlık : Çifte standart olma durumu.

Çifte standartsız : Çifte standardı olmayan.

Hayat standardı : Bir toplumda bireylerin mal ve hizmetlerden yararlanabilme, gereksinimlerini karşılayabilme düzeyi, yaşam standardı.

Standardizasyon : Standartlaşma.

Standart : Belli bir tipe göre yapılmış veya ayrılmış, ölçün, ölçünlü, tek biçim. Belirli ölçülere, yasaya, kullanıma uygun olan, ölçün, ölçünlü. Bir işletmede, bir ürünü, bir çalışma yöntemini, üretilecek miktarı, bütçenin para miktarını belirlemek için konulmuş kural. Örnek veya temel olarak alınabilen, ölçün, ölçünlü.

Standart dil : Ölçünlü dil.

Standartlaşma : Standartlaşmak durumu.

Standartlaşmak : Standart duruma gelmek.

Standartlaştırma : Standartlaştırmak işi. Nitelikte belirli düzeyi, kaliteyi, pazarlamada kolaylığı ve değer birliğini sağlamak amacıyla her tür üründen benzer nitelikte bulunanı ayırma.

Standartlaştırmak : Standart duruma getirmek.

Standartlık : Standart olma durumu.

Standartsızlık : Standartsız olma durumu.

Yaşam standardı : Hayat standardı.

Diğer dillerde Stand anlamı nedir?

Osmanlıca Stand : gitar sehpası