Abnormalcy türkçesi Abnormalcy nedir

Abnormalcy ingilizcede ne demek, Abnormalcy nerede nasıl kullanılır?

Abnormal bite : Alt ve üst dişlerin uyumsuzluğu (diş hekimliği).

Abnormal budget : Olağan bütçeden ayrı bir belge olarak hazırlanan ve kabul edilen, her yıl tekrarlanmayan ve olağanüstü nitelik taşıyan harcama ve gelirleri gösteren özel bir bütçe. Olağanüstü bütçe.

Abnormal budget expenditures : Olağanüstü bütçe gideri. Olağanüstü bütçenin giderleri.

Abnormal budget receipts : Olağanüstü bütçe geliri. Olağanüstü bütçe harcamalarını karşılamak için, söz konusu dönemde ek harç, vergi ve borçlanma gibi yollarla elde edilen gelir.

Abnormal child : Olağandışı çocuk. Bedensel, zihinsel ya da toplumsal özellikler bakımından olağandışı ayrılıklar gösteren çocuk.

Abnormal egg : Kusurlu yumurta.

Abnormal reflection : Olağandışı yansıma. Üşeryuvar (iyonosfer) katmanının dönüşül sıklığının üstündeki telsiz dalgalarının yansıması.

Abnormal estrus cycle : Kızgınlıklar arası sürenin normalden uzun veya kısa sürmesi, anormal östrüs siklusu. Anormal kızgınlık döngüsü. Anormal östrüs siklusu.

Abnormal host : Parazitin alışılmışın dışında bulunduğu konakçı. Anormal konakçı.

 

Abnormal curve : Normal olmayan eğri.

İngilizce Abnormalcy Türkçe anlamı, Abnormalcy eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Abnormalcy ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Amastia : Amastiya. Amasti. Amazi. Doğuştan memenin olmaması.

Megalohepatia : Karaciğer büyümesi. Megalohepati.

Cyclopia : Siklopi. İki göz çukurunun içinde tek bir gözün bulunması ve iki göz çukurunun birbiriyle birleşmesiyle belirgin ortada tek gözlü olma durumu, siklops. özellikle, gebelik süresi uzamış guernsey ve jersey ırkı ineklerin dölütlerinde görülür. Bir organizmanın sadece tek bir göz yuvasına sahip olduğu doğum kusuru.

Anorchidism : Anorşidizm. Anorşizm.

Regression : Gerilim. Dönüş. Gerileme; bir organın yapı ve görev bakımından gerilemesi. hastalık veya yangı belirtilerinin gerilemesi, belirtilerin yatışması. Regresyon. Y değişkeninin x bağımsız değişkenine matematiksel bir ifadeyle bağımlı olması. hastalık belirtilerinin gerilemesi, belirtilerin yatışması. Deniz gerilemesi. Bağlanım. Geri çekilme. Geri dönme. Yordama.

Erethism : Anormal uyarılma. Aşırı duyarlık. Eretizm. Anormal uyarma.

Microcephaly : Normalden küçük baş. Baş ve beynin anormal derecede küçük olması hali. Mikrosefali. Kafatasının veya başın normalden küçük olması, mikrosefali. Küçük kafalılık.

Aberrancy : Sapıklık.

Transposition : Denklemin diğer tarafına geçirme. Dna transpozisyonu. Yerdeğiştirme. Biyoloji, fizik, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Yer değiştirme. Aktarma. Devirme. Bir genin, bulunduğu kromozom üzerinde yer değiştirmesi. genomun bir parçasının bulunduğu yerden bir sıçrama ile başka bir yere kolaylıkla ve süratle yerleşmesi ve bu arada kromozom yapısında dikkate değer bir değişiklik olmaması olayı. Yer değişikliği. Bir dizeyin diksıralarını yansıra, yansıralarını diksıra yapma işlemi.

 

Pneumothorax : Pnömatoraks. Göğüs boşluğunun gaz veya havayla dolması. boşlukta bulunan hava, akciğerler üzerine basınç yaparak akciğerin sönmesine neden olur. Pnömotoraks. Plevra zarları arasına hava kaçması.

Abnormalcy synonyms : cryptorchidy, infantile fixation, mental abnormality, molar pregnancy, lagophthalmos, hydatid mole, microcephalus, retroflection, nanophthalmos, pachycheilia, anomalousness, acromphalus, untypicality, acromikria, heterotaxy, physiological state, anorchia, hydatidiform mole, progeria, fetal distress, physiological condition, deviated septum, abnormals, bouleversement, retroflexion, chaos, freakishness, dysplasia, anomaly, anomalism, perversion, addlement, subnormality.

Abnormalcy zıt anlamlı kelimeler, Abnormalcy kelime anlamı

Normality : 1 litre çözeltide çözünen özdeğin eşdeğer - gram sayısı. Düzgünlük. Olağanlık. Düzgülülük. Bir toplumsal olgunun, içinde yer alıp bütünleştiği genel yapı ile uyumlu olması, bu yapının akıcı biçimde işleyişini sağlaması durumu. Bir litre çözeltideki çözünen maddenin eşdeğer gram sayısı, normal çözelti, normal konsantrasyon, n. Düzgünlül. Düşeylik. Normalite. Düzgülere uygunluk ya da düzgülü olma durumu.

Typicality : Tipiklik. -'a özgü olma vasfı. Karakteristik olma özelliği.