Alchemy türkçesi Alchemy nedir

  • Simya.
  • Metalleri altına dönüştürmeyi araştıran bilim dalı.
  • Simya ilmi.
  • Alşimi.

Alchemy ile ilgili cümleler

English: In addition to mathematics, physics and astronomy, Newton also had an interest in alchemy, mysticism and theology.
Turkish: Matematik, fizik ve astronomiye ilaveten Newton'un aynı zamanda simya, mistisizm ve teolojiye bir ilgisi vardı.

English: In present day Japan, "alchemy" is only used metaphorically; to refer to improper means of making money by politicians or religious hucksters with no morals or shame.
Turkish: "Simya" kelimesi günümüz Japonya'sında, inandıkları hiçbir ahlâk değeri olmayan siyasetçilerin veya din madrabazlarının gayr-ı ahlâki yollardan para kazanmalarını ifade etmek sadedinde münhasıran mecazi manasıyla kullanılır.

English: Dr. Faust was well versed in alchemy.
Turkish: Doktor Faust simyayı çok iyi bilirdi.

Alchemy ingilizcede ne demek, Alchemy nerede nasıl kullanılır?

Alchemic : Alşimiye benzeyen. Alşimi ile ilgili. Simya ile ilgili.

Alchemical : Adi metallerin altına dönüşümüne odaklanmış ortaçağ kimya türü ile ilgili olan. Alşimi ile ilgili. Simya ile ilgili.

Alchemically : Alşimiye benzer bir şekilde.

Alchemies : Alşimi. Simya. Simya ilmi.

Alchemise : Alşimi kullanmak. Elementleri alşimi kullanarak değiştirmek. Altına dönüştürmek (ayrıca alchemize).

 

Alcahest : Tüm maddeleri eritebilen hipotetik çözücü madde. Eskiden simyagerlerin hayali evrensel çözücüsü olan. Alkahest.

Alchemists : Simyacı. Alşimist. Simyager.

Alchemize : Elementleri alşimi kullanarak değiştirmek. Altına dönüştürmek (ayrıca alchemise). Alşimi kullanmak.

Henderson hasselbalch equation : Bir tampon sisteme hidrojen veya hidroksil eklendiğinde ph değişimlerini tanımlayan eşitlik; ph = pk + log. alkali (tuz) /asit. Henderson-hasselbalch eşitliği.

Handerson hasselbalch equation : Handerson-hasselbalch denklemi. Bir çözeltideki proton vericiyle proton alıcının konsantrasyonlarının oranı, ph ve pka ile ilgili bir denklem. proton vericiyle proton alıcının konsantrasyonlarının oranı, ph ve pka’nın saptanmasında kullanılır.

İngilizce Alchemy Türkçe anlamı, Alchemy eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Alchemy ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Chemistry : Yapı. Kimya. Kemistri. Madde yapısı. Yalınç cisimlerin özelliklerini, bu cisimlerin molekülce birbiri üzerindeki etkilerini ve bu etkileşimden ortaya çıkan bileşimleri inceleyen bilim. öğrencilere doğayı oluşturan özdeklerin yapısını, bu özdeklerin hangi koşullar altında ve hangi ilkelere göre birleştiğini ve değiştiğini anlatmak; kimyanın bugünkü uygarlığa ve teknik gelişmelere olan katkısını açıklamak; kimya olayları ile canlıların yaşayışı arasındaki sıkı bağları göstermek amacıyla orta dereceli okullarda okutulan ders. Kimya bilimi. Doğal etkileme. Kimyası. Özdeklerin temel yapılarını, bileşimlerini, dönüşümlerini; çözümleme, bireşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim dalı. Eğitim, kimya alanlarında kullanılır.

 

Social relation : Toplumsal ilişki. Sosyal ilişki.

Alchemy synonyms : interpersonal chemistry, pseudoscience, alchemies.

Alchemy ingilizce tanımı, definition of Alchemy

Alchemy kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : An imaginary art which aimed to transmute the baser metals into gold, to find the panacea, or universal remedy for diseases, etc. It led the way to modern chemistry.