Grammars türkçesi Grammars nedir

  • Orta dereceli okul.
  • Gramer.
  • Sarf.
  • Dilbilgisi.
  • Dil bilgisi.
  • Gramer kitabı.
  • Dilbilgisi kitabı.
  • Temel prensipler.
  • Gramer açısından ifade.
  • Gramer kuralları.

Grammars ile ilgili cümleler

English: Latin is one of the few languages that requires a good knowledge of grammars.
Turkish: Latince iyi bir gramer bilgisi gerektiren kaç dilden biridir.

Grammars ingilizcede ne demek, Grammars nerede nasıl kullanılır?

Grammar checker : Dil bilgisi denetçisi. Dil bilgisi kılavuzu. Dilbilgisi denetleyicisi.

Grammar file : Dilbilgisi dosyası.

Grammar of the film : Sinema dilbilgisi. Sinema dilinin kullanılışında, uygulanışında göz önüne alınan kurallar. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır.

Grammar of the television : Televizyon dilbilgisi. Televizyon dilinin kullanılışında, uygulanışında göz önüne alınan kurallar. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır.

Grammar school : Orta dereceli okul. (üniversiteye hazırlayan) orta dereceli okul. Gramer okulu. Orta öğretim okulu (ingiliz ingilizcesi). Lise (öğrencileri üniversiteye hazırlayan). İlkokul. İlköğretim okulu (amerikan ingilizcesi). İlköğretim okulu.

Generative grammar : Öndürücü dilbilgisi.

Comparative grammar : Karşılaştırmalı dilbilgisi. Değişik dillerin gramerleri arasındaki ilişki. Aynı dil ailesine giren dilleri veya bir dilin lehçelerini ses, şekil, cümle ve anlam bilgileri bakımından karşılaştırmalı olarak inceleyen gramer. Karşılaştırmalı gramer.

 

Film grammar : Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Sinema dilbilgisi. Sinema dilinin kullanılışında, uygulanışında göz önüne alınan kurallar.

Formal grammar : Biçimsel dilbilgisi. Biçimci dilbilgisi.

Descriptive grammar : Bir dilin veya bir lehçenin belli bir zaman kesimindeki yapı ve işleyişini, nedenlerini ve geçirdiği tarihi değişme ve gelişmeleri göz önüne almadan tespit etmeye çalışan gramer türü. Betimsel dil bilgisi. Betimsel dilbilgisi. Betimlemeli dil bilgisi. Betimlemeli dilbilgisi. Tasviri gramer. Tasvirci gramer.

İngilizce Grammars Türkçe anlamı, Grammars eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Grammars ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Grass : Ot yemek. Çimen. Otlak. Otlamak. Çim kaplamak. Çayır. Vurmak kuş. Otlatmak. Esrar. Marihuana.

Grammatic : Gramerle ilgili.

Fundamentals : Temel prensip. Basketbolun temel kuralları. Temel veya kurma görevi olan fikirler veya prensipler sistemi. Temeller (bir düşüncenin vb).

Morphology : Yapıbilim. Biyoloji, eğitim, gramer alanlarında kullanılır. Canlı ve cansız varlıkların dış görünüş, form ve yapılarını inceleyen bilim dalı. Morfoloji. Biçim bilim. Şekilbilgisi. Yapıyı, temeli, görevi söz konusu yapmadan biçim üzerinde duran ve biçimle ilgili sorunları inceleyen bilim dalı. biyolojinin, canlı varlıkların biçim ve yapıları ile uğraşan kolu. Bir dildeki kök ve ekleri, bunların birleşme yollarını, eklerin anlam ve görevlerini, dilin türetme ve çekim özelliklerini ve şekille ilgili öteki konuları inceleyen gramer dalı. Biçim bilimi. Şekilbilim.

 

Grama : Gram. Otlak olarak kullanılan batı kuzey ve güney amerika çayırı (ayrıca gramma).

Grammar school : İlköğretim okulu. (üniversiteye hazırlayan) orta dereceli okul. Lise (öğrencileri üniversiteye hazırlayan). Orta öğretim okulu (ingiliz ingilizcesi). Gramer okulu. İlköğretim okulu (amerikan ingilizcesi). İlkokul.

Grammar : Bir dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyen bilim. ilk ve orta dereceli okullarda öğrencilere anadilin ses, biçim ve cümle yapısı bakımından özelliklerini ve kendine özgü kurallarını öğretmek için okutulan ders.

Consumption : Tüketim. Yoğaltma. Bitirme. Harcama. Vücut tarafından alınan yem veya besin maddeleri veya bu maddelerin miktarı. Coğrafya, iktisat, ekonomi, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Üretimle elde edilen, mal ve nesnelerin, toplumda, satın alma gücüne bağlı olarak istek bulması ve yoğaltımı. İstihlak. Verem.

Grammatical : Gramere ait. Gramatikal. Kurallı. Dilbilgisi kurallarına uygun. Gramer kurallarına uygun. Dilbilgisel. Gramatik.

Expenditure : Tüketme. Tüketim. Masraf. Bir şey satın almak için paranın elden çıkarılması, gelirin kullanılması. bk. gider. Maliyet. Satın alınan bir mal karşılığı ödenen para. bir değer elde etmek için malı devretmek, gelecekte sağlanacak değerler karşılığı yapılan harcamalar. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Harç. Harcama.

Grammars synonyms : bouteloua eriopoda, gramma grass, bouteloua gracilis, prescriptive grammar, genus bouteloua, bouteloua, blue grama, black grama, grama grass, grammer, descriptive grammar, basic principles, secondary school, descriptive linguistics, appropriations, disbursement, syntax.

Grammars zıt anlamlı kelimeler, Grammars kelime anlamı

Grammars antonyms : prescriptive linguistics.