Heterogeneity türkçesi Heterogeneity nedir

 • Genetikte, farklı genler tarafından oluşturulan aynı veya benzer fenotipler. heterojen olma durum veya niteliği.
 • Heterojenite.
 • Farklı olma.
 • Farklı oluş.
 • Çok türellik.
 • Çokyapımlılık.
 • Çok kökenlilik.
 • Heterojenlik.
 • Ekonomi, veterinerlik alanlarında kullanılır.
 • Çoktürellik.
 • Çok yapımlılık.

Heterogeneity ingilizcede ne demek, Heterogeneity nerede nasıl kullanılır?

Heterogeneity bias : Çoktürellik yanlılığı.

Period specific heterogeneity : Döneme özgü çoktürellik.

Unobserved heterogeneity : Gözlenmeyen çoktürellik.

Heterogeneous : Ayrı cinsten veya değişik yapıda olan, değişik ögelerden oluşan. Farklı yapıda. Değişik karakterlere veya yapılara sahip olma. Çok kökenli. Ayrışık. Çokunsurlu. Benzer olmayan unsurlardan oluşan. Çoktürel. Düzensiz yapılı. Doğabilimsel yapı ya da kimyasal birleşim açısından tektürel ve düzgün olmayan.

Heterogeneous capital : Belli bir üretim biçimi için özel olan ve alternatif üretim süreçlerine aktarılamayan farklı türlerdeki fiziksel sermaye. Ayrışık sermaye.

Heterogeneous computer network : Farklı bilgisayarlar ağı. Türdeş olmayan bilgisayar ağı. Çoktürlü bilgisayar ağı. Türdeş olmayan bilgisayarlar ağı.

Heterogeneous precipitation : Heterojen çökelme. Çoktürel çökelme. Çoklu türel çökelme.

 

Heterogeneous goods : Özsel veya biçimsel olarak farklı ya da farklılaştırılmış mallar. Ayrışık mallar.

Heterogeneous catalysis : Heterojen kataliz. Tezgenin, tepkimenin içinde yer aldığı evreden başka bir evrede olması ile yapılan tezlendirme (örneğin, katı tezgen, gaziçi tepkimesi). Çoktürel tezlendirme. Çoktürel tezleştirme. Fizik, kimya alanlarında kullanılır.

Heterogeneous radiation : Değişik sıklıkta ışınımlardan oluşan demet. Ayrışık ışınım. Çoktürel ışınım. Heterojen radyasyon.

İngilizce Heterogeneity Türkçe anlamı, Heterogeneity eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Heterogeneity ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Variety : Çeşitlilik. Ait olduğu türden çok ufak farklarla ayrılan birey, ait olduğu belirli bir grup organizmadan görev ve yapı karakterleri bakımından ayrılan bir organizma. Şov. Değişiklik. Varyete. Tür. Ait olduğu türden çok ufak farklarla ayrılan birey; ait olduğu belirli bir grup organizmadan görev ve yapı karakterleri bakımından ayrılan bir organizma. Farklılık. Sosis. Cins.

Multifariousness : Çeşitlilik.

Diverseness : Çeşitli olma durumu. Farklılık. Farklı olma durumu. Çeşitlilik.

 

Diversity : Çeşitleme. Olay, nesne ve durumların ayırıcı yanları ya da aralarında ayrım gözetmeye yarayan özellikleri. Farklılık. Fark. Çeşitlilik. Değişim. Çeşit. Değişik tür. Nevi. Cins.

Heterogeneousness : Münasebetsizlik. Kozmopolitlik. Birbirinden farklı öğelerden oluşma durumu. Uygunsuzluk. Türdeş olmama durumu.

Heterogeneity synonyms : nonuniformity.

Heterogeneity zıt anlamlı kelimeler, Heterogeneity kelime anlamı

Uniformity : Birbirine benzerlik. Homojenlik. Tekbiçimlilik. Monotonluk. Bir gözlem aracını oluşturan soru ya da sınarların dil ve anlatımca benzer yapıda bulunması ya da bir ölçeğin tek bir özelliğe ilişkin olması, açık ve örtük içerimleriyle aynı boyuta ilişkin sınarlardan oluşması özelliği. İstikrar. Benzer sebeplerin benzer sonuçlar doğurduğu ve doğanın değişmezliği ve düzgünlüğü ilkesine dayanan bir teori. Değişmezlik. Aynılık.

Homogeneity : Homojenlik. Tektürellik.

Heterogeneity ingilizce tanımı, definition of Heterogeneity

Heterogeneity kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The state of being heterogeneous. Contrariety.