Latin nedir, Latin ne demek

Latin; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

Yerel Türkçe anlamı:

Oğlan evine gitmek için ata bindirilmiş geline hocanın okuduğu dua.

Tarih'teki anlamı:

Güneybatı Avrupa Katoliklerinin topluca adı.

İtalya'da Latium bölgesi halkından olan.

Dilleri Latinceden türemiş olan uluslar: İtalyanlar, İspanyollar, Fransızlar, Portekizliler, Romanyalılar.

Latin hakkında bilgiler

Latin şu anlamlarda kullanılabilir.

Tarihte:

Modern kültürde ya da dilbilimde:

Latin ile ilgili Cümleler

 • Latin klasiklerini okudunuz mu?
 • Latince biliyor musunuz?
 • Latince eğitimine ne zaman başladın?
 • Latince biliyor musun?
 • 'Non', 'sed', 'magnus' ve 'numerus' Latince sözcüklerdir.
 • Bu kelime Latince kökenli.
 • Onun Latince konuştuğunu düşünüyorum.
 • Latin Amerikalılar birkaç asır önce burada yaşamış olan yerlilerin geçmişi hakkında çok az şey bilmektedir.
 • Latince, Fransızca ve İngilizce konuşurdum, fakat şimdi hepsini unuttum.
 • Portekizcedeki "eu" zamiri Latince "ego" dan gelmiştir.
 • Yunanca ve Latince kullanışlı dillerdir. Bu nedenle onları öğreniyorum.
 • Latin dilini bilmiyorum.
 • Jale, Tom'un Latince okuyarak zamanını boşa harcadığını düşündü.
 • Sadece birkaç öğrenci Latince okuyabiliyor.
 

Latin anlamı, tanımı:

Latin çiçeği : Latin çiçeklerinden, kalkan biçiminde yuvarlak yapraklı, sarı ve kırmızı çiçekli bir süs bitkisi, hançer çiçeği, kapuçin (Tropeoalum).

Latin dilleri : Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce vb. dillerin ortak adı.

Latin halkları : Dilleri Latinceden türemiş İtalyan, Fransız, İspanyol, Portekiz halkları, Latin.

Latin harfleri : Genellikle Avrupalıların kullandığı Eski Roma dönemindeki yazı sistemine dayanan harflerin her biri.

Latin yelkeni : Bir serene bağlanarak direğe eğik bir durumda kaldırılan üçgen yelken.

Latince : Bu dille yazılmış olan. Latin dili.

Latinlik : Latin olma durumu.

Bölge : Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka. Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye.

Halk : Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk. Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri. Yaratma. Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu. Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü, ahali. Bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Kültür : Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü. Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme. Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi. Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin. Tarım. Bireyin kazandığı bilgi.

 

Latin : Latin halkları. İtalya'da Latium bölgesi halkından olan kimse.

Latin amerika bütünleşme birliği : Latin Amerika Serbest Ticaret Birliği’nin başarısızlığa uğraması sonucu bölgedeki ülkeler arasında aşamalı olarak tarifeleri azaltmak ve gümrük engellerini ortadan kaldırarak ortak bir pazar oluşturmak amacıyla 1980 yılında Arjantin, Bolivya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Ekvator, Meksika, Paraguay, Peru, Uruguay ve Venezüella tarafından kurulan ve 1981 yılında etkinliğine başlayan birlik.

Latin amerika ekonomik sistemi : Latin Amerika ve Karayip bölgelerindeki ülkelere iktisadi konularda ve seçilecek stratejilerde danışmanlık yapmak ve eşgüdümü sağlamak amacıyla yirmi yedi Latin Amerika ve Karayip ülkesinin katılımıyla 1975 yılında kurulan hükümetlerarası bölgesel bir örgüt.

Latin amerika serbest ticaret bölgesi : Üye ülkeler arasında ticareti serbestleştirmek, tarımsal kalkınma ve sanayileşme politikalarının eşgüdümünü sağlamak amacıyla 1960 yılında Arjantin, Meksika, Paraguay, Peru, Şili, Uruguay’ın katılımıyla kurulan, 1962 yılında Kolombiya ve Ekvador, 1966'da Venezüella, 1967 yılında Bolivya’nın katılımıyla genişleyen serbest ticaret bölgesi.

Latin çiçeğigiller : İki çeneklilerden, örneği Latin çiçeği olan bir familya.

Latin dikdörtgen tasarımı : (Deneysel tasarım) Latin dördül tasarımında bir ya da birden çok dizeç ya da dikeç eklenmesi ya da çıkartılması ile elde edilen tasarım.

Latin dördül tasarımı : (Deneysel tasarım) Her biri k düzeyli üç bağımsız değişken ile yapılan deneylerde, deneysel yanılgıyı küçültmek için işlemlerin her dizeç ve dikeçte bir kez yinelendiği kxk gözeden oluşan deney tasarımı.

Latin kare : Satır ve sütundan oluşan kareyle tanımlanan deneyler için gruplar arası ve grup içi kaynaklardan gelen değişimi, deneysel hatadan uzak tutmayı amaçlayan temel istatistiksel tasarımlardan biri.

Latin para birliği : Fransa, Belçika, İsviçre ve İtalya’nın katılımıyla 1865 yılında kurulan, daha sonra Yunanistan ve Bulgaristan’ın katılımıyla genişleyen, her ülkenin altın ve gümüş madeni paralarının Birlik içinde yasal para olarak kullanılmasını öngören ve 1920’li yıllarda sona erdirilen parasal birlik.

Latinçiçeği : (botanik)

Latinçiçeğigiııer : (botanik)

Diğer dillerde Latin anlamı nedir?

İngilizce'de Latin ne demek? : [Latin] n. Italic language which was the official language of the Roman Empire

n. resident of ancient Rome; member of one of the Latin peoples; native or inhabitant of Latin America

adj. of or pertaining to Latin; of or pertaining to countries or peoples that use languages derived from Latin (especially Central and South America); of the Roman Catholic Church; of Latium or its inhabitants

Fransızca'da Latin : Latin

Almanca'da Latin : adj. lateinisch, romanisch

Rusça'da Latin : adj. латинский