Reactionism türkçesi Reactionism nedir

Reactionism ingilizcede ne demek, Reactionism nerede nasıl kullanılır?

Reactionist : Gerici. Mürteci.

Reaction curve : Tepki eğrisi. Rakibinin tercihleri bilinirken firmanın stratejik değişken düzeyiyle ilgili en karlı seçimini gösteren farklı fiyat ve miktar bileşimlerinin geometrik yeri.

Reaction engine : Reaksiyon motoru. Tepkili motor. Roket motoru.

Reaction formation : Karşıt tepki oluşturma. Karşıt tepki. Tepki oluşumu. Reaksiyon teşkili.

Reaction intermediate : Metabolik yol olarak adlandırılan ve ardarda gerçekleşen reaksiyonlarda kullanılan herhangi bir metabolit. Reaksiyon ara maddesi.

Reaction rate : Tepkime hızı. Reaksiyon hızı.

Chain reaction polymerization : Zincirleme tepkime çoğuzlaması.

Best reaction function : Rakibinin tercihleri bilinirken firmanın stratejik değişken düzeyiyle ilgili en karlı seçimini gösteren fonksiyon. Tepki fonksiyonu.

Reaction order : Kimyasal hızbilimde tepkimelerin, tepkenlerin derişimlerine bağlılıklarını göstermek için kullanılan bir bölümleme derecesi. Tepkime derecesi. Reaksiyon derecesi.

Reaction time : Reaksiyon zamanı. Tepkime zamanı. Tepkime süresi. Tepki gecikmesi. Reaksiyon süresi. Tepki süresi.

İngilizce Reactionism Türkçe anlamı, Reactionism eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Reactionism ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Bigotries : Yobazlık. Bağnazlık. Dar kafalılık. Taassup. Darkafalılık. Fanatiklik. Sofuluk.

Ideology : Verimsiz düşünce. Herhangi bir toplumsal kümenin (ulusun, sınıfın, budunun, meslek ya da din kümesinin vb.) yaşamına yön veren ve kendi içinde uyumlu bir düzen oluşturan düşünce, inanç ve düşünüş biçimlerinin topu. Siyasal veya toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükumetin, bir partinin, bir grubun davranışlarına yön veren politik, hukuki, bilimsel, felsefi, dini, moral, estetik düşünceler bütünü. Toplumsal gidişe ilişkin beklenti ve öndeyileri dile getiren yargılar dizgesi. İdeoloji. Düşüngüdüm. İktisat, sosyoloji alanlarında kullanılır. Düşünyapı. Mefkure. Düşünce tarzı.

Bigotry : Darkafalılık. Yobazlık. Fanatiklik. Dar kafalılık. Bağnazlık. Taassup. Sofuluk.

Reactions : Alerji. Tepkime. Geri tepme. Reaksiyon. Tepme. Tepki. Karşı kuvvet.

Obscurantism : Kimi toplumsal sınıfların belli bir eğitim düzeyini aşmaması ve aydınlatıcı birtakım bilgilerle donatılmaması gerektiğini ileri süren ve genellikle özgür düşüncelere karşı koyanların tutumuna verilen ad. Bilmesinlercilik. Örümcek kafalılık. Bilgisizlik taraftarlığı.

 

Retrogadation : Geriye gitme. Ters yönde dönme. Gerileme.

Reaction : Reaksiyon. Tepkileşim. Tepme. Bir ya da daha çok yükün, atom ya da molekülün başka yükün atom ve moleküllere dönüşmesi olayı. Tepki. Organizmanın bir etki (uyaran, uyarıcı) karşısında gösterdiği herhangi bir zihinsel ya da duygusal davranım. Üşerlerin, özdecik ya da öğeciklerin etkileşimleri sonucu başka üşer, özdecik ya da öğecikler oluşması. İçgüdü, itki ve uyaranlarca güdülenen ve ortak tanımı bulunan edim. Eğitim, fizik, kimya, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır.

Reactionism synonyms : political orientation, political theory.