Blast nedir, Blast ne demek

Blast; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir.

Biyoloji'deki anlamı:

Yunanca yeni hücreler verecek olan yapı ya da hücreyi gösteren ön ek.

Teknik terim anlamı:

Yeni hücreler verecek olan yapı veya hücreyi gösteren ön veya son ek.

Blast tanımı, anlamı

Blaste : Tohum

Blastema : Vücudun organ ve dokularını oluşturan, bölünebilen, rejenere olabilen farklılaşmamış hücrelerin genel adı. Embriyonel veya rejenere olan organ ve dokularda bulunurlar.

Blastisidin s : Renksiz, iğnecikler biçiminde, suda çözünen, aseton, kloroform, siklohekzan, etil alkol, eter ve benzerleri maddelerde çözünmeyen, protein üretimini engelleyerek etkiyen bir madde.

Blastoderm : Blastulanın birinci karın boşluğunu çeviren bir sıra hücreden yapılmış olan epitel yapı. Blâstulanın birinci karın boşluğunu çeviren bir sıra hücreden yapılmış olan epitel. Blâstulânın birincil karın boşluğunu çeviren bir sıra gözeden yapılmış epiteli.

Blastodisk : Kemikli balıklarda erken embriyo döneminde biçimlenen yumurta üzerindeki hücresel bir kapak.

Blastogenezis : Döllenmeyle başlayan, blastositin zona pellucidadan sarkmasıyla son bulan, döllenmiş yumurtanın hücresel bölünme aşamalarını gerçekleştirdiği dönem.

Blastokonidyum : Mantarlarda ana hücreden tomurcuklanma sonucu ayrılarak oluşan eşeysiz sporlar.

 

Blastom : Bir organ veya dokunun blastemasındaki embriyonel hücrelerden köken alan tümör.

Blastomer : Tohumözü, Blastulada blastomer tabakasını meydana getiren hücrelerin her biri. Embriyoda bulunan genç hücreler. Morula ve blastulayı oluşturan, ileride embriyoyu biçimlendirecek olan farklılaşmamış hücrelerden her biri. Blâstulada blâstomer tabakasını meydana getiren hücrelerin her biri. Blâstulâda blâstoderm katını meydana getiren gözelerin herbiri.

Blastomikozis : Nehir veya göl kıyılarındaki kumlu ve asitli topraklarda bulunan Blastomyces dermatitidis’in neden olduğu, akciğer veya deride yerel veya birçok organ ve dokuda sistemik piyogranülomların oluşumuyla belirgin, özellikle iri cüsselli erkek köpeklerde, daha az olarak da kedi, at ve diğer türlerde görülen mantar hastalığı.

Blastopor : Embriyonun gelişmesi sırasında gastrula evresinde meydana gelen deliğin dışarıya açıldığı açıklık, ilk ağız. [Bakınız: ilk ağız]. [Bakınız: ilk-ağız].

Blastoporus : Embriyoda gastrulasyon oluşumu sırasında invaginasyonun başladığı ilk ağız kısmı.

Blastosel : Blastula dönemindeki embriyonun ortasında oluşan içi gıda maddelerinden zengin bir sıvıyla dolu boşluk.

Blastosist : Memelilerde döllenmiş yumurtanın peş peşe bölünerek uterus boşluğuna ulaştıktan sonraki ilk farklılaşmış durum olup dışta hücrelerden oluşmuş bir kılıfla (trofoblast) gelişmenin ileri evrelerinde embriyoyu meydana getirecek olan küçük bir hücre kitlesi. Dıştan trafoblast adı verilen ince bir tabakayla çevrilmiş, ortasında gıda maddelerince zengin sıvıyla dolu bir boşluk ve bir tarafında ise ileride embriyoyu oluşturacak bir hücre kümesinden oluşan embriyoda blastula evresini izleyen gelişim dönemindeki gebelik ürünü, blastula, blastosit. İnekte embriyonun 7-1. günleri. Memelilerde döllenmiş yumurtanın peş peşe bölünerek uterus boşluğuna ulaştıktan sonraki ilk farklılaşmış hâli. Dışta hücrelerden oluşmuş bir kılıf (trofoblâst) ile gelişmenin ileri safhalarında embriyoyu meydana getirecek olan küçük bir hücre kitlesini kapsar.

 

Blastosit : Blastosist.

Blastosit göçü : İmplantasyon öncesi dönemde blastositin döl yatağı içerisinde yer değiştirmesi.

Blastosit implantasyonu : Blastositin endometriyuma tutunması, implante olması.

Blastosöl : Embriyonun erken evresinde, dış tabakadaki hücrelerin içeriye doğru bir girinti yapması sonucu oluşan, ilk vücut boşluğu, birinci karın boşluğu. Embriyoda morula evresinden sonra gelişen içi sıvı dolu boşluk. [Bakınız: birinci karın boşluğu]. [Bakınız: birincil karın boşluğu].

Blastospor : Maya mantarlarında görülen ve tomurcuklanmayla oluşan spor. Maya mantarlarında görülen ve tomurcuklanma ile oluşan eşeysiz spor.

Blastulasyon : Embriyo oluşumunun blastula evresinde blastomerlerin embriyo yüzeyinde sıralanması, blastula oluşumu. Embriyonun segmentasyonu sırasında, blastula evresinde, blâstomerlerin embriyo yüzeyine sıralanarak blastoderm adını alan epitel katmanını oluşturmaları.

Erken blastosit : Embriyonik gelişmenin morula evresinden sonra blastosit oluşumundan başlayıp sarkma (hatching) evresinde bulunan embriyo.

Mastitis blastomikotika : Blastomyces türü mantarların oluşturduğu meme yangısı.

Blastula : Yumurta hücresi oğulcuk olurken morulanın gelişerek içi boş yuvarlak biçime girmesi durumu, morula.

Diğer dillerde Blanco orejinegro sığırı anlamı nedir?

İngilizce'de Blanco orejinegro sığırı ne demek ? : blanco orejinegro cattle