Daraltıcı nedir, Daraltıcı ne demek

  • Boruların çaplarını daraltmakta kullanılan bağlantı parçası

Daraltıcı tanımı, anlamı:

Daraltı : Dar gibi görünme veya olma.

Boru : Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir. Borazan.

Çapla : Maden kazımak için kullanılan çelik kalem.

Daraltmak : Dar duruma getirmek. Sayıca azaltmak.

Bağlantı : İki şey arasında ilişki sağlayan bağ. İki veya daha çok şeyin birbiriyle bağlı bulunması, ilişki, irtibat, bağlanak. Yapılacak işle ilgili sözlü veya yazılı anlaşma, angajman.

Parça : Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey. Nesne. Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül. Müzik eseri. Tane. Güzel, alımlı kız veya kadın. Pasaj. Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime. Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz.