Derişim nedir, Derişim ne demek

Derişim; kimya, Fizik, Kimya, Metalürji alanlarında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır.

  • Bir ortamda bulunan belirli bir maddenin kütle veya hacminin içinde bulunduğu ortamın kütle veya hacmine oranı, konsantrasyon

Fiziksel anlamı:

Belli bir oylumdaki ya da belli ağırlıktaki çözeltide çözünen özdek tutarı.

Kimya'da terim anlamı:

Birim oylumdaki mol ya da eşdeğer ağırlık sayısı türünden çözünenin ağırlık ya da oylumca yüzdesi.

Kimya'da terim anlamı:

Bir karışımdaki bileşenlerin bağıl miktarlarını gösteren büyüklük. Bir karışımın, çözeltinin veya bir maddenin belirli bir kütle veya hacminde bulunan herhangi bir bileşenin miktarı.

Metalürji'deki terim anlamı:

Bir element, faz ya da özdeğin, bir ötekisi içinde bulunma yüzdesi ya da oranı.

Derişim kısaca anlamı, tanımı

Deri : İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı tabaka, cilt, ten. Bu tabakadan yapılmış. Pazar veya panayır kurulan gün, dernek. İşlenerek kullanılır duruma getirilmiş hayvan postu. Toplantı, düğün

Derişim denge sabiti : Molar denge derişimlerine dayalı, sayısal değeri ortamın iyonik şiddetine bağlı olan denge sabiti.

Derişim pili : Elektrokimyasal tepkimeyi veren özdeğin derişim ayrımından oluşan pil türü. Farklı derişimdeki çözeltilere aynı iki elektrodun yerleştirilmesiyle oluşan, potansiyel farkı (emk) iki çözeltinin derişimlerine bağlı olan bir çeşit pil.

 

Derişim polarizasyonu : Bir elektrokimyasal hücrede, türün anot yüzeyine veya anot yüzeyinden taşınması için uygun akımın elde edilemediği durum.

Eksicik derişimi : Bir özdecikteki değerlik eksicikleri sayısının öğecik sayısına oranı.

Hidrojen iyonu derişimi : Birim hacim sulu çözeltide bulunan hidrojen iyonu miktarı (mol/L, [H+] veya H3O+); hidrojen potansiyeli; gerçek, doğru veya etkin asitlik. Bir çözeltinin gerçek asitlik veya bazlığı, litre çözeltideki hidrojen iyonu mol sayısının negatif logaritması demek ola pH (Hidrojen potansiyeli) değeri ile verilir. pH= -logCH+ saf suda [H+]=[OH-]=10-7 M'dır ve pH(7,0)+pOH(7,0)=sabit (14) dir. Buna göre çözeltilerin pH değerleri, 1-7 asidik, 7 nötral, 7-14 bazik olarak değişir.

Karbon derişim eğimi : Karbon derişiminin yapı içindeki değiş eğimi.

Karbon derişimi : Karbonun, bir bileşimdeki yüzdesi.

Ortalama alyuvar hemoglobin derişimi : Her bir alyuvara düşen ortalama yüzde hemoglobin miktarını belirtir, OAHbD, MCHC. OAHbD = Hemogolobin (gr/100ml) / Hematokrit değer (%) x 100 formülüyle hesaplanır. İnsan ve bazı hayvan türlerinde OAHbD değerleri; insan: 32-36, at: 31-37, sığır: 30-36, koyun: 31-34, keçi: 30-36, köpek. 32-36, kedi: 30-36.

 

Saltık derişim : Birim oylumda bulunan özdek, erke ya da başka bir varlık tutarı; santimetre küp başına erg ya da sayı olarak verilir.

Yığın derişimi : Çözüneni tekdüze dağılan çözeltilerdeki ortalama derişim.

Eşdeğer ağırlık : Bir gram hidrojenin yerini alabilecek ya da onunla birleşebilecek öğenin gram olarak ağırlığı.

Konsantrasyon : Derişim. Dikkat toplaşımı.

Bir karış : Çok kısa. Çok az. Olması gerekenden uzun.

Gösteren : Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

Büyüklük : Büyük olma durumu. Ululuk. Depremde oluşan enerjinin düzeyini belirten ölçü. Büyüklere yaraşır bağışlayıcı davranış.

Çözünen : Çözelti oluşturan özdek. Bir çözgende çözünüme uğrayan özdek. Kendi bileşimini değiştirmeden, çözücü içinde, atom, molekül ya da yükünler olarak tekdüze dağılmış özdek. Tektürel bir karışımda nicelikçe az olan. Çözücü içinde bileşimi bozulmadan dağılmış ve genellikle çözeltide miktarca az olan madde.Katı-sıvı homojen karışımlarında katı daima çözünendir. Ör. %80’lik şeker çözeltisinde çözünen şeker, çözücü sudur. Bir çözende çözünerek, çözelti oluşturan özdek.

Element : Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılamayan veya bileşim yoluyla elde edilemeyen madde.

Ötekisi : Ötede bulunan, diğeri, başkası.

Karışım : Birden çok şeyin karıştırılmasıyla elde edilen veya ortaya çıkan şey. İki veya daha çok maddenin kimyasal tepkimeye girmeden bir araya gelmesi, mahlut.

Diğer dillerde Derişim anlamı nedir?

İngilizce'de Derişim ne demek ? : concentration