Hidrojen iyonu derişimi nedir, Hidrojen iyonu derişimi ne demek

Hidrojen iyonu derişimi; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür.

Kimya'da terim anlamı:

Birim hacim sulu çözeltide bulunan hidrojen iyonu miktarı (mol/L, [H+] veya H3O+); hidrojen potansiyeli; gerçek, doğru veya etkin asitlik. Bir çözeltinin gerçek asitlik veya bazlığı, litre çözeltideki hidrojen iyonu mol sayısının negatif logaritması demek ola pH (Hidrojen potansiyeli) değeri ile verilir. pH= -logCH+ saf suda [H+]=[OH-]=10-7 M'dır ve pH(7,0)+pOH(7,0)=sabit (14) dir. Buna göre çözeltilerin pH değerleri, 1-7 asidik, 7 nötral, 7-14 bazik olarak değişir.

Hidrojen iyonu derişimi tanımı, anlamı

Derişim : Bir ortamda bulunan belirli bir maddenin kütle veya hacminin içinde bulunduğu ortamın kütle veya hacmine oranı, konsantrasyon. Belli bir oylumdaki ya da belli ağırlıktaki çözeltide çözünen özdek tutarı. Birim oylumdaki mol ya da eşdeğer ağırlık sayısı türünden çözünenin ağırlık ya da oylumca yüzdesi. Bir karışımdaki bileşenlerin bağıl miktarlarını gösteren büyüklük. Bir karışımın, çözeltinin veya bir maddenin belirli bir kütle veya hacminde bulunan herhangi bir bileşenin miktarı. Bir element, faz ya da özdeğin, bir ötekisi içinde bulunma yüzdesi ya da oranı

Hidr : Su veya hidrojene işaret eden latince bir ön ek.

 

Hidro : Genel olarak karbon ve bor bileşiklerindeki H atomuna işaret eden bir ön ek. Suya işaret eden Latince bir ön ek.

Hidrojen iyonu : Pozitif yüklü (elektronunu kaybetmiş) H atomu. Proton asitlerin sulu çözeltilerinin bir bileşenidir. Tüm asitler bir dereceye kadar proton vererek ayrışırlar. Proton. HCl -> H++Cl-.

Deri : İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı tabaka, cilt, ten. Bu tabakadan yapılmış. Pazar veya panayır kurulan gün, dernek. İşlenerek kullanılır duruma getirilmiş hayvan postu. Toplantı, düğün.

Hidrojen : Oksijenle birleşerek suyu oluşturan, atom numarası 1, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir gaz, müvellidülma (simgesi H).

İyon : Bir veya daha çok elektron kazanmış veya yitirmiş bir atom veya bir atom grubundan oluşmuş elektrik yüklü parçacık, yükün.

Gerçek doğru : [Bakınız: sayı ekseni].

Potansiyel : Gizli kalmış, henüz varlığı ortaya çıkmamış olan, gizil. Gizil güç. Gelecekte oluşması, gelişmesi mümkün olan. Kullanılmaya hazır (güç, yetenek).

Logaritma : Bir üssel eşitlikte taban ve sonuç belirliyken üssün bulunması yolu.

Negatif : Olumsuz. Eksi, pozitif karşıtı. Gerçekteki aydınlık ve karanlık bölümleri tersine gösteren fotoğraf camı veya filmi.

Çözelti : Çözünme sonucu ortaya çıkan madde.

 

Asitlik : PH değeri 7.0‘ın altında olan sularda mevcut hidrojen iyonu konsantrasyonunun bir ölçüsü.

Gerçek : Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat. Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici. Yalan olmayan. Doğruluk. Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan. Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel. Yapay olmayan. Temel, başlıca, asıl. Gerçeklik.

Miktar : Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğalabilen durumu, nicelik. Ölçü.

Saf su : Organik ve inorganik maddelerden arındırılmış su.

Değeri : Kıymet, paha.

Değişi : Halkbilim olaylarıyla ürünlerinin hiçbir dış etken olmadan özbiçimleriyle olgularının büyük ölçüde değişmesi, bk. değişi kuramı.

Diğer dillerde Hidrojen iyonu derişimi anlamı nedir?

İngilizce'de Hidrojen iyonu derişimi ne demek ? : hydrogen ion concentration, potential of hydrogen