Faz nedir, Faz ne demek

Faz; bir fizik terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Elektrik geriliminde evre

Kimya'daki anlamı:

1.Her tarafı aynı homojenlikle olan, sınırları tanımlanabilen, diğer fazlardan fiziki olarak ayrılabilen sıvı, gaz veya katı sistemin bir parçası. 2.Bir alternatif akımda elektrik pulslarının ardarda gelmesi. 3.Mikroorganizmaların büyümesinde bir safha.

Orta Öğretim alanındaki anlamı:

[Bakınız: evre]

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Bir sistemin fiziksel, kimyasal veya mekanik olarak ayrılabilme durumu.

Evre.

Bir şeyin gözle görünen kısmı.

Elektrodiyagnostik kayıtta bir daganın en alt çizgiye ardışık olarak iki ke erişmesi arasındaki dönem.

Bilimsel terim anlamı:

Bir dizgenin, biryapımlı bir parçası ya da bölümü.

İngilizce'de Faz ne demek? Faz ingilizcesi nedir?:

phase

Faz anlamı, tanımı:

Faz kalemi : Priz, dağıtma tabloları vb. yerlerde gerilim bulunup bulunmadığını anlamaya yarayan araç.

Çok fazlı : Birden çok fazı bulunan (akım, sistem).

İki fazlı : Aralarında devrenin dörtte biri kadar faz farkı olan (aynı frekans ve genlikte iki alternatif akım veya gerilim).

Tek fazlı : Bir fazı bulunan (elektrik sistemi).

Elektrik : Fiziğin, bu enerji ile oluşan olaylarını inceleyen kolu. Bu enerjinin gündelik hayatta kullanılan biçimi. Bu enerjiden elde edilen aydınlanma. Çarpıcılık, cazibe, canlılık. Maddenin elektron, pozitron, proton vb. parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan enerji türü.

 

Evre : Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale.

Faz bağıntısı : Bir yapı içindeki iki fazın, kristal düzlem ve doğrultuları arasındaki ilişki.

Faz çözünürlüğü : Bir numunenin katı fazının belirli çözücülerdeki farklı çözünürlükleri.

Faz çözünürlük analizi : Katı bir maddedeki bileşen sayısının ve miktarlarının çözücü tekniği yöntemi ile tayin edilmesi.

Faz dağılımı : Bir fazın, özellikle çökeltilerin, içdüzey içinde dağılmış olma durumu.

Faz değişimi : [Bakınız: faz dönüşümü]

Faz dengesi : Değişik sıcaklık, basınç veya bileşimdeki karışım veya kimyasal bileşiğin (buhar, sıvı, katı gibi) fazları arasındaki denge hali.

Faz diyagramı : Katı, sıvı ve gazların tek fazlar ya da bunlardan ikisi veya daha çoğunun dengede olduğu fazlar şeklinde bulunduğu sıcaklık ve basınç koşullarının grafikle gösterimi.

Faz dönüşümü : Bir fazın başka bir faza dönüşümü, faz değişimi diye de bilinir.

Faz farkı : (fizik)

Faz karışımı : İki ya da daha çok fazın, fiziksel ve mekanik olarak birbirinden ayrılabilme özelliğinde ve birarada bulunma durumu.

Diğer dillerde Faz anlamı nedir?

İngilizce'de Faz ne demek? : [Faz] n. face; forehead; front; obverse

v. make, cause, create; do, effect; fulfill; manufacture

adj. phasic

Almanca'da Faz : n. Phase

Rusça'da Faz : n. фаза (F)