Kültürel antropoloji nedir, Kültürel antropoloji ne demek

Kültürel antropoloji hakkında bilgiler

Kültürel antropoloji, etnolojik, etnografik, dilbilimsel, sosyal ve psikolojik analiz yöntemlerine dayanarak kültürlerin gelişimini inceleyen bilim dalı. Fiziksel antropoloji, arkeoloji ve dilbilimsel antropoloji ile birlikte antropolojinin geleneksel dört ana bölümünden biri olarak tanımlanır. F. Boas ve pek çok öğrencisi kültüre difüzyonist, tarihsel bir yaklaşım getirmiş, daha sonra gelen Margaret Mead ve başkaları kültür ve kişilik arasındaki ilişkiyi ele alan bir yaklaşım geliştirmişlerdir.bazı yazarlar ise teknoloji ve çevre arasındki karşılıklı ilişki üzerinde durarak kültürün maddi önemini vurguladırlar. Ruth Benedict gibi bazı bilim insanlarına göre kültür bir bütün olup kapalı bir sistemdir; başkalarına göre ise, o daha çok tarihsel olaylardan etkilenen gevşek biçimde bütünleşmiş bir davranış dizisidir. Ne kadar değişirse değişsin, tüm bu yazarların görüşleri şu temel varsayımı paylaşmaktadır: Kültür, davranışların başlıca belirleyicisidir.

Bu düşüncenin doğal sonucu, insanın kolaylıkla yoğurulabilen bir şey olduğu fikridir. Kültürel uyarlanma ödünç alma, yenilik, ya da bireysel öğrenme yoluyla mümkün, hatta normaldir. Avrupa’da özellikle İngiltere’de 1908 - 1910 yılları arasında gelişen Sosyal Antropoloji; insan davranışlarının karşılaştırmalı incelenmesi olarak tanımlanabilir. Araştırmalarında toplumsal yapıya ağırlık veren; toplumsal kurumların ve formların sistematik ve karşılaştırmalı araştırmalarını yapan sosyal antropoloji Radcliffe Bronw ve Bronislaw Malinowski tarafından kurulmuş ve geliştirilmiş olup difüzyonizme ve değişimci kurama bir tepki olarak doğmuş; kısmen Durkheim sosyolojisini izlemiş kısmende sosyolojideki yapısal fonsiyonalist görüşün öncüsü olmuştur.

 

Kültürel antropoloji kısaca anlamı, tanımı:

Kültür : Tarım. Bireyin kazandığı bilgi. Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme. Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin. Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi. Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü.

Antropoloji : İnsanın kökenini, gelişimini, biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilim, insan bilimi.

 

Kültürel : Kültüre ilişkin, kültürle ilgili.

Kült : Belli bir dönemde aşırı ilgi gören film vb. Yerel özellikler taşıyan dinî törenler. Din.

Kültürel antropolojik : Kültürel antropoloji ile ilgili.

Etnoloji : Irk bilimi.

Etnograf : Etnografya uzmanı, budun betimci.

Sosyal : Toplumsal.

Psikolojik : Ruhsal. Ruh bilimsel.

Analiz : Çözümleme.

Yöntem : Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika. Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.

Gelişim : Serpilip büyüme. Aksiyon. İlerleme, inkişaf, tekâmül. Gelişme işi.

İlgili : İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik.