Misses türkçesi Misses nedir

Misses ile ilgili cümleler

English: Ali doesn't want to admit how much he misses Mary.
Turkish: Ali Mary'yi ne kadar özlediğini itiraf etmek istemiyor.

English: Ali misses his mother greatly.
Turkish: Ali annesini çok özlüyor.

English: Ali misses his family a lot.
Turkish: Ali ailesini çok özlüyor.

English: Ali misses Boston.
Turkish: Ali Boston'u özlüyor.

English: Ali misses his daughter.
Turkish: Ali kızını özlüyor.

Misses ingilizcede ne demek, Misses nerede nasıl kullanılır?

Heart that misses a beat : Atış kaçıran kalp. Atış atlayan kalp. Düzensiz çarpan kalp.

Cache misses : Önbellek kaçışları. Önbellek isabetsizlik yüzdesi.

Dismisses : Bırakmak. Reddetmek (dava). Kovmak. İşten atmak. Açığa çıkarmak. Azletmek. Göndermek. Salıvermek. Kapı dışarı etmek. Yol vermek.

Premisses : Terim. Mukaddeme. Öncül. Kaziye. Öncüller.

Missed : Kaçırılmış. Özlem duymak. Kaçırmak (fırsat). Eksik olmak. Kaçırmak. Kaçırıldı. Iskalamak. Aramak. Vuramamak. Özlemek.

Missense mutation : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bir kodonu değiştirerek farklı bir amino asit kodlanmasına neden olan mutasyon. Missense mutasyon. Yanlış mutasyon. Bir kodondaki bir bazın değişmesi sonucu farklı bir aminoasidin kodlandığı mutasyon. Yanlış anlamlı mutasyon. Dna ipliğinde bir baz çiftinin mutasyonu ile mrna kodonunda, dolayısıyla da amino asitte değişikliğe sebep olan gen mutasyonu. Yanlış anlam mutasyonu.

 

Missel : Ökseardıcı.

Was dismissed : Kovuldu. İşine son verildi. Görevlerinden azledildi. Azledildi. Salıverildi.

Missel thrush : Ökse ardıcı.

Be dismissed from : -den hariç tutulmak. -den el çektirilmek (görevden vs). -den çıkarılmak. -den atılmak. -ye dahil edilmemek. -den kovulmak.

İngilizce Misses Türkçe anlamı, Misses eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Misses ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Be short of : Yetersiz olmak. Yetmemek. Kafi gelmemek (varolan şeyler veya birileri). Bulunmak (bir yerden belirli bir uzaklıkta).

Yens : İştiyak. Sevda. Yen. Japon para birimi. Japon parası. Arzu. Hasret. Özlem.

Comb : Tarak. Arayıp taramak. Taraklamak. Kaşağılamak. Taranmak. Tarak vurmak. Taramak. Ayırmak.

Yearn : Hasretini çekmek. Hasret çekmek. Çok istemek. Çok arzu etmek. İstemek. Arzulamak. Hasret olmak. Gözünde tütmek. Yanıp tutuşmak. Burnunda tütmek.

Hungered : Hasret çekmek. Açlık çeken. Aç bırakmak. Aç bırakılmış. Aç.

Bleed : Boşaltmak (sıvı, gaz). Kanamak. Kan gelmek. Yolmak. Sızdırmak. Kan kaybetmek. Kan almak. Kan ağlamak. Hacamat etmek.

Dials : Telefonla aramak. Numara çevirmek. Telefon numarası çevirmek. Telefon çevirmek. Aramak (telefon). Telefon etmek. Telefon numaralarını çevirmek. Göstermek. (telefon) numaraları çevirmek. Tuşlamak.

 

Desire : Cinsel istek. Dilemek. Arzulamak. Heveslenmek. Talip olmak. İstek duymak. Yalvarmak. Hevesi olmak. Dilek.

Mind out : İlgilenmek. Dikkat etmek.

Get out : Çek git. Sakınmak. Yayılmak. Ağızdan dökülmek. Ayrılmak. Kaçmak. Çözümü bulmak. (haber vb) dışarı sızmak. (haber vb) duyulmak.

Misses synonyms : monitors, eye, beat about, losings, abduct, miss fire, be wide of the mark, require, be off target, requires, hankered, foraged, gave off, hungering, observe, call, yearns, give off, hungers, monitor, be spoiling for, exuded, mishit, long, lose, dampen, exude, keep an eye to, chase after, be lacking, exudes, awaits, pass up.

Misses zıt anlamlı kelimeler, Misses kelime anlamı

Winnings : Kazanç. Kumarda kazanılan para. Kazanç (para olarak). Kazanılan para.

Clergy : Rahipler. Rahip sınıfı. Rahipler sınıfı. Rahip. Ruhban sınıfı. Papazlar. Ruhban.