Süreklilik nedir, Süreklilik ne demek

  • Sürekli olma, kesintisiz olarak sürüp gitme durumu, devamlılık

Felsefi anlamı:

(Felsefede) Ayrı öğelerden kurulu olmayan bir gerçeklik kurma. Özellikle uzay için kullanılır. Süreklilik yasası Leibniz'de felsefenin temel ilkesi olmuştur: Her yerde sürekli bir gidiş vardır, doğada hiç bir sıçrama yoktur, her şey bir bütün içinde örülmüştür.

(Genel anlamda) Kesintisiz olarak sürüp gitme. Sürekli olma.

Sosyoloji'deki anlamı:

Bir düzenin bütünlüğü, öğeleri arasındaki ilişkilerin sonsuz sayıda oluşu, koşullarının değişmesindeki yavaşlık ve bir durumdan başka bir duruma geçişindeki rahatlık.

Bilimsel terim anlamı:

Sınırsız sayıda dizil ya da konum içeren kesintisiz bir ölçüm boyutu.

İngilizce'de Süreklilik ne demek? Süreklilik ingilizcesi nedir?:

continuity, continuum

Fransızca'da Süreklilik ne demek?:

pérennité

Osmanlıca Süreklilik ne demek? Süreklilik Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

mütema'diyet

Süreklilik hakkında bilgiler

İki topolojik uzay arasındaki bir f gönderiminin, bir anlamda, "atlamasız" olma durumudur. Tek değişkenli gerçel fonksiyonlar için, "grafiğini el kaldırmadan çizebilme" şartının soyutlanmasıyla ulaşılmış bir kavramdır. Eğer f gönderimi, A topolojik uzayından B topolojik uzayına tanımlı bir gönderimse, f fonksiyonuna sürekli diyebilmemiz için B'nin her açık U altkümesinin ters görüntüsünün, yani f 'nin A 'dan alıp U altkümesine gönderdiği elemanların kümesinin, açık küme olması şartı aranır. Eğer f birebir örten bir fonksiyonsa ve f 'nin tersi de sürekli bir fonksiyonsa, f 'ye bir homeomorfizma (topolojik uzay eşyapısı) denir.

 

Süreklilik kısaca anlamı, tanımı:

Sürek : Süren, devam eden zaman. Satmak için pazara götürülen hayvan sürüsü. Hızlı süren, hızlı giden.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Süreklilik ilkesi : Her yerde sürekli bir gidiş olduğunu, doğada sıçramanın olmadığını, her şeyin bir bütün içinde örüldüğünü söyleyen temel ilke.

Kesintisiz : Aralıksız. Hiçbir vergi kesilmeden verilen (para).

Devamlılık : Devamlı olma durumu, süreklilik.

Topoloji : Geometrik cisimlerin nitelikleriyle ilgili özelliklerini ve bağıl konumlarını, biçim ve büyüklüklerinden ayrı olarak alıp inceleyen geometri dalı.

Uzay : Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk, feza, mekân. Bütün gök cisimlerinin içinde bulunduğu sınırsız boşluk.

Gönderim : Birtakım bilgileri içeren, kişiden kişiye veya kurumlar arası bilginin geçişini sağlayan belge.

Değişken : Geometride, bir koninin odağından çıkan dikeyin konikle kesiştiği noktaya kadar olan parçanın uzunluğu, parametre. Cebirde bir denklemin katsayılarına giren değişken nicelik, parametre. Bir istatistik bütünün belli başlı niteliklerini daha basit ve kısa olarak gösterme olanağı veren ölçülebilir büyüklük, parametre. Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil. Değişik sayı değerleri alabilen nicelik.

 

Fonksiyon : İşlev. Bir birleşikteki herhangi bir madde grubunun kimyasal görevi, bu görevi nitelendiren özelliklerin tamamı. Bir veya birçok değeri değişebilen niceliklere bağlı olarak değişen nicelik.

Süreklilik beliti : Gerçek sayı ekseni üzerindeki her bir noktaya bir gerçek sayının karşılık geldiğini varsayan belit.

Süreklilik düzeltmesi : Yates süreklilik düzeltmesi.

Süreklilik fiili : Bir fiilin -A zarf fiili şekli üzerine dur-, gör-, kal, gel-, koy- gibi tasvirci yardımcı fiillerin getirilmesi ile kurulan, oluş ve kılışa süreklilik özelliği katan birleşik fiil: gidedurmak, okuyadurmak, çıkagelmek, bakakalmak, bekleyegörmek vb.

Süreklilik noktası :

Diğer dillerde Süreklilik anlamı nedir?

İngilizce'de Süreklilik ne demek? : n. continuity, permanence, permanency, duration, endurance, invariability, lastingness, perpetuity, persistence

Fransızca'da Süreklilik : continuité [la], perpétuité [la], pérennité [la]

Almanca'da Süreklilik : n. Kontinuität, Permanenz, Stetigkeit

Rusça'da Süreklilik : n. продолжительность (F), непрерывность (F), постоянство (N)