Tarihi film nedir, Tarihi film ne demek

  • Tarihsel bir konuyu işleyen film

Tarihi film anlamı, kısaca tanımı:

Tarih : Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı. Tarih kitabı. Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyeti inceleyen bilim. Tarih dersi. Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz.

Film : Camlara yapıştırılarak içerinin görünmesini engelleyen bir tür ince yaprak. Bir oyunun bütününü taşıyan şerit veya şeritlerin bütünü. Sinemalarda gösterilen eser. Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit.

Tarihsel : Tarihe dair, tarihle ilgili, tarihî.

Bir : Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Eş, aynı, bir boyda. Sayıların ilki. Bu sayı kadar olan. Ancak, yalnız. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Beraber. Bir kez. Tek. Sadece. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Aynı, benzer. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek.