Tiyo nedir, Tiyo ne demek

Tiyo; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir.

Kimya'da terim anlamı:

Bileşiklerde oksijen atomunun yerine, kükürt atomunun geçtiğini gösteren NaOCN bileşiği sodyum siyanat, NaSCN bileşiği sodyum tiyosiyanatta olduğu gibi ön ek. Na2S2O3 sodyum tiyosülfat bileşiğinde sülfat anyonundaki (SO42-) bir oksijenin yerini bir kükürt atomu almıştır.

Tiyo tanımı, anlamı

Baryum tiyosülfat : Formülü BaS2O3.H2O, mol kütlesi 267,51 g olan, beyaz toz halinde ve suda çözünen bir madde

Magnezyum tiyosülfat : Formülü MgS2O3.6H2O olan, tıpta kullanılan ,renksiz kristallerden oluşan ve 170 °C’de suyunu kaybeden bir bileşik.

Sodyum tiyosülfat : Siyanür zehirlenmesi başta olmak üzere birçok zehirlenmede sülfür vericisi olarak kullanılan beyaz toz durumundaki bileşik.

Tiyobarbiturik asit değeri : Lipitlerin oksidasyonu sonucu meydana gelen malondialdehitin miktarının ölçülmesiyle belirlenen temel bir değer, TBA.

Tiyobarbitürat reaktif maddeler : Yapılarında malonaldehit bulunan, yağların acılaşması esnasında açığa çıkan ve tiyobarbitürik asitle flüoresan kırmızı renkli kompleks oluşturan, düşük moleküler ağırlıktaki maddeler, TBARS.

Tiyobarbitürik asit : C4H4O2N2S kimyasal formülü ile gösterilen bir barbitürik asit türevi.

 

Tiyobarbitürik asit sayısı : Doymamış yağ asitlerinin oksidasyonu ile oluşan malonaldehitin, tiyobarbitürik asit ile kırmızı renk vermesine dayanan ve spektrofotometrik olarak elde edilen değer.

Tiyoester : Tiyol grubuyla karboksil grubu arasında oluşan ester.

Tiyofanat : Vücutta benzimidazollere çevrilerek yuvarlak kurtlara karşı etki gösteren ilaç.

Tiyoguanin : Alkilleyici ilaçlar grubundan pürin antimetaboliti bir ilaç.

Tiyokonazol : İmidazol türevi mantarlara karşı kullanılan bir ilaç.

Tiyol grubu : Bir moleküldeki –SH grubu, sülfhidril grubu.

Tiyoller : Alkollerdeki -OH grubunun yerini -SH grubunun aldığı alkollere oranla daha asidik ve daha uçucu olan polimerleşme tepkimelerinde polimer zincirinin uzunluğunu kontrol etmek amacıyla ve tarım koruma ilaçlarının sentezinde kullanılan,merkaptan olarak da bilinen, kötü kokulu organik bileşikler sınıfı. Tiyoalkoller (RSH). İşlevsel tiyol grubu taşıyan bileşikler, R-SH.

Tiyonin : Metal parlaklığı gösteren , mikroskopta boyayıcı ve pH indikatörü olarak kullanılan suda mor renkte çözünen yeşil-siyah toz halde bir madde. Amidofenotiazin.

Tiyopental sodyum : Kısa etki süreli bir uyku ilacı olan pentobarbitalin kükürtlü türevi.

Tiyoridazin : Piperazinli fenotiyazinler grubundan nöroleptik bir ilaç.

Tiyosiyanat : Tiyosiyanik asidin (HSCN) SCN- baz kısmı.

Tiyosiyanatlar : Tiroit bezi hücrelerinde zardan iyotun taşınmasını engelleyerek iyotun beze girmesini engelleyip guatr hastalığına neden olan ve özellikle siyanürün metabolize edilmesinden sonra açığa çıkan bir bileşik türü.

Tiyosülfat : Nitrit ve siyanür zehirlenmesinde sülfür verici amaçla kullanılan bileşik.

 

Tiyotepa : Mutagenik alkilleyici bir madde olan ve böceklerde kısırlaştırıcı olarak (kemosterilant) kullanılan, üç aziridin grubu (R) içeren, trietilenetiyofosforamit.

Tiyoüre : Formülü NH2.CS.NH2 olan organik sentezlerde, boya yapımında ve bizmut reaktifi olarak kullanılan eter ve suda kısmen çözünen renksiz kristal yapıda bir madde. Sülfoüre, Sülfokarbamit.

Tiyoüre türevi : Antitiroit ilaç olarak kullanılan, üredeki oksijen atomu yerine kükürt atomu girmesiyle elde edilen bileşik türevi.

Diğer dillerde Tiyo anlamı nedir?

İngilizce'de Tiyo ne demek ? : thi-, thio-