Yapısal nedir, Yapısal ne demek

Yapısal; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

İngilizce'de Yapısal ne demek? Yapısal ingilizcesi nedir?:

structured

Fransızca'da Yapısal ne demek?:

artificiel, ile, constitutif, ve

Yapısal anlamı, tanımı:

Yapısal dil bilimi : Yapısalcılık.

Altyapısal : Altyapı ile ilgili.

Üstyapısal : Üstyapı ile ilgili.

Yapısalcı : Yapısalcılık görüşü ve yöntemini benimseyen, strüktüralist.

Yapısalcılık : Dilin tümüyle bir yapı özelliği gösterdiğini, terimlerin bu ilişkileri belirlediğini ileri süren dil bilimi öğretisi, yapısal dil bilimi. Bilimin her dalında yapıdan yola çıkarak sonuçlara ulaşma yöntemi, strüktüralizm.

Yapısallaşma : Yapısallaşmak durumu.

Yapısallaşmak : Yapısal duruma gelmek.

Yapısallık : Yapısal olma durumu.

Yapılış : Yapılma işi. Bir şey yapılırken gerçekleştirilen özellik, nitelik, kuruluş, bünye.

Kuruluş : Kurulma işi. Yapı, yapılış, bünye. Kasılma. Topluma hizmet, üretim, tüketim vb. amaç ve görevlerle kurulan her şey, tesis. Bir sefer kuvvetini oluşturan birliklerin yapısı.

Strüktürel : Yapısal.

Yapısal biçimler : İçgüçlerin yarattığı, dışgüçlerle henüz bozulmamış yer biçimleri.

 

Yapısal bozukluk : Anlak geriliği ve beden özürleri olmadan ağır derecede sakatlayıcı aykırılıklar gösteren kişi.

Yapısal çizge : [Bakınız: denge çizgesi]

Yapısal dekor : İskeleler, yükseltiler, eğimler ve basamaklarla kurulmuş dekor.

Yapısal denge : Bir öğeciğin dış eksicik kabuğu, doldurulduğunda oluşan denge.

Yapısal enflasyon : Fiyat katılığı, ücret katılığı, üretim faktörlerinin ülke içinde akışkan olmaması veya kurumsal yapıdan kaynaklanan aksaklıklara bağlı olarak ortaya çıkan bir tür maliyet enflasyonu.

Yapısal enzim : Bir hücrenin her zaman gereksinim duyduğu, her türlü koşulda sabit bir hızla sentez edilen dolayısıyla etkinliği ve molekül sayısı pek fazla değişmeyen ve hücre içi konsantrasyonu eklenen indükleyiciden bağımsız olan enzimler. Bakterilerde devamlı olarak sentezlenen ve besi yerinin bileşimine bağlı olarak üretimi değişmeyen enzim.

Yapısal eşiz : Öğesel bileşimi eş, kimyasal bağları değişik özdecik türlerinden her biri.

Yapısal eşyükselti eğrileri : Belli bir katmanın alt ya da üst yüzeyinde, eş yükseklikte noktalardan geçen ve böylece kemer, tekne vb.'ni gösteren eğriler.

Yapısal formül : Bileşikteki atomların birbirine göre konumlarını veren formül. Atomların birbirleri ile ilişkilerini ve bağları gösteren formül.

Yapısal ile ilgili Cümleler

  • Chomsky bir yapısal dil bilimcidir.
  • Esperanto sadece nominal olarak değil aynı zamanda yapısal olarak da uluslararası bir dildir.

Diğer dillerde Yapısal anlamı nedir?

İngilizce'de Yapısal ne demek? : adj. constitutional, constructional, constructive, organic, structural, tectonic, textural

Fransızca'da Yapısal : structural/e, constitutionnel/le

Almanca'da Yapısal : adj. strukturell

Rusça'da Yapısal : adj. структурный