Diploma nedir, Diploma ne demek

Diploma; kökeni italyanca dilinden gelmektedir.

 • Bir kimseye herhangi bir okulu veya öğrenim programını başarıyla tamamladığını, bir derece veya unvanı kullanmaya hak kazandığını, bir iş, sanat veya meslek dalında çalışabilme yetkisi elde ettiğini belirtmek için bir öğretim kurumu tarafından düzenlenip verilen resmî belge, icazetname, şehadetname

"Diploma" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Çoğunlukla üniversite diploması alabilmek uğruna kendini paralayan bir gençlikle karşı karşıyayız." - A. Cemal

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Bir kimseye herhangi bir okulu ya da öğrenim programını başarıyle tamamladığını; bir dereceye ya da sana hak kazandığını; bir iş, sanat ya da meslek dalında çalışabilme yetkisi elde ettiğini belirtmek üzere bir öğrenim kurumunca düzenlenip verilen resmî belge.

İngilizce'de Diploma ne demek? Diploma ingilizcesi nedir?:

diploma

Diploma kısaca anlamı, tanımı:

Diplomasi : Bu işte çalışan kimsenin görevi, mesleği. Uluslararası ilişkileri düzenleyen antlaşmalar bütünü. Bu görevlilerin oluşturduğu topluluk. Güç bir görüşme sırasında gösterilen ustalık ve beceriklilik. Yabancı bir ülkede ve uluslararası toplantılarda ülkesini temsil etme işi ve sanatı.

Diplomasız : Diploması olmayan. Diploması olması gereken bir meslekte, diploması olmadan çalışan.

 

Diplomasızlık : Diplomasız olma durumu.

Diplomat : Dış politikayla uğraşan ve ülkesini temsil etmekle görevlendirilen kimse. İlişkilerinde kurnaz, becerikli olan. Teksir yapmak için kullanılan bir mumlu kâğıt türü.

Diplomatik : Diplomasi ile ilgili.

Diplomatik dil : Diplomasi alanında kullanılan dil.

Diplomatik yol : Diplomasi alanında tutulan yöntem, belirlenen tarz.

Diplomatlık : Diplomasi. Diplomat olma durumu.

Kamu diplomasisi : Bir ulusun düşüncelerini, hedeflerini, ideallerini, güncel politikalarını, kurumlarını ve kültürünü yabancı ülkelerin kamuoylarına anlatma amacıyla uygulanan politika.

Mekik diplomasisi : Bir sorunun çözümü için devletler arasında gerçekleştirilen, seri biçiminde yapılmış olan diplomatik temaslar.

Telefon diplomasisi : Devletler arası ilişkilerde telefon aracılığıyla kurulan görüşme yolu.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Okul : Ekol. Bir okuldaki öğrenci ve görevlilerin bütünü. Her türlü eğitim ve öğretimin toplu olarak yapıldığı yer, mektep.

Öğrenim : Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi amacıyla yapılmış olan çalışma, tahsil.

 

Program : Radyo ve televizyonda sunulan, haber, müzik, eğlence gibi kendi başına bir bütün oluşturan yayınlardan her biri. Tören, gösteri, gezi vb.nin öngörülen ayrıntılarını gösteren basılı kâğıt. İzlence. Bilgisayara bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisi. Okullarda, haftanın belli günlerinde, belli saatlerde verilecek dersleri gösteren çizelge. Yapılacak bir işin bölümlerini, bölümlerin sırasını ve zamanını gösteren tasarı, yetişek. Siyasi partinin, toplumsal örgütün veya hükûmetin açıkladığı ana ilkelerin tümü.

Tamam : Eksiksiz. Tamamlanmış, bitmiş. Beğenilmeyen bir iş veya öneri karşısında söylenen bir söz. Bütün, tüm. Yanlış ve yalan olmayan, doğru. Evet.

Derece : Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi. Sıcaklıkölçer. Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim. Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe. Başarı gösterme. Denli, kadar. Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri.

Unvan : San.

Diploma çizelgesi : Bir yıl içinde diploma alan öğrencilerin numaralarını, adları ve soyadlarını, doğum yerleri ve yıllarını, sınav notlarını, diploma tarih ve derecelerini kapsayan ve okul yönetimince düzenlenen çizelge.

Diploma defteri : Her okul yönetimince tutulan ve bitirme sınavı sonuçlarına göre diploma alan öğrencilerin kimliklerinin, aldıkları notların, diploma tarih ve numaralarının işlendiği defter.

Diplomalı : Diploması olan. Yetkisi diploma ile belgelenmiş. İlgili cümle: "Diplomalı terzi"

Diplomat bağışıklığı : Elçi ve konsoloslarla bunlara bağlı görevlilere karşılıklı olmak koşulu ile iki ülke arasında tanınan vergi bağışıklığı.

Diplomatça : Diplomata yakışan. İlgili cümle: "“Diplomatça bir ferasetle söylemek istediğini anlayıveriyordum.”" A. Gündüz. zf. (diploma'tça, l ince okunur) Diplomata yakışır bir biçimde, diplomat gibi. zf. mec. (diploma'tça, l ince okunur) Kurnazlıkla, açıkgözlülükle.

Diploma ile ilgili Cümleler

 • Bazı Japon vatandaşları, Çin'de iki ülke arasındaki diplomatik anlaşmazlıklardan dolayı ayrımcılığa maruz kalıyorlar.
 • Gerçekten Tom'un diplomasını gördün mü?
 • Bir diplomam var.
 • Diplomasi, en iğrenç şeyleri en hoş şekilde yapmak ve söylemektir.
 • Ali kimya diplomasına sahiptir.
 • Diplomatik ve askeri stratejimiz açıkça çelişki içindeydi.
 • Diplomatik diyalog çatışmayı bitirmeye yardımcı oldu.
 • Ali diploma töreni adresini verdi.
 • Diplomanı nerede aldın?
 • Üniversiteye girmek için diplomasında tahrifat yapan Oslo'lu bir öğrenci hapse mahkum edildi.
 • Jale emekli bir diplomalı hemşiredir.
 • Diplomat olmak istiyorum.

Diğer dillerde Diploma anlamı nedir?

İngilizce'de Diploma ne demek? : n. certificate given upon completion of a course of study (i.e. high school, university, etc.)

n. diploma, certificate, graduation

v. award a diploma to

Fransızca'da Diploma : diplôme [le], brevet [le], certificat [le]

Almanca'da Diploma : n. Brevet, Diplom

Rusça'da Diploma : n. диплом (M), аттестат (M), грамота (F)

adj. аттестационный, дипломный