Diplomasi nedir, Diplomasi ne demek

Diplomasi; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Uluslararası ilişkileri düzenleyen antlaşmalar bütünü.
  • Bu işte çalışan kimsenin görevi, mesleği.
  • Bu görevlilerin oluşturduğu topluluk.
  • Güç bir görüşme sırasında gösterilen ustalık ve beceriklilik
  • Yabancı bir ülkede ve uluslararası toplantılarda ülkesini temsil etme işi ve sanatı.

"Diplomasi" ile ilgili cümle

  • "Benim için diplomasinin birbirinden tuhaf birçok icaplarına uymak belki mümkün olmuştur." - Y. K. Karaosmanoğlu

Diplomasi hakkında bilgiler

Diplomasi, dış politikada sorunların barışçıl yöntemlerle ve müzakereler yoluyla çözülmesini ifade etmektedir. Diplomat veya diplomatik temsilci ise bu süreçte yer alan kişi ve kurumları ifade etmektedir. Hititlerin Kadeş Antlaşması tarihin bilinen ilk yazılı diplomasi belgesidir. Diplomasinin, toplumsal örgütlenmelerin görülmeye başladığı dönemle birlikte ortaya çıktığı görülmektedir. Nicolson, diplomasinin kökenlerinin farklı insan grupları arasında avlanma sahalarının sınırlarının belirlenmesi hususunda yapılmış olan anlaşmalarda aranması gerektiğini belirtmektedir. 15. yüzyıla kadar diplomasi tek yanlı ve süreklilik göstermeyen niteliktedir. Buna ad hoc diplomasi adı verilir.

Diplomasi ile ilgili Cümleler

 
  • Fransızca diplomasi diliydi.
  • Diplomasi, en iğrenç şeyleri en hoş şekilde yapmak ve söylemektir.
  • İngilizce diplomasi ve turizmde faydalıdır.

Diplomasi tanımı, anlamı:

Antlaşma : Bu durumu belirten belge. İki veya daha çok devletin saldırmazlık, savaşta iş birliği vb. konularda kararlaştırdıkları ilkelere uygun davranmayı kabul etmeleri durumu, ahit, muahede, ahitleşme, pakt.

Kamu diplomasisi : Bir ulusun düşüncelerini, hedeflerini, ideallerini, güncel politikalarını, kurumlarını ve kültürünü yabancı ülkelerin kamuoylarına anlatma amacıyla uygulanan politika.

Mekik diplomasisi : Bir sorunun çözümü için devletler arasında gerçekleştirilen, seri biçiminde yapılmış olan diplomatik temaslar.

Telefon diplomasisi : Devletler arası ilişkilerde telefon aracılığıyla kurulan görüşme yolu.

Diploma : Bir kimseye herhangi bir okulu veya öğrenim programını başarıyla tamamladığını, bir derece veya unvanı kullanmaya hak kazandığını, bir iş, sanat veya meslek dalında çalışabilme yetkisi elde ettiğini belirtmek için bir öğretim kurumu tarafından düzenlenip verilen resmî belge, icazetname, şehadetname.

Uluslararası : Çeşitli milletlerin arasında yapılan, milletlerin arasında çok yönlü ilişkilerle ilgili olan, milletlerarası, beynelmilel, enternasyonal.

 

İlişki : İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas. Bağlantı, temas.

Düzen : Dolap, hile. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim. Alet edevat takımı. Yerleştirme, tertip. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo. Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem. Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo. Müzik aletlerinde ses ayarı, akort. Bez dokuma tezgâhı.

Yabancı : Başka bir milletle ilgili olan. Aynı türden, aynı çeşitten olmayan. Tanınmayan, bilinmeyen, yad. Aileden, çevreden olmayan (kimse veya şey), özge. Belli bir yere veya kimseye özgü olmayan. Başka bir milletten olan, başka devlet uyruğunda olan (kimse), bigâne, ecnebi. Bir konuda bilgisi, deneyimi olmayan.

Ülke : Bir özelliği ön plana çıkarılarak düşünülen bölge. Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket. Devlet.

Toplantı : Toplanma, bir araya gelme, kabarıklık oluşturma. Birden çok kimsenin belirli amaçlarla bir araya gelmesi, içtima. Bir meclisin bir yıl içindeki birleşimlerinin her biri.

Temsil : Özümleme. Oyun. Söz gelişi. Birinin veya bir topluluğun adına davranma.

Politika : Davranış biçimi, düşünce yapısı. Bir hedefe varmak için karşısındakilerin duygularını okşama, zayıf noktalarından veya aralarındaki uyuşmazlıklardan yararlanma vb. yollarla işini yürütme. Devletin etkinliklerini amaç, yöntem ve içerik olarak düzenleme ve gerçekleştirme esaslarının bütünü, siyaset, siyasa.

Bu : Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz. En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz.

Topluluk : Müzik eserlerini birden fazla ses veya sazla seslendirmek için oluşturulan grup, ansambl. Aynı yerde bulunan insan kalabalığı. Sanatçı grubu. Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet. Aynı türden canlıların bir araya gelmesiyle oluşan küme. Vücudun dolgun olma durumu.

Diğer dillerde Diplomasi anlamı nedir?

İngilizce'de Diplomasi ne demek? : n. diplomacy

n. diploma, certificate, degree, sheepskin

Fransızca'da Diplomasi : diplomatie [la]

Almanca'da Diplomasi : n. Diplomatie - diplomasiye ait

Rusça'da Diplomasi : n. дипломатия (F)

adj. дипломатический