Kapsam nedir, Kapsam ne demek

 • Sınırları içine başka konuları veya anlamları alma durumu, şümul.
 • Kaplam

"Kapsam" ile ilgili cümle

 • "Yasa kapsamına giren devlet personeli."

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Bir öğretim programında üzerinde durulması ya da işlenilmesi istenilen etkinlikler, üniteler ve konular.

Konuşma ya da yazıda sunulan düşünce, bilgi ve görüşlerin bütünü.

Konu.

Bir şeyin içinde bulunan.

Gramer anlamı:

Bir kelimenin söz içindeki diğer ögelerle birlikte ve bu ögelerin yardımıyla bir kavramı karşılamak üzere meydana getirdiği anlam. Örnek olarak sırt kelimesini ele alalım: Bu kelimenin birbirinden farklı beş, altı anlamı vardır. Fakat kelimenin anlam kapsamı ancak söz içinde kendisine yardımcı olan öteki ögelerin yardımıyla belirlenebilmektedir. Eğer kelime sırtım ağrıyor cümlesinde geçiyorsa sırt kelimesi kapsam bakımından "insanlarda vücudun boyundan bele kadar uzanan kısmı" anlamıyla; yok, Boğaz sırtlarında güzel bir evi vardı cümlesinde yer alıyor ise "Boğazdaki tepelerin üst bölümü" anlamıyla; yazıyı kitabın sırtına yazsınlar cümlesinde ise "ciltlenmiş kitapta dikişin bulunduğu bölüm" anlamıyla kullanılmıştır. Kelimenin kapsamı da her söz içinde ifade ettiği anlam veya anlamlarla sınırlanır.

 

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

Bir yerel tıkız uzayın tüm tıkız altkümelerinden oluşan J takımı üzerinde tanımlanan ve aşağıdaki koşulları gerçekleyen (…)

Bilimsel terim anlamı:

[Bakınız: kaplam]

Bir olgu, kavram ya da anlatımın anlamsal çerçevesi ya da tanımsal kuşatımı. bk. içerim.

İngilizce'de Kapsam ne demek? Kapsam ingilizcesi nedir?:

enclosure, scope, content, extention, contextual mea- ning, extension

Kapsam anlamı, tanımı:

Kapsamını genişletmek : Bir şeyin sınırları içine giren ögeleri genişletmek, şümullendirmek.

Kapsama : Kapsamak işi.

Kapsama alanı : Telsiz ve cep telefonlarıyla konuşmanın yapılabileceği alan.

Kapsamak : İçine almak, sınırları içine almak, şamil olmak.

Kapsamlı : Kapsamı geniş olan, şümullü. Kapsamı olan.

Sınır : Bir şeyin nicelik bakımından inebileceği veya çıkabileceği en alt ve en üst yer, limit. Bir şeyin yayılabileceği veya genişleyebileceği son çizgi, uç. Komşu il, ilçe, köy veya kişilerin topraklarını birbirinden ayıran çizgi. İki komşu devletin topraklarını birbirinden ayıran çizgi, hudut. Uç, son. Değişken bir büyüklüğün istenildiği kadar yaklaşabildiği durağan büyüklük, limit.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

 

Şümul : İçine alma, kaplama, kapsama. Kaplam.

Kaplam : Bir kavramın ve o kavramı dile getiren terimin içerdiği varlıkların ve bireysel olayların bütünü, kapsam, şümul.

Kapsam çözümlemesi : Öğretim programında bulunan ders konularının belli ölçütlere göre eleştirmeli bir bakışla çözümlenmesi.

Kapsam ekonomileri : Firmanın iki veya daha fazla malı farklı üretim tesisleri yerine aynı tesiste üretmesi sonucu ortalama maliyetinin azalacağını ifade eden iktisadi kuram.

Kapsam geçerliği : Bir testte bulunan soruların, kapsanılması öngörülen ders programı ya da çalışma sonuçlarını içerme derecesi.

Kapsam lay iş : Aralarında cinsle tür, tümle parça, çoğulla tekil gibi nicelik bakımından ilgi bulunan sözcüklerden birini ötekinin yerinde kullanma.

Kapsama gönderimi : (…)Anlamdaş. doğal birlev, doğal gömev.

Kapsama imi : Bir kümenin bir başka kümenin altkümesi olduğunu gösteren im. Simgesi : (…)

Kapsama simgesi :

Kapsamlama : Aralarında cinsle tür, tümle parça gibi karşılıklı ilgi bulunan şeylerden birini ötekinin adiyle anlatma. "Fânilerin en bathıyarı" derken fâni olan bir çok şeyler arasından insanları kastetmek gibi. (Söz sanatı terimi) Aralarında cinsle tür, tümle parça, çoğullukla tekillik gibi miktar bakımından karşılıklı ilgi bulunan şeylerden birini ötekinin adiyle anlatmadan ibaret bir çeşit addeğişi. “Fânilerin en bahtiyarı. Henüz yirminci baharında iken. İnsan ne garip mahlûktur” gibi. Bu misallerde “Fâniler” sözü fâni olan bir çok şeylerden yalnız insanları anlatmak için, “Bahar” ise bir parçası olduğu yıl yerine, “İnsan” da tekil olduğu halde çoğul anlamiyle kullanılmıştır.

Kapsamlı ısmarlama : Bir yayınevi ya da kitapçıya belli bir konuda çıkan kitapların tümünün gönderilmesi amacıyla yapılan ısmarlama.

Kapsamlı kırsal tasarlama : Kırsal alanların doğal ve insansal kaynaklarının korunup geliştirilmesini, yerleşme düzeninin, toplumun gereksinmelerine en iyi biçimde yanıt verebilmesini sağlamak amacıyla, kaynaklarla gereksinmeler arasında uzun dönemde olumlu bir denge kurmayı amaçlayan tasarlama türü.

Kapsam ile ilgili Cümleler

 • Kapsamlı ders kitabı diye bir şey yoktur.
 • Kapsamlı mı?
 • Ali çok kapsamlı bir rapor yazmıştır.
 • Bunun sigorta kapsamına gireceğini düşünüyorum.
 • Aradığınız telefon ya kapalı ya da kapsama alanı dışında, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
 • Ali artık ebeveynlerinin sağlık sigortası kapsamında değil.
 • Problemi kapsamlı bir şekilde öğrendi.
 • Kapsamlı bir araştırma yaptık.
 • Dedektif Dan Anderson ve takımı, parkta daha kapsamlı bir araştırma yaptı.
 • Benim hobilerim sadece geniş kapsamlı değil fakat aynı zamanda faydalı da.

Diğer dillerde Kapsam anlamı nedir?

İngilizce'de Kapsam ne demek? : n. scope, comprehensiveness, comprehension, content, extent, compass, gauge

Fransızca'da Kapsam : contenu [le], étendue [la], portée [la]

Almanca'da Kapsam : Umfang