Olasılık dağılımı nedir, Olasılık dağılımı ne demek

Olasılık dağılımı; İstatistik, Matematik, Veteriner, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir kelimedir.

İstatistiksel anlamı:

(olasılık kuramı) Bir X olasılıksal değişkenine ilişkin olasılıkları veren ye X'in işlevi olan dağılım. Bu terim, olasılık işlevi ya da olasılık yoğunluk işlevini belirtmek için kullanılır, ay. bk. olasılık işlevi, olasılık yoğunluk işlevi.

Matematik'te terim anlamı:

Bir X ayırtık seçkisiz değişkeni için, X in olabilecek her bir değerine X in gerçekleşme olasılığını karşılık getiren işlev. a. bk. olasılık eğrisi. Bir X sürekli seçkisiz değişkeni için, her bir X değerine eşitsizliğini sağlayan x lerin gerçekleşme olasılığını karşılık getiren artmayan işlev. a. bk. olasılık eğrisi.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Değişken eğer kesikli bir tesadüfi değişken ise değişkenin her değerinin olasılığını veren bir matematiksel formül veya değişken eğer sürekli bir tesadüfi değişken ise, matematiksel bir formülle tanımlanan eğrinin altında kalan alan yoluyla elde edilen belli bir aralıktaki olasılık.

Teknik terim anlamı:

Olasılık kuramında bileşik bir olaya ilişkin tüm olanaklı biçimlerin olasılığını gösteren ve olasılık yasasının salt işleyişine bırakılması koşulunda belirebilecek durumların sıklığından oluşan kuramsal dağılım.

 

Olasılık dağılımı anlamı, tanımı

Dağı : Tarlalarda biten yabani otları yok etme. Eş erke ve oylumlu dizgelerden hangisinin daha çok olasılığı bulunduğunu ölçen temel ısıldevim-bilimsel nicelik. [Bakınız: dakı]

Dağıl : Toz kaldırarak esen rüzgâr.

Olasıl : İhtimâli.

Dağılım : Dağılarak birbirinden ayrılma. Birleşiminde kütle içinde tamamen eşit olarak dağılmış gerçek veya koloidal eriyik biçiminde başka bir madde bulunan katı, sıvı veya gaz durumundaki bütün cisimler. Bir toplumda, bir kümede incelenen bir veya birçok özelliğin zamana, yere, seçilen herhangi bir değişkene göre hesaplanan sayısal ve oransal dağılışı. Bir ses biriminin, anlam biriminin değişik kullanım veya bağlamlardaki çevrelerinin tümü. Mal üretiminde, katkıda bulunanlara, üretilen mallardan herhangi bir ölçüde verilmesi, dağıtılması. Paylaşım.

Olası : Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel. Mümkün.

Olasılı : Olasılığa dayanan, belkili, ihtimalli, muhtemel. Belkili.

Olasılık : Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimal. O zamana kadar yapılmış olan deneylerle bir olayın ortaya çıkmasının beklenilmesi ancak yine de tam bir kesinliğin bulunmaması durumu.

Sürekli seçkisiz değişken : Ayırtık olmayan seçkisiz değişken, a. bk. seçkisiz değişken.

Ayırtık seçkisiz değişken : Tanım kümesi sonlu olan ve bu küme içindeki her bir noktaya, bunların toplamı bire eşit olmak koşuluyla, birer eksisiz sayı karşılık getiren işlev. a. bk. seçkisiz değişken.

Gerçekleşme olasılığı : Görgül olasılık tanımına göre "n" sayıdaki denemede "r" kez gözlenmiş bir olaya ilişkin olan ve gözlenme sıklığının deneme sayısına oranıyla dile getirilerek 0'la I arasında değişen değer, bk. olasılık kuramı, önsel olasılık.

 

Seçkisiz değişken : Bir olasılık uzayı üzerinde ölçülebilir işlev. a. bk. ayırtık seçkisiz değişken, sürekli seçkisiz değişken.

Tesadüfi değişken : Değeri bir şans deneyinin sonucunda belirlenen bir değişken.

Yoğunluk işlevi : Bir ölçüme göre tümlevi gene bir ölçüm olan işlev. Anlamdaş. sıklık işlevi, a. bk. olasılık işlevi.

Olasılık işlevi : Anlamdaş. dağılım işlevi, a. bk. yoğunluk işlevi.

Olasılık kuramı : (olasılık kuramı) Rasgeleliğin etkisinde olan olayları matematiksel örnekbiçimler oluşturarak açıklayan, belitlere dayalı kuram. Büyük sayıdaki rastlantısal olayların, eşdeyişle belli durumlarda yinelenen olayların incelenmesine ve rastlantının rastlama olasılığının hesaplanmasına. ilişkin bir kuram. Çıkarımcı sayımbilimin temelini oluşturan ve sınırlı sayıda gözlemle elde edilmiş ölçümlere dayanarak sınırsız sayıdaki bir evrenin ayrıtlarına ilişkin kestirimlerde bulunmaya olanak veren kuram.

Olasılık yasası : Gözlenmiş dağılımların uzun dönemde, büyük sayılar için alacağı değerlere ilişkin kestirimlerde bulunmaya olanak sağlayan kuramsal yasa. bk. büyük sayılar yasası.

Olasılık eğrisi : Bir yoğunluk işlevinin çizgesi. a. bk. olasılık dağılımı.

Matematiksel : Matematik bilimi ile ilgili olan, riyazi. Kesin, sağlam, bütün kuşkulardan uzak olan.

Gerçekleşme : Gerçekleşmek işi, tahakkuk.

Bir aralık : Bir ara.

Diğer dillerde Olasılık dağılımı anlamı nedir?

İngilizce'de Olasılık dağılımı ne demek ? : probability distribution