Protein sentezi nedir, Protein sentezi ne demek

Protein sentezi; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir.

Biyoloji'deki anlamı:

Elçi RNA'yı kalıp olarak kullanarak ribozomlarda protein sentezlenmesi. Elçi RNA'nın ribozoma bağlanmasıyla başlayan ve oluşan polipeptit dizisinin ribozomdan ayrılmasına kadar geçen bir seri reaksiyonlar dizisi. Başlama (inisiyasyon, I), uzama ve bitirme (terminasyon, R) aşamalarından oluşur. Prokaryot ve ökaryotlarda bu aşamalarda değişik faktörler rol alır ve enerji kullanılır.

Protein sentezi hakkında bilgiler

Protein biyosentezi, hücrenin protein sentezlenmesi için gereken bir biyokimyasal süreçtir. Bu terim bazen sadece protein translasyonu anlamında kullanılsa da transkripsiyon ile başlayıp translasyonla biten çok aşamalı bir süreçtir. Prokaryotlarda ve ökaryotlarda ribozom yapısı ve yardımcı proteinler bakımından farklılık göstermesine karşın, temel mekanizma korunmuştur. Protein biyosentezi için aminoasil-tRNA'ların hazırlanmasında ya da sentez süresince ATP ve GTP hidrolizi ile yüksek miktarda enerji harcanır. Ayrıca, hücreler ürettikleri enerjinin büyük kısmını protein sentezinde görev alan yapıları oluşturmakta kullanırlar. Bu sürecin genel hata oranı 10-4 civarındadır (her 10000 amino asitten bir hatalı yerleştirilir). Bazı antibiyotikler protein sentezine müdahale ederek etki gösterirler. Genetik bilgi akışında sıra protein sentezine geldiğinde mesajcı RNA (mRNA)’dan başka taşıyıcı RNA (tRNA) da devreye girerek ribozomlarda protein sentezi gerçekleşir. mRNA da yer alan kodonların taşıdığı genetik mesaj ribozomlarda adım adım deşifre edilerek uygun amino asitler tRNA vasıtasıyla ribozoma getirilir. Hücre sitoplazmasında 20 çeşit aminoasil-tRNA ların ribozomda bağlanabilecekleri çeşitli bölgeler bulunur ve amino asitlerini bırakan tRNA’lar ribozomlardan ayrılırken polipeptid zinciri de sentezlenmiş olurlar. tRNA’lar üzerinde yer alan nükleotitlere antikodon adı verilir. Örneğin, UUU şeklinde olan bir mRNA zincirine uyan tRNA antikodonunun nükleotid sırası AAA şeklindedir. UUU şeklinde bir kodon da fenilalanin adlı aminoasitin şifresidir.

 

Protein sentezi tanımı, anlamı

Protein : Canlı hücrelerin ana maddesini oluşturan, genel olarak sülfür, oksijen ve karbon ögeleri bulunan amino asit birleşiminden oluşmuş, yumurta akı, et, süt vb. yiyeceklerde bulunan, karmaşık yapılı doğal madde

Sent : Doların yüzde biri değerinde para birimi.

Sentez : Element veya başka maddeleri bir araya getirerek yapay olarak bileşik cisimler oluşturma, bireşim. Yalından karmaşık olana, külliden cüziye, zorunludan olasıya, ilkeden onun uygulanmasına, genel yasadan bireysel duruma, nedenden etkiye, öncülden varılan sonuca giden düşünme biçimi, bireşim.

 

Antibiyotikler : Bir mikroorganizma (bakteri, mantar, v.b.) tarafından sentezlenen ve başka mikroorganizmaları öldüren veya çoğalmalarını engelleyen maddeler.

Transkripsiyon : Çeviri yazı.

Genetik bilgi : Bir DNA (ya da RNA) molekülünde nükleotit bazlarının sıralanışıyla taşınan bilgi. Kromozomal DNA veya RNA’daki nükleotit bazlarının sıralanışıyla taşınan bilgi. Bir DNA veya RNA molekülünde nükleotit bazlarının sıralanışıyla taşınan bilgi.

Amino asitler : (NH2-R -COOH) genel formülü ile gösterilen, baz ve asit özellikleri olan, peptit ve proteinlerin yapı taşları niteliğindeki organik özdekler sınıfı.

Prokaryotlar : Küçük ve basit yapılı hücreler olup DNA ya da RNA materyali bir zarla çevrili çekirdek içinde olmayan canlıları içine alan bir âlem. Prokaryota. Çekirdekleri bir zarla çevrili olmayan ve çekirdek materyali stoplazma içerisinde dağınık olan, küçük ve basit yapılı canlıları içine alan bir âlem, Prokaryota.

Taşıyıcı rna : Protein sentezinde mRNA daki bazlara uygun amino asitleri taşıyan RNA. Transfer RNA. Protein sentezinde mRNA’daki bazlara uygun aminoasitleri taşıyan RNA, transfer RNA, tRNA. Ribonükleotidlerin polimerize olması ile meydana gelmiş, kıvrımlar gösteren, tek zincirli yapıya sahip, protein sentezinde mRNA’daki genetik koda uygun olan aminoasidi taşıyarak peptit zincirine katılmasını sağlayan, adaptör molekül olarak görev yapan bir RNA çeşidi, transfer RNA, tRNA.

Biyokimyasal : Biyokimya ile ilgili.

Vasıtasıyla : Aracılığıyla.

Antibiyotik : Bitkilerde, özellikle küf mantarlarında bulunan veya sentezle elde edilen, birçok mikroba karşı kullanılan, penisilin, streptomisin vb. maddelerin ortak adı.

Bilgi akışı : Piyasaya ilişkin her türlü bilginin karar birimleri arasındaki dolaşımı.

Fenilalanin : Aromatik bir yan zinciri olan kutupsuz, insan besini için temel bir amino asit. Suda çözünen, alkolde az çözünen, aromatik bir yan zinciri olan kutupsuz esansiyel bir aminoasit. Bütün amino asitlerin oluşumunda temel olan, artrit ağrılarının kontrolünde çok etkili olan, mental dikkati yükselten, merkezi sinir sistemi üzerine etkili iştahı azaltan, sembolü Phe ve F olan, aromatik ve hidrofobik yan zincirli esansiyel bir amino asit.

Translasyon : [Bakınız: tercüme]. mRNA molekülüne aktarılmış genetik bilgiden polipeptit molekülünün sentezi işlemi. Tercüme. [Bakınız: ötelenme].

Mesajcı rna : Haberci RNA. DNA üzerinde bulunan ve gen adı verilen belirli bir bölgeyle tamamlayıcılık gösteren, genetik bilginin protein yapısına aktarılmasında kalıplık görevi yapan, genetik mesajı kromozomlardan ribozomlara taşıyan aracı molekül, elçi RNA, haberci RNA, mRNA, mesajcı ribonükleik asit.

Polipeptit : Proteinlerin birincil yapısını oluşturan peptit bağlarıyla bağlanmış çok fazla sayıda amino asidin oluşturduğu bir polimer. Aminoasitlerin birbirlerine peptit bağlarıyla bağlanmasıyla oluşan aminoasit zinciri. Peptit bağıyla bağlanmış 10-100 amino asit içeren genellikle molekül ağırlığı 10 kDa’dan az olan peptit.

Hazırlanma : Hazırlanmak işi.

Proteinler : Yaklaşık %50 karbon, %25 oksijen, %15 azot, %7 hidrojen ve bazen kükürt de içeren ve amino asitlerden oluşan biyopolimer madde.

Terminasyo : Sınır.

Diğer dillerde Protein sentezi anlamı nedir?

İngilizce'de Protein sentezi ne demek ? : protein synthesis