Realization türkçesi Realization nedir

 • Gerçekleşme.
 • İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır.
 • Farkında olma.
 • İdrak.
 • Anlama.
 • Kavrayış.
 • Gerçekleştirme.
 • Nakte çevirme.
 • Gerçeklik kazanma.
 • Teeyyüt.
 • Bir alacak hakkının doğması.
 • Farkına varma.
 • Kavrama.
 • Tahakkuk.
 • Sayışımların, vergilerin belirtilmesi, çoğalma, meydana gelme.
 • Paraya çevirme.

Realization ile ilgili cümleler

English: Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.
Turkish: Her şahsın, cemiyetin bir üyesi olmak itibariyle, sosyal güvenliğe hakkı vardır; haysiyeti için ve şahsiyetinin serbestçe gelişmesi için zaruri olan ekonomik, sosyal ve kültürel hakların milli gayret ve milletlerarası işbirliği yoluyla ve her devletin teşkilatı ve kaynaklarıyla mütenasip olarak gerçekleştirilmesine hakkı vardır.

Realization ingilizcede ne demek, Realization nerede nasıl kullanılır?

Realization account : Tasfiye hesabı.

Realization price : Tasfiye fiyatı.

Self realization : Kendini gerçekleştirme. Kendi kendine gerçekleştirme. Kendini gösterme. Kendini kanıtlama.

 

Tax realization : Vergi tahakkuku. Verginin, tarh edilmesinden sonra tahsil edilebilir duruma gelmesi, yani vergiyle ilgili bir alacak hakkının doğması.

Realizations : İdrak. Kavrayış. Nakte çevirme. Paraya çevirme. Gerçekleşme. Anlama. Gerçekleştirme.

Unrealizable : Gerçekleştirilemez. Elde edilemez. Satılamaz.

Etherealization : Ruh haline getirme.

Derealization : Çevreye yabancılaşma. Gerçekle ilgisiz duygular algılamak.

Realizable : Gerçekleşebilir. Nakde çevrilebilir. Gerçeklenir. Gerçekleştirilebilir. Satılabilir. Paraya çevrilebilir.

Realizable system : Gerçeklenebilir dizge. Gerçeklenebilir sistem.

İngilizce Realization Türkçe anlamı, Realization eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Realization ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Knowingness : Bilgi. Akıllılık. Düşüncelilik. Kurnazlık. Zekilik. Bilmişlik.

Fruitions : İstediğini elde etme. Ürün verme. Muradına erme. Amacına ulaşma.

Cognizance : Anlayış. Kaza alanı. Bilgi. Yetki. Malumat. Karışmak.

Cognisance : Karışmak. İtiraf. Kaza alanı. Anlayış. Mahkemenin davayı dinlemesi. Bilgi. Malumat.

Reach : Erim. Erişmek. Bulmak. Uzanıp vermek. Anlayış. Vermek. Temas kurmak. Ermek. -e varmak.

 

Understanding : Karşılıklı anlayış. Fikir. Anlık. Uzlaşma. Bilgi. Anlama yetisi. Akıl. Halden anlar.

Liquidatation : Taşınır veya taşınmaz varlıkların satılarak paraya dönüştürülmesi. Bir işletmenin batması veya kapanması durumunda, varlıklarının satılarak alacaklılara dağıtılması. Tasfiye.

Discernment : Seziş. Sezgi. Ayırma yetisi. Sezme. Ayırt etme gücü. Muhakeme. Muhakeme yeteneği. Nesneleri, özellikleri birbirinden ayırabilme ya da aralarında ayrım gözetebilme yeteneği.

Attainment : Kazanma. Hüner. Erişme. Edinme. Ulaşma. Elde etme. Marifet. Beceri. Ergi.

Materialization : Maddileşme. Maddeleştirme. Maddileştirme.

Realization synonyms : creating by mental acts, cinches, materialisation, liquidations, cognation, finding out, apprehensions, comprehension, insights, clenching, consciousness, substantiation, intelligence, clutch, assessment, apercu, appreciation, materializations, conception, realizations, actualisation, eventuations, eventuation, chucks, recognition, savvied, actuation, perception, fathomed, apprehension, realizing, carrying out, cognition.

Realization ingilizce tanımı, definition of Realization

Realization kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The act of realizing, or the state of being realized.